Marcos 6:1-56

6  Kag nagbiya sia gikan didto kag nag-abot sa iya kaugalingon nga lugar, kag ang iya mga disipulo nagsunod sa iya.  Sa adlaw nga inugpahuway, nagpanudlo sia sa sinagoga; kag ang kalabanan nga nagapamati nahayanghag kag nagsiling: “Diin ginkuha sini nga tawo ini nga mga butang? Kag ngaa ini nga kaalam ginhatag sa sini nga tawo, kag ining gamhanan nga mga buhat ginahimo sang iya mga kamot?  Ini ang panday nga anak ni Maria kag utod ni Santiago kag ni Jose kag ni Judas kag ni Simon, indi bala? Kag ang iya mga utod nga babayi kaupod naton diri, indi bala?” Gani nasandad sila sa iya.  Apang si Jesus nagsiling sa ila: “Ginapadunggan ang manalagna luwas lamang sa iya kaugalingon nga lugar kag sa tunga sang iya mga paryente kag sa iya kaugalingon nga panimalay.”  Gani wala sia maghimo didto sang gamhanan nga buhat luwas sa pagtungtong sang iya mga kamot sa pila ka masakiton kag pag-ayo sa ila.  Sa pagkamatuod, natingala sia nga wala sila sing pagtuo. Kag naglibot sia sa mga minuro, nga nagapanudlo.  Karon gintawag niya ang napulog-duha, kag ginsugdan niya ang pagpadala sa ila sing tagduhaduha, kag ginhatagan niya sila sing awtoridad sa di-matinlo nga mga espiritu.  Subong man, ginsugo niya sila nga indi magdala sang bisan ano sa ila pagpanglakaton kundi sungkod lamang, wala sing tinapay, wala sing balunan sing pagkaon, wala sing kuarta nga saway sa ila wagkus nga puyopuyo,  kundi magsuksok sang sandalyas, kag indi magdala sang dugang* nga nasulod nga panapton. 10  Nagsiling pa sia sa ila: “Bisan diin nga balay kamo magsulod, magdayon kamo didto tubtob nga maghalin kamo sa sina nga duog. 11  Kag sa bisan diin nga duog nga indi magbaton sa inyo kag indi magpamati sa inyo, sa paggua ninyo didto itaktak ang yab-ok sa inyo mga tiil bilang pamatuod sa ila.” 12  Gani naglakat sila kag nagbantala agod maghinulsol ang mga tawo; 13  kag gintabog nila ang madamo nga demonyo kag ginhaplasan sing lana ang madamong masakiton nga mga tawo kag gin-ayo sila. 14  Karon nabalitaan ini ni Hari Herodes,* kay nangin bantog ang ngalan ni Jesus, kag ang mga tawo nagsiling: “Si Juan nga manugbawtismo ginbanhaw gikan sa mga patay, kag bangod sini makahimo sia sang gamhanan nga mga buhat.” 15  Apang ang iban nagsiling: “Sia si Elias.” Ang iban pa gid nagsiling: “Isa sia ka manalagna kaangay sa iban pa nga mga manalagna.” 16  Apang sang nabatian ini ni Herodes nagsiling sia: “Si Juan nga akon ginpapugutan nabanhaw.” 17  Kay si Herodes mismo nagpasugo kag ginpadakop si Juan kag gingapos sia kag ginbilanggo bangod kay Herodias nga asawa ni Felipe nga iya utod, kay ginpangasawa niya sia. 18  Kay si Juan sulitsulit nga nagsiling kay Herodes: “Indi tugot sa kasuguan nga pangasaw-on mo ang asawa sang imo utod.” 19  Kag si Herodias naghupot sang dumot sa iya kag luyag nga patyon sia, apang indi niya mahimo. 20  Kay si Herodes hinadlukan may kaangtanan kay Juan, nga nakahibalo nga sia matarong kag balaan nga tawo; kag ginaamligan niya sia. Kag pagkatapos makapamati sa iya, indi sia makahibalo kon ano ang himuon, apang padayon sia nga nagpamati sa iya sing malipayon. 21  Apang nag-abot ang kahigayunan ni Herodias sang naghiwat si Herodes sang sinalusalo sa iya kaadlawan para sa iya mataas sing ranggo nga mga tawo kag mga kumander sang militar kag sa kilala nga mga tawo sa Galilea. 22  Kag nagsulod ang anak nga babayi ni Herodias kag nagsaot nga nagpahamuot kay Herodes kag sa mga nagasaliay upod sa iya. Nagsiling ang hari sa dalaga: “Pangayo sa akon sang bisan ano nga luyag mo, kag ihatag ko ini sa imo.” 23  Huo, nanumpa sia sa iya: “Bisan ano ang imo pangayuon sa akon, ihatag ko ini sa imo, tubtob sa katunga sang akon ginharian.” 24  Kag naggua sia kag nagsiling sa iya iloy: “Ano ang pangayuon ko?” Sia nagsiling: “Ang ulo ni Juan nga manugbawtismo.” 25  Sa gilayon nagkadto sia sing dalidali sa hari kag nangayo, nga nagasiling: “Luyag ko nga ihatag mo gilayon sa akon ang ulo ni Juan Bautista nga nabutang sa bandehado.” 26  Bisan pa nasubuan gid ang hari, indi sia makapangindi sa iya, bangod sa iya panumpa kag sa mga nagasaliay sa lamesa. 27  Gani ang hari nagpadala gilayon sang soldado nga bantay kag nagsugo sa iya nga dalhon ang ulo ni Juan. Kag naglakat ang bantay kag ginpugutan sia sa bilangguan 28  kag gindala ang iya ulo sa bandehado, kag ginhatag ini sa dalaga, kag ang dalaga naghatag sini sa iya iloy. 29  Sang nabatian ini sang iya mga disipulo, nag-abot sila kag ginkuha ang iya bangkay kag ginlubong ini. 30  Nagtipon kay Jesus ang mga apostoles kag nagsugid sa iya sang tanan nila nga ginhimo kag ginpanudlo. 31  Kag nagsiling sia sa ila: “Dali kamo sa isa ka duog nga baw-ing nga kitahanon lang kag magpahuwayhuway.” Kay madamo ang nagakari kag nagalakat, kag wala man lang sila sing higayon bisan sa pagkaon. 32  Gani nagsakay sila sa sakayan pakadto sa isa ka duog nga baw-ing nga sila lang. 33  Apang nakita sila sang mga tawo nga naglakat kag madamo ang nakahibalo sini, kag ang mga tawo gikan sa tanan nga siudad nagdinalagan didto kag nag-una sa ila. 34  Sang nagpanaug sia, nakita niya ang daku nga kadam-an, kag napahulag sia sang kaluoy sa ila, bangod subong sila sang mga karnero nga wala sing manugbantay. Kag nagpanudlo sia sa ila sang madamo nga butang. 35  Sang hapon na gid, ang iya mga disipulo nagpalapit sa iya kag nagsiling: “Ang duog baw-ing, kag hapon na gid. 36  Palakta sila, agod makakadto sila sa kaumhan kag sa mga minuro sa palibot kag makabakal sang pagkaon.” 37  Bilang sabat nagsiling sia sa ila: “Hatagi ninyo sila sang makaon.” Kag nagsiling sila sa iya: “Malakat bala kami sa pagbakal sing duha ka gatos ka denario* nga tinapay kag ihatag ini sa mga tawo agod kaunon?” 38  Nagsiling sia sa ila: “Pila ka bilog ang inyo tinapay? Tan-awa ninyo!” Sang nahibaluan na nila, nagsiling sila: “Lima, kag duha ka isda.” 39  Kag ginsugo niya ang tanan nga tawo nga magsaliay sing grupo-grupo sa berde nga kahilamnan. 40  Kag naglingkod sila nga nagrupo sing tag-isa ka gatos kag tagkalim-an. 41  Ginkuha niya ang lima ka tinapay kag duha ka isda, nagtangla sia sa langit kag nangamuyo, kag gintipiktipik niya ang mga tinapay kag ginhatag ini sa mga disipulo, agod mapanagtag nila ini sa mga tawo; kag ginbahinbahin niya ang duha ka isda para sa tanan. 42  Gani nagkaon sila tanan kag nabusog; 43  kag gintipon nila ang mga tinipik, kag napulog-duha pa ka alat ang napuno, wala labot sa mga isda. 44  Dugang pa, ang mga nagkaon sang mga tinapay lima ka libo ka lalaki. 45  Kag ginsugo niya gilayon ang iya mga disipulo nga magsakay sa sakayan kag mag-una sa iya sa tabok pakadto sa Betsaida, samtang ginpalakat niya ang kadam-an. 46  Apang sang nakapaalam na sia sa ila, nagtaklad sia sa bukid agod mangamuyo. 47  Sang sirom na, ang sakayan didto sa tunga sang dagat, kag isa lamang sia sa takas. 48  Kag sang nakita niya sila nga nabudlayan sa pagbugsay kay ang hangin sumpong sa ila, nagpadulong sia sa ila sang kaagahon,* nga nagalakat sa dagat; apang labayan lang niya sila kuntani. 49  Sang nakita nila sia nga nagalakat sa dagat naghunahuna sila: “Ginamatamata kita!” kag nagsinggit sila. 50  Kay tanan sila nakakita sa iya kag nalisang. Apang gilayon nga nagpakighambal sia sa ila, kag nagsiling sia sa ila: “Magpakaisog kamo, ako ini; indi kamo magkahadlok.” 51  Kag nagsakay sia sa sakayan upod sa ila, kag nagtunong ang hangin. Bangod sini natingala gid sila, 52  kay wala nila mahangpan ang kahulugan sang mga tinapay, kundi ang ila tagipusuon indi gihapon makahangop. 53  Kag sang nakatabok sila, nagdungka sila sa Genesaret kag ginpundo ang sakayan sa malapit. 54  Apang sa gilayon nga nagpanaug sila sa sakayan, nakilala sia sang mga tawo, 55  kag nagdinalagan sila sa bug-os nga rehiyon kag gindala nila ang mga nagamasakit nga yara sa teheras sa duog diin nabatian nila nga didto sia. 56  Kag bisan diin nga mga minuro ukon mga siudad ukon kaumhan nga iya kadtuan, ginbutang nila ang mga masakiton sa mga tiendahan, kag nagpakiluoy sila sa iya nga matandog nila bisan ang sidsid lamang sang iya panapton. Kag ang tanan nga nakatandog sini nag-ayo.

Footnote

Mar 6:9 * Sa literal, “magsul-ob sang duha.”
Mar 6:14 * Tan-awa ang nota sa Lu 3:1.
Mar 6:37 * Tan-awa ang nota sa Mat 18:24.
Mar 6:48 * Tan-awa ang nota sa 13:35.