Marcos 7:1-37

7  Ang mga Fariseo kag ang pila sa mga escriba nga naghalin sa Jerusalem nagtipon sa iya.  Kag sang nakita nila ang pila sa iya mga disipulo nga nagakaon nga di-matinlo ang mga kamot,* kon sayuron, wala mahinawan—  kay ang tanan nga Judiyo, lakip ang mga Fariseo, indi magkaon kon indi anay makapanghinaw sang ila mga kamot tubtob sa siko, nga estrikto nga ginasunod ang tradisyon sang mga tawo sang una,  kag kon halin sila sa balaligyaan, indi sila magkaon kon indi anay nila matinluan ang ila kaugalingon paagi sa pagwisik sing tubig; kag may madamo pa nga iban nga tradisyon nga estrikto nila nga ginasunod, subong sang pagtum-oy sa tubig sing mga kopa kag mga pitsel kag mga suludlan nga saway;—  gani ginpamangkot sia sang mga Fariseo kag mga escriba: “Ngaa ang imo mga disipulo wala nagagawi suno sa tradisyon sang mga tawo sang una, kundi nagakaon sila nga mahigko ang mga kamot?”  Nagsiling sia sa ila: “Si Isaias sibu nga nagtagna tuhoy sa inyo nga mga salimpapaw, subong sang nasulat, ‘Ini nga katawhan nagapadungog sa akon sa ila mga bibig, apang ang ila tagipusuon malayo sa akon.  Wala sing pulos ang ila padayon nga pagsimba sa akon, bangod ginatudlo nila subong mga doktrina ang mga sugo sang mga tawo.’  Ginapasapayanan ninyo ang kasuguan sang Dios, apang estrikto nga ginasunod ang mga tradisyon sang mga tawo.”  Dugang pa, nagsiling sia sa ila: “Nagapadihot kamo sa pagsikway sa sugo sang Dios agod sundon ang inyo tradisyon. 10  Halimbawa, si Moises nagsiling, ‘Padunggi ang imo amay kag ang imo iloy,’ kag, ‘Sia nga nagatamay sa amay ukon sa iloy patyon.’ 11  Apang kamo nagasiling, ‘Kon ang isa ka tawo magsiling sa iya amay ukon sa iya iloy: “Ang bisan ano nga yara sa akon nga mahimo ninyo panginpuslan isa ka corban, (kon sayuron, isa ka dulot nga ginhalad sa Dios,)”’— 12  wala na ninyo sia ginapahimo sing bisan isa ka butang para sa iya amay ukon sa iya iloy, 13  gani ginapakawala-pulos ninyo ang pulong sang Dios bangod sang inyo tradisyon nga ginliton ninyo sa iban. Kag nagahimo kamo sang madamo nga butang kaanggid sini.” 14  Busa, gintawag niya liwat ang kadam-an sa iya kag nagsiling sia sa ila: “Pamati sa akon, kamo tanan, kag hangpa ang kahulugan sini. 15  Wala sing bisan ano gikan sa gua nga nagasulod sa tawo ang makadagta sa iya; kundi ang mga butang nga nagagua sa tawo amo ang nagadagta sa iya.” 16*  —— 17  Sang nagsulod sia sa isa ka balay nga malayo sa kadam-an, ginpamangkot sia sang iya mga disipulo tuhoy sa ilustrasyon. 18  Gani nagsiling sia sa ila: “Wala man bala kamo makahangop kaangay sa ila? Wala bala kamo makahibalo nga wala sing bisan ano gikan sa gua nga nagasulod sa isa ka tawo ang makadagta sa iya, 19  bangod nagasulod ini, indi sa iya tagipusuon, kundi sa iya tinai, kag ginapagua ini sa imburnal?” Gani, ginpahayag niya nga matinlo ang tanan nga kalan-on. 20  Dugang pa, sia nagsiling: “Ang nagagua sa tawo amo ang nagadagta sa tawo; 21  kay gikan sa sulod, gikan sa tagipusuon sang mga tawo, nagagua ang makahalalit nga mga pangatarungan: pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, 22  panghilahi, paghamkon, malaut nga buhat, pangdaya, lugak nga paggawi, mahisaon nga mata, pagpasipala, pagkamatinaastaason, pagkadimakatarunganon. 23  Ini tanan nga malaut nga mga butang nagagua gikan sa sulod kag nagadagta sa tawo.” 24  Nagbiya sia didto kag nagkadto sa mga rehiyon sang Tiro kag Sidon. Nagsulod sia sa isa ka balay kag indi niya luyag nga may makahibalo sini. Apang indi malikawan nga matalupangdan sia sang mga tawo; 25  kag sa gilayon nabalitaan sang isa ka babayi, nga ang anak nga babayi may di-matinlo nga espiritu, ang tuhoy sa iya kag nagkadto sia kag naghapa sa iya tiilan. 26  Ang babayi isa ka Griego, nga taga-Sirofenicia; kag padayon sia nga nagpangabay sa iya nga tabugon ang demonyo sa iya anak nga babayi. 27  Apang nagsiling sia sa iya: “Pabay-i nga mabusog anay ang mga anak, kay indi husto nga kuhaon ang tinapay sang mga anak kag ihaboy sa gamay nga mga ido.” 28  Apang, bilang sabat nagsiling sia sa iya: “Huo, Ginuo, apang ang gamay nga mga ido sa idalom sang lamesa nagakaon sang mga usik sang mga anak.” 29  Gani sia nagsiling sa iya: “Bangod sa imo ginhambal, lakat ka; ang demonyo naggua na sa imo anak nga babayi.” 30  Busa nagpauli sia sa iya balay kag nakita niya ang bata nga nagahigda sa hiligdaan kag ang demonyo naggua na. 31  Pagbalik niya halin sa mga rehiyon sang Tiro, nag-agi sia sa Sidon pakadto sa dagat sang Galilea tubtob sa mga rehiyon sang Decapolis.* 32  Nian gindala nila sa iya ang isa ka tawo nga bungol kag may diperensia sa paghambal, kag nagpakiluoy sila sa iya nga itungtong niya ang iya kamot sa iya. 33  Kag ginpahilayo niya sia sa kadam-an nga sila lang kag ginbutang niya ang iya mga tudlo sa mga dulunggan sang tawo kag, sa tapos manupla, gintandog niya ang iya dila. 34  Kag samtang nagatangla sa langit, nagginhawa sia sing madalom kag nagsiling sa iya: “Ephphatha,” kon sayuron, “Magbukas ka.” 35  Nian, nabuksan ang iya igdulungog, kag nag-ayo ang diperensia sa iya dila, kag naghambal na sia sing normal. 36  Gintugunan niya sila nga indi ini pag-isugid kay bisan sin-o; apang samtang ginatugunan niya sila, labi pa nila ini nga ginapamalita. 37  Sa pagkamatuod, nahayanghag gid sila kag nagsiling: “Ginhimo niya sing maayo ang tanan nga butang. Ginahimo pa niya nga makabati ang mga bungol kag makahambal ang mga apa.”

Footnote

Mar 7:2 * Wala ini nagapatuhoy sa mahigko nga mga kamot kundi sa tradisyon sang mga Judiyo sa pagpaninlo suno sa seremonya.—Tan-awa ang Mat 15:2.
Mar 7:16 * Tan-awa ang nota sa Mat 17:21.
Mar 7:31 * Ukon, “napulo ka siudad.”