Marcos 8:1-38

8  Sadto nga mga adlaw, sang may yara liwat daku nga kadam-an kag wala sila sing makaon, gintawag niya ang iya mga disipulo kag nagsiling sa ila:  “Naluoy ako sa kadam-an, kay tatlo ka adlaw na nga kaupod ko sila kag wala sila sing bisan ano nga makaon;  kag kon papulion ko sila nga gutom, mapunaw sila sa dalan. Bangod ang iban sa ila naghalin pa sa malayo.”  Apang ang iya mga disipulo nagsabat sa iya: “Diin makakuha sang tinapay ang bisan sin-o sa sining naligwin nga duog agod mabusog ini nga mga tawo?”  Nian namangkot sia sa ila: “Pila ka tinapay ang yara sa inyo?” Nagsiling sila: “Pito.”  Kag ginsugo niya ang kadam-an nga magsaliay sa duta, kag ginkuha niya ang pito ka tinapay, nagpasalamat sia sa Dios, kag gintipiktipik ini kag ginhatag sa mga disipulo, kag ginpanagtag nila ini sa kadam-an.  May yara man sila pila ka gamay nga isda; kag sa tapos makapangamuyo, ginsugo man niya sila nga ipanagtag ini.  Gani nagkaon sila kag nabusog, kag gintipon nila ang nabilin nga mga tinipik, kag napuno ang pito ka alat.  Apang may yara mga apat ka libo ka lalaki. Sang ulihi ginpalakat niya sila. 10  Kag gilayon nga nagsakay sia sa sakayan upod sa iya mga disipulo kag nagkadto sa mga sakop sang Dalmanuta. 11  Nian nag-abot ang mga Fariseo kag nakigbais sa iya, nga nagapangita sang tanda sa iya gikan sa langit, agod tilawan sia. 12  Gani, nanghakroy sia sing tudok gid kag nagsiling: “Ngaa nagapangita sang isa ka tanda ini nga kaliwatan? Sa pagkamatuod nagasiling ako, Wala sing tanda nga ihatag sa sini nga kaliwatan.” 13  Nian ginbayaan niya sila, kag nagsakay sia liwat sa sakayan, kag nagtabok sa pihak. 14  Karon, nalipat sila sa pagdala sing mga tinapay, luwas sa isa ka bilog nga nadala nila sa sakayan. 15  Kag ginsugo niya sila kag nagsiling: “Magbantay kamo kag mag-andam sa lebadura sang mga Fariseo kag sa lebadura ni Herodes.” 16  Gani nagsabtanay sila bangod wala sila sing mga tinapay. 17  Sang natalupangdan niya ini, nagsiling sia sa ila: “Ngaa nagasabtanay kamo bangod wala kamo sing mga tinapay? Wala pa bala ninyo mahantop kag mahangpan ang kahulugan sini? Indi bala makahangop ang inyo tagipusuon? 18  ‘Bisan pa may mga mata, wala bala kamo makakita; kag bisan pa may mga dulunggan, wala bala kamo makabati?’ Kag wala bala ninyo madumduman, 19  sang gintipiktipik ko ang lima ka tinapay para sa lima ka libo ka lalaki, pila ka alat nga puno sang tinipik ang inyo natipon?” Nagsabat sila sa iya: “Napulog-duha.” 20  “Sang gintipiktipik ko ang pito para sa apat ka libo ka lalaki, pila ka alat nga puno sang mga tinipik ang inyo natipon?” Kag nagsiling sila sa iya: “Pito.” 21  Gani nagsiling sia sa ila: “Wala bala ninyo gihapon mahangpan ang kahulugan sini?” 22  Karon nag-abot sila sa Betsaida. Kag gindala sang mga tawo sa iya ang isa ka tawo nga bulag, kag nagpakiluoy sila nga tandugon niya sia. 23  Kag gindapit niya ang tawo nga bulag, gindala sia sa gua sang minuro, kag sang ginduplaan niya ang iya mga mata, gintungtong niya ang iya mga kamot sa iya kag ginpamangkot sia: “May makita ka bala?” 24  Kag ang tawo nagtulok kag nagsiling: “Makita ko ang mga tawo, bangod may makita ako nga daw mga kahoy, apang nagalakat sila.” 25  Nian gintungtong niya liwat ang iya mga kamot sa mga mata sang tawo, kag ang tawo nakakita sing maathag, kag nag-ayo sia, kag nakita niya sing maathag ang tanan nga butang. 26  Gani ginpapauli niya sia, nga nagasiling: “Indi ka magsulod sa minuro.” 27  Naglakat si Jesus upod sa iya mga disipulo pakadto sa mga minuro sang Cesarea Filipos, kag sa dalanon ginpamangkot niya ang iya mga disipulo, nga nagasiling sa ila: “Sin-o ako suno sa ginasiling sang mga tawo?” 28  Nagsiling sila sa iya: “Si Juan Bautista, kag ang iban, Si Elias, kag ang iban pa, Isa sa mga manalagna.” 29  Kag ginpamangkot niya sila: “Kamo naman, sin-o ako suno sa inyo?” Si Pedro nagsabat sa iya: “Ikaw ang Cristo.” 30  Nian nagtugon gid sia sa ila nga indi nila pag-isugid kay bisan sin-o ang tuhoy sa iya. 31  Kag nagpanudlo sia sa ila nga ang Anak sang tawo dapat mag-antos sang madamo nga butang kag sikwayon sang mga tigulang nga lalaki kag sang puno nga mga saserdote kag sang mga escriba kag patyon, kag mabanhaw tatlo ka adlaw sa ulihi. 32  Ginhambal niya ini sing maathag gid. Apang gindala sia ni Pedro sa higad kag ginsabdong sia. 33  Nagtalikod sia, nagtulok sa iya mga disipulo kag nagsabdong kay Pedro, kag nagsiling: “Palayo sa akon, Satanas, bangod nagahunahuna ka, indi sang panghunahuna sang Dios, kundi sang iya sang mga tawo.” 34  Kag gintawag niya sa iya ang kadam-an upod sa iya mga disipulo kag nagsiling sa ila: “Kon ang bisan sin-o luyag magsunod sa akon, ipanghiwala niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos* kag padayon nga magsunod sa akon. 35  Kay ang bisan sin-o nga luyag magluwas sang iya kalag* madulaan sini; apang ang bisan sin-o nga madulaan sang iya kalag tungod sa akon kag sa maayong balita magaluwas sini. 36  Ano gid ang mabenepisyo sang isa ka tawo kon maangkon niya ang bug-os nga kalibutan kag madula ang iya kalag? 37  Ano gid ang ihatag sang isa ka tawo bilang kabaylo sang iya kalag? 38  Kay ang bisan sin-o nga ginakahuya ako kag ang akon mga pulong sa sining makihilahion kag makasasala nga kaliwatan, igakahuya man sia sang Anak sang tawo kon mag-abot sia sa himaya sang iya Amay upod sa balaan nga mga anghel.”

Footnote

Mar 8:34 * Tan-awa ang Apendise 6.
Mar 8:35 * Ukon, “kabuhi.” Tan-awa ang Apendise 7.