Marcos 10:1-52

10  Nagbiya sia didto kag nagkadto sa mga dulunan sang Judea kag sa tabok sang Jordan, kag nagtipon liwat ang kadam-an sa iya, kag nagpanudlo sia liwat sa ila suno sa iya kinabatasan.  Nagpalapit ang mga Fariseo agod tilawan sia, kag nagpamangkot sila sa iya kon bala tugot sa kasuguan nga diborsiohan sang isa ka lalaki ang iya asawa.  Nagsabat sia sa ila: “Ano ang ginsugo ni Moises sa inyo?”  Nagsiling sila: “Gintugutan ni Moises ang pagsulat sing papeles sa diborsio kag ang pagdiborsio sa iya.”  Apang si Jesus nagsiling sa ila: “Bangod sa katig-a sang inyo tagipusuon, ginsulat niya ini nga sugo sa inyo.  Apang, sa ginsuguran sang pagpanuga ‘Ginhimo niya sila nga lalaki kag babayi.  Bangod sini bayaan sang lalaki ang iya amay kag iloy,  kag ang duha mangin isa ka unod’; amo nga indi na sila duha, kundi isa ka unod.  Gani ang gintingob* sang Dios indi pagbulagon sang tawo.” 10  Sang yara sia liwat sa balay ang mga disipulo nagpamangkot sa iya tuhoy sini. 11  Kag nagsiling sia sa ila: “Ang bisan sin-o nga magdiborsio sa iya asawa kag magpangasawa sang iban nagapanghilahi batok sa iya, 12  kag kon ang babayi nga nagdiborsio sa iya bana magpamana sang iban, nagapanghilahi sia.” 13  Gindala sang mga tawo sa iya ang mga bata agod matandog niya sila; apang ginsaway sila sang mga disipulo. 14  Sang nakita ini wala nahamuot si Jesus kag nagsiling sia sa ila: “Pabay-i ang mga bata nga magpalapit sa akon; indi sila pagpunggi, kay ang ginharian sang Dios ila sang mga kaangay nila. 15  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Ang bisan sin-o nga indi magbaton sang ginharian sang Dios subong sang isa ka bata indi gid makasulod sa sini.” 16  Kag ginhakos niya ang mga bata kag ginpakamaayo sila, kag gintungtong niya ang iya mga kamot sa ila. 17  Kag samtang nagalakat sia, isa ka tawo ang nagdalagan kag nagluhod sa iya atubangan kag nagpamangkot sa iya: “Maayo nga Manunudlo, ano ang dapat ko himuon agod mapanubli ang kabuhi nga walay katapusan?” 18  Si Jesus nagsiling sa iya: “Ngaa ginatawag mo ako nga maayo? Wala sing isa nga maayo, kundi ang Dios lamang. 19  Nahibaluan mo ang mga sugo, ‘Indi ka magpatay, Indi ka magpanghilahi, Indi ka magpangawat, Indi ka magsaksi sing binutig, Indi ka magpangdaya, Padunggi ang imo amay kag iloy.’” 20  Ang tawo nagsiling sa iya: “Manunudlo, tanan ini ginatuman ko kutob pa sa akon pagkapamatan-on.” 21  Gintulok sia ni Jesus kag nagbatyag sang gugma sa iya kag nagsiling sa iya: “Isa ka butang ang kulang sa imo: Lakat ka, ibaligya ang imo mga pagkabutang kag ihatag ini sa mga imol, kag matigayon mo ang bahandi sa langit, kag kari ka, mangin sumulunod ko.” 22  Apang nagkasubo sia sa sini nga pinamulong kag naglakat nga masinulub-on, kay may madamo sia nga pagkabutang. 23  Sa tapos makapanghulonghulong nagsiling si Jesus sa iya mga disipulo: “Mabudlay gid para sa mga may kuarta ang magsulod sa ginharian sang Dios!” 24  Apang ang mga disipulo nakibot sa iya ginpamulong. Gani nagsiling liwat si Jesus sa ila: “Mga anak, mabudlay gid magsulod sa ginharian sang Dios! 25  Mahapos pa sa kamelyo nga maglusot sa buho sang dagom sangsa manggaranon nga tawo nga magsulod sa ginharian sang Dios.” 26  Natingala pa gid sila kag nagsiling sa iya: “Sin-o gid ang maluwas?” 27  Gintulok sila ni Jesus sing diretso kag nagsiling: “Sa mga tawo imposible ini, apang indi sa Dios, kay ang tanan nga butang posible sa Dios.” 28  Si Pedro nagsiling sa iya: “Yari karon! Ginbiyaan namon ang tanan nga butang kag nagsunod sa imo.” 29  Si Jesus nagsiling: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Wala sing bisan sin-o nga nagbiya sang balay ukon mga utod nga lalaki ukon mga utod nga babayi ukon iloy ukon amay ukon mga anak ukon mga uma tungod sa akon kag tungod sa maayong balita 30  ang indi makabaton sang isa ka gatos ka pilo karon sa sini nga panag-on, sang mga balay kag mga utod nga lalaki kag mga utod nga babayi kag mga iloy kag mga anak kag mga uma, upod sang mga paghingabot, kag sa nagapakari nga sistema sang mga butang sang kabuhi nga walay katapusan. 31  Apang, madamo nga nauna nga maulihi, kag naulihi nga mauna.” 32  Karon nagataklad na sila sa dalan pakadto sa Jerusalem, kag si Jesus nagauna sa ila, kag natingala gid sila; apang ang mga nagsunod hinadlukan. Kag gintawag niya liwat ang napulog-duha kag ginsugid sa ila ang mga butang nga gintalana nga mahanabo sa iya: 33  “Yari karon, nagataklad kita sa Jerusalem, kag ang Anak sang tawo itugyan sa puno nga mga saserdote kag mga escriba, kag pamatbatan nila sia sing kamatayon kag itugyan sia sa mga tawo sang mga pungsod, 34  kag uligyaton nila sia kag duplaan kag lapdusan kag patyon, apang tatlo ka adlaw sa ulihi mabanhaw sia.” 35  Kag nagpalapit sa iya ang duha ka anak ni Zebedeo, nga si Santiago kag si Juan, kag nagsiling sa iya: “Manunudlo, luyag namon nga himuon mo sa amon ang bisan ano nga amon pangayuon sa imo.” 36  Nagsiling sia sa ila: “Ano ang luyag ninyo nga himuon ko sa inyo?” 37  Nagsiling sila sa iya: “Tuguti kami nga maglingkod, ang isa sa imo tuo kag ang isa sa imo wala, kon yara ka na sa imo himaya.” 38  Apang si Jesus nagsiling sa ila: “Wala ninyo mahibalui ang inyo ginapangayo. Makasarang bala kamo mag-inom sa kopa nga akon ginaimnan, ukon magpabawtismo sa bawtismo nga ginabawtismo sa akon?” 39  Nagsiling sila sa iya: “Makasarang kami.” Nian si Jesus nagsiling sa ila: “Ang kopa nga akon ginaimnan imnan ninyo, kag sa bawtismo nga ginabawtismo sa akon bawtismuhan kamo. 40  Apang, ining paglingkod sa akon tuo ukon sa akon wala indi ako ang magahatag, kundi ila ini sang mga gin-amanan sini.” 41  Bueno, sang mabatian ini sang napulo, naakig sila kay Santiago kag kay Juan. 42  Apang gintawag sila ni Jesus kag nagsiling sa ila: “Nahibaluan ninyo nga ang ginakabig nga mga nagagahom sa mga pungsod nagapakaginuo sa ila kag ang ila mga kadalagkuan may awtoridad sa ila. 43  Indi subong sini sa inyo; kundi ang bisan sin-o nga luyag mangin daku sa inyo mangin alagad ninyo, 44  kag ang bisan sin-o nga luyag mangin nahauna sa inyo mangin ulipon sang tanan. 45  Kay bisan ang Anak sang tawo nagkari, indi agod alagdon, kundi agod mag-alagad kag ihatag ang iya kalag subong gawad nga kabaylo sang madamo.” 46  Kag nag-abot sila sa Jerico. Apang samtang sia kag ang iya mga disipulo kag ang daku nga kadam-an nagapagua sa Jerico, si Bartimeo (ang anak ni Timeo), nga isa ka bulag nga manugpakilimos, nagapungko sa higad sang dalan. 47  Sang nabatian niya nga yara si Jesus nga Nazaretnon, nagsinggit sia kag nagsiling: “Anak ni David, Jesus, maluoy ka sa akon!” 48  Kag madamo ang nagsaway sa iya nga maghipos; apang nagsinggit pa gid sia: “Anak ni David, maluoy ka sa akon!” 49  Gani nagdulog si Jesus kag nagsiling: “Tawga ninyo sia.” Kag gintawag nila ang tawo nga bulag, nga nagasiling sa iya: “Magpakabakod ka, tindog, kay ginatawag ka niya.” 50  Ginpilak niya ang iya kunop, nagtumbo sia kag nagpalapit kay Jesus. 51  Bilang sabat si Jesus nagsiling sa iya: “Ano ang luyag mo nga himuon ko sa imo?” Ang tawo nga bulag nagsiling sa iya: “Rabboni, ipasag-uli ang akon panulok.” 52  Kag si Jesus nagsiling sa iya: “Lakat ka, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.” Kag sa gilayon napasag-uli ang iya panulok, kag nagsunod sia sa iya sa dalan.

Footnote

Mar 10:9 * Sa literal, “ginbutangan gota.”