Marcos 4:1-41

4  Kag nagpanudlo sia liwat sa higad sang dagat. Kag nagtipon malapit sa iya ang daku gid nga kadam-an, amo nga nagsakay sia sa sakayan kag nagpungko samtang yara sa dagat, apang ang bug-os nga kadam-an yara sa higad sang dagat.  Gani gintudluan niya sila sing madamo nga butang paagi sa mga ilustrasyon kag nagsiling sia sa ila samtang nagapanudlo:  “Pamati kamo. Yari karon! Ang manugsab-ug naglakat sa pagsab-ug.  Kag samtang nagasab-ug sia, ang iban nga binhi nagtupa sa higad sang dalan, kag nag-abot ang mga pispis kag gintuka ini.  Kag ang iban nga binhi nagtupa sa batuhon nga duog diin wala gid sing madamo nga duta, kag nagtubo ini gilayon bangod indi madalom ang duta.  Apang sang nagbutlak ang adlaw, nalayong ini, kag bangod wala sing gamot nalaya ini.  Kag ang iban nga binhi nagtupa sa tunga sang tunukon nga mga tanom, kag nagdabong ang tunukon nga mga tanom kag naglumos sa sini, kag wala ini magpamunga.  Apang ang iban nagtupa sa maayo nga duta, kag sang nagtubo ini kag nagdaku, nagpamunga ini sing katluan ka pilo, kag kan-uman kag isa ka gatos.”  Gani nagsiling pa sia: “Sia nga may dulunggan sa pagpamati, magpamati.” 10  Karon sang isa na lang sia, ang mga yara sa palibot niya nga kaupod sang napulog-duha nagpamangkot sa iya tuhoy sa mga ilustrasyon. 11  Kag nagsiling sia sa ila: “Sa inyo ginhatag ang sagrado nga likom sang ginharian sang Dios, apang sa mga yara sa gua mabatian lamang nila ang mga ilustrasyon, 12  agod bisan pa nagatulok, makatulok sila apang indi makakita, kag bisan pa nagapamati, makabati sila apang indi nila mahangpan ang kahulugan sini, kag wala man sila nagapanumbalik agod patawaron sila.” 13  Nagsiling pa sia sa ila: “Wala ninyo mahibalui ini nga ilustrasyon, gani paano ninyo mahangpan ang tanan iban pa nga mga ilustrasyon? 14  “Ang manugsab-ug nagasab-ug sang pulong. 15  Nian, amo ini ang mga sa higad sang dalan diin nasab-ug ang pulong; apang sa gilayon nga mabatian nila ini nagaabot si Satanas kag nagakuha sang pulong nga ginsab-ug sa ila. 16  Subong man, amo ini ang mga ginsab-ug sa batuhon nga mga duog: sa gilayon nga mabatian nila ang pulong, ginabaton nila ini nga may kalipay. 17  Apang wala sila sing gamot sa ila kaugalingon, kundi nagapabilin sila sa malip-ot nga tion; nian sa gilayon nga mag-abot ang kapipit-an ukon paghingabot bangod sa pulong, nagakasandad sila. 18  May iban pa nga ginsab-ug sa tunga sang tunukon nga mga tanom; amo ini ang mga nakabati sang pulong, 19  apang ang mga kabalaka sining sistema sang mga butang kag ang madaya nga gahom sang manggad kag ang kaibog sa iban pa nga mga butang nagasulod sa ila tagipusuon kag nagalumos sang pulong, kag ini nangin di-mabungahon. 20  Sa katapusan, ang mga ginsab-ug sa maayo nga duta amo ang mga nagapamati sa pulong kag nagabaton sini nga may kahamuot kag nagapamunga sing katluan ka pilo kag kan-uman kag isa ka gatos.” 21  Kag nagsiling pa sia sa ila: “Ang suga wala ginadala agod ibutang sa idalom sang sulukban ukon sa idalom sang hiligdaan, indi bala? Ginadala ini agod ibutang sa tulungtungan, indi bala? 22  Kay ang bisan ano nga natago gintuyo nga mabuyagyag; kag ang bisan ano nga nalipdan sing maayo gintuyo nga madayag. 23  Ang bisan sin-o nga may dulunggan sa pagpamati, magpamati sia.” 24  Nagsiling pa sia sa ila: “Talupangda ang inyo ginapamatian. Suno sa inyo pagtakus, takson ini sa inyo, huo, kapin pa ang idugang sa inyo. 25  Kay sia nga may yara, hatagan sia sing dugang; apang sia nga wala, bisan pa ang yara sa iya kuhaon sa iya.” 26  Kag nagsiling pa sia: “Sa sining paagi ang ginharian sang Dios kaangay sa isa ka tawo nga nagasab-ug sang binhi sa duta, 27  kag nagatulog sia sa gab-i kag nagabangon sa adlaw, kag ang binhi nagatubo kag nagataas, nga wala niya mahibalui kon paano. 28  Ang duta nagapatubas sing amat-amat sa iya kaugalingon, una ang dahon, madason ang uhay, sa katapusan ang matinggas nga uyas sa uhay. 29  Apang kon ang bunga alanyon na, nagagarab sia, bangod nag-abot na ang tig-alani.” 30  Kag nagsiling pa sia: “Sa ano naton ipaanggid ang ginharian sang Dios, ukon sa ano nga ilustrasyon naton ini ipaathag? 31  Kaangay sa lamigas sang mustasa, nga sang ginsab-ug sa duta amo ini ang pinakagamay sa tanan nga binhi sa duta— 32  apang sang nasab-ug na ini, nagatubo ini kag nagadaku pa sa tanan iban pa nga mga utanon kag nagapananga sing dalagku, amo nga ang mga pispis sa langit nagahulon sa idalom sang landong sini.” 33  Gani paagi sa madamo nga ilustrasyon subong sini ginasugid niya ang pulong sa ila, suno sa masarangan nila hangpon. 34  Sa pagkamatuod, kon wala sing ilustrasyon indi sia maghambal sa ila, apang ginapaathag niya ang tanan sa iya mga disipulo nga sila lang. 35  Kag sa amo nga adlaw, sang sirom na, nagsiling sia sa ila: “Matabok kita sa pihak.” 36  Gani, sang ginpalakat na nila ang kadam-an, gin-upod nila sia sa sakayan, nga nahamtangan niya, kag may iban pa nga mga sakayan didto. 37  Nag-abot karon ang isa ka mabaskog nga unos, kag ang mga balod nagsalta sa sakayan, amo nga madali na lang magkapan ang sakayan. 38  Apang yara sia sa ulin, nga nagakatulog sa ulunan. Gani ginpukaw nila sia kag nagsiling sa iya: “Manunudlo, wala ka bala nagakabalaka nga mapatay na kita?” 39  Bangod sini nagbangon sia kag ginsaway ang hangin kag nagsiling sa dagat: “Hipos! Maglinong ka!” Kag nagtunong ang hangin, kag naglinaw. 40  Gani nagsiling sia sa ila: “Ngaa hinadlukan gid kamo? Wala pa bala kamo sing pagtuo?” 41  Apang nakabatyag sila sang di-kinaandan nga kahadlok, kag nagsinilingay sila: “Sin-o gid ini, bangod bisan ang hangin kag dagat nagatuman sa iya?”

Footnote