Marcos 13:1-37

13  Samtang nagapagua sia sa templo ang isa sa iya mga disipulo nagsiling sa iya: “Manunudlo, tan-awa! ini nga mga bato kag ini nga mga tinukod!”  Apang si Jesus nagsiling sa iya: “Nakita mo bala ining dalagku nga mga tinukod? Wala gid sing isa ka bato nga mabilin diri sa ibabaw sang isa ka bato nga indi marumpag.”  Kag samtang nagalingkod sia sa Bukid sang mga Olibo nga lantawon ang templo, si Pedro kag si Santiago kag si Juan kag si Andres nagpamangkot sa iya nga sila lang:  “Sugiri kami, San-o mahanabo ining mga butang, kag ano ang mangin tanda kon ini tanan nga butang malapit na matapos?”  Gani si Jesus nagsiling sa ila: “Mag-andam kamo nga wala sing bisan sin-o nga magpatalang sa inyo.  Madamo ang magakari sa akon ngalan, nga nagasiling, ‘Ako amo sia,’ kag magapatalang sa madamo.  Dugang pa, kon makabati kamo sang mga inaway kag mga balita sang mga inaway, indi kamo magkahadlok; ining mga butang dapat matabo, apang indi pa ang katapusan.  “Kay ang pungsod magatindog batok sa pungsod kag ang ginharian batok sa ginharian, may mga linog sa nagkalainlain nga duog, may kakulang sa kalan-on. Ini pamuno sang pagpasakit.  “Kon tuhoy sa inyo, mag-andam kamo; itugyan kamo sang mga tawo sa mga hukmanan, kag bunalon kamo sa mga sinagoga kag magatindog kamo sa atubangan sang mga gobernador kag mga hari tungod sa akon, subong panaksi sa ila. 10  Subong man, dapat anay ibantala ang maayong balita sa tanan nga pungsod. 11  Kag kon dalhon nila kamo agod itugyan kamo sa hukmanan, indi magkabalaka kon ano ang inyo ihambal; apang kon ano ang ihatag sa inyo sa sina nga tion, ihambal ini, kay indi kamo ang nagahambal, kundi ang balaan nga espiritu. 12  Dugang pa, ang utod mangin kabangdanan sang kamatayon sang iya utod, kag ang amay sang iya anak, kag ang mga anak magapamatok sa mga ginikanan kag mangin kabangdanan sang ila kamatayon; 13  kag dumtan kamo sang tanan nga tawo tungod sa akon ngalan. Apang sia nga nakabatas tubtob sa katapusan amo ang maluwas. 14  “Apang, kon makita ninyo ang makangilil-ad nga butang nga ginabangdan sang pagkahapay nga nagatindog sa kon diin indi dapat (maggamit sang paghantop ang nagabasa), nian ang mga yara sa Judea magpalagyo sa mga bukid. 15  Ang tawo nga yara sa atop sang balay indi magpanaug, ukon magsulod sa pagkuha sing bisan ano nga butang sa iya balay; 16  kag ang tawo nga yara sa uma indi magbalik sa mga butang sa likuran agod kuhaon ang iya kunop. 17  Kailo ang nagabusong nga mga babayi kag ang mga nagapasuso sang lapsag sa amo nga mga adlaw! 18  Padayon nga mangamuyo nga indi ini mahanabo sa tion sang tigtulugnaw; 19  kay ina nga mga adlaw mangin mga adlaw sang kapipit-an nga ang subong sini wala pa mahanabo kutob sa ginsuguran sang tinuga, nga gintuga sang Dios, tubtob sa amo nga tion, kag indi na gid mahanabo liwat. 20  Sa katunayan, luwas kon palip-uton ni Jehova ang mga adlaw, wala sing unod nga maluwas. Apang bangod sa mga pinili nga iya ginpili palip-uton niya ang mga adlaw. 21  “Nian kon may magsiling sa inyo, ‘Tan-awa! Yari ang Cristo,’ ‘Tan-awa! Didto sia,’ indi kamo magpati sa sini. 22  Kay magalutaw ang butig nga mga Cristo kag butig nga mga manalagna kag magapakita sila sang mga tanda kag mga kalatingalahan agod mapatalang, kon mahimo, ang mga pinili. 23  Gani, magbantay kamo; nasugid ko na sa inyo ang tanan nga butang antes ini mahanabo. 24  “Apang sa amo nga mga adlaw, pagkatapos sina nga kapipit-an, ang adlaw magadulom, kag ang bulan indi maghatag sang iya kapawa, 25  kag ang mga bituon magakalahulog gikan sa langit, kag ang gamhanan nga mga butang sa langit uyugon. 26  Kag nian makita nila ang Anak sang tawo nga nagakari sa mga panganod nga may daku nga gahom kag himaya. 27  Kag nian ipadala niya ang mga anghel kag tipunon ang iya mga pinili gikan sa apat ka hangin, kutob sa ukbong sang duta tubtob sa ukbong sang langit. 28  “Tun-i ninyo karon ang ilustrasyon gikan sa higuera: Sa tion nga ang bag-o nga mga sanga sini mahumok kag nagapanalingsing, mahibaluan ninyo nga malapit na ang tingadlaw. 29  Subong man, kon makita ninyo nga nagakahanabo ini nga mga butang, mahibaluan ninyo nga malapit na sia sa mga ganhaan. 30  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ini nga kaliwatan indi gid magtaliwan tubtob mahanabo ini tanan nga butang. 31  Ang langit kag duta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi magtaliwan. 32  “Tuhoy sa amo nga adlaw ukon oras wala sing nakahibalo, bisan pa ang mga anghel sa langit ukon ang Anak, kundi ang Amay. 33  Magpadayon kamo nga nagabantay, magpadayon kamo nga nagamata, kay wala kamo makahibalo kon san-o ang gintalana nga tion. 34  Kaangay ini sa isa ka tawo nga naglakbay sa iban nga kadutaan nga nagbiya sang iya balay kag gintulin ini sa iya mga ulipon, kag naghatag sia sa tagsatagsa sang hilikuton, kag nagsugo sa manugbantay sa ganhaan nga magpadayon sa pagbantay. 35  Busa magpadayon kamo sa pagbantay, kay wala kamo makahibalo kon san-o maabot ang agalon sang balay, kon sa kagab-ihon* ukon sa tungang-gab-i* ukon sa tigpamalo sang manok* ukon sa kaagahon;* 36  agod nga kon mag-abot sia sing hinali, indi niya kamo masapwan nga nagakatulog. 37  Apang ang ginasiling ko sa inyo ginasiling ko sa tanan, Magpadayon kamo sa pagbantay.”

Footnote

Mar 13:35 * “Kagab-ihon.” Ang nahauna nga bahin sang gab-i suno sa Griego kag Romano nga pagbahinbahin sa gab-i, sugod sa pagtunod sang adlaw tubtob mga alas 9 sa gab-i.
Mar 13:35 * “Tungang-gab-i.” Ang ikaduha nga bahin sang gab-i suno sa Griego kag Romano nga pagbahinbahin sa gab-i, sugod mga alas 9 sa gab-i tubtob tungang gab-i.
Mar 13:35 * “Tigpamalo sang manok.” Ang ikatlo nga bahin sang gab-i suno sa Griego kag Romano nga pagbahinbahin sa gab-i, sugod tungang gab-i tubtob mga alas 3 sa kaagahon.
Mar 13:35 * “Kaagahon.” Ang ikap-at nga bahin sang gab-i suno sa Griego kag Romano nga pagbahinbahin sa gab-i, sugod mga alas 3 sa kaagahon tubtob pagbutlak sang adlaw.