Marcos 11:1-33

11  Sang malapit na sila sa Jerusalem, sa Betfage kag Betania sa Bukid sang mga Olibo, ginpadala niya ang duha sa iya mga disipulo  kag ginsilingan sila: “Kadto kamo sa minuro nga yara sa unhan, kag sa gilayon pagsulod ninyo sa sini, makita ninyo ang isa ka polyino nga nagaid, nga wala pa sing tawo nga nakasakay; hubari ini kag dalha ini.  Kag kon may magsiling sa inyo, ‘Ngaa ginahimo ninyo ini?’ isiling ninyo, ‘Kinahanglan ini sang Ginuo, kag ibalik ini gilayon diri.’”  Gani naglakat sila kag nakita nila ang polyino nga nagaid sa ganhaan, sa gua sa dalan, kag ginhubaran nila ini.  Apang ang iban nga nagatindog didto nagsiling sa ila: “Ngaa ginahubaran ninyo ang polyino?”  Ginsilingan nila sila subong sang ginsiling ni Jesus; kag ginpalakat nila sila.  Kag gindala nila ang polyino kay Jesus, kag ginhampiluan nila ini sang ila mga kunop, kag nagsakay sia sa sini.  Ginhumlad man sang madamo ang ila mga kunop sa dalan, apang ang iban nag-utod sang mga sanga nga may mga dahon gikan sa latagon.  Kag ang mga nagauna kag ang mga nagasunod sa iya nagasinggitan: “Luwasa sia, nagapangamuyo kami! Pakamaayuhon sia nga nagakari sa ngalan ni Jehova! 10  Pakamaayuhon ang nagakari nga ginharian sang amon amay nga si David! Luwasa sia, nagapangamuyo kami, sa kahitaasan!” 11  Nagsulod sia sa Jerusalem, kag sa templo; kag gintan-aw niya ang tanan nga butang sa palibot, kag bangod sirom na, nagkadto sia sa Betania upod sa napulog-duha. 12  Sang masunod nga adlaw, sang naggua sila sa Betania, gingutom sia. 13  Nakita niya sa unhan ang isa ka higuera nga may mga dahon, kag ginkadtuan niya ini agod tan-awon kon bala may bunga ini. Apang sang ginpalapitan niya ini, wala sia sing nakita kundi mga dahon, kay indi panahon sang mga igos. 14  Gani, ginsilingan niya ini: “Wala na sing makakaon sang imo bunga tubtob san-o.” Kag nagapamati ang iya mga disipulo. 15  Nag-abot sila sa Jerusalem. Nagsulod sia sa templo kag gintabog ang mga nagapamaligya kag nagapamakal sa templo, kag ginpamaliskad niya ang mga lamesa sang mga manugbaylo sing kuarta kag ang mga bangko sang mga nagabaligya sang mga salampati; 16  kag wala niya gintugutan nga mag-agi sa templo ang bisan sin-o nga nagadala sang kagamitan, 17  kag padayon sia nga nagpanudlo kag nagsiling: “Wala bala masulat, ‘Ang akon balay tawgon nga balay nga palangamuyuan para sa tanan nga pungsod’? Apang ginhimo ninyo ini nga lungib sang mga kawatan.” 18  Kag nabatian ini sang puno nga mga saserdote kag sang mga escriba, kag nangita sila sang paagi sa pagpatay sa iya; kay nahadlok sila sa iya, kay ang bug-os nga kadam-an padayon nga nahayanghag sa iya pagpanudlo. 19  Kag kon magsirom, nagagua sila sa siudad. 20  Sang naglabay sila sang kaagahon, nakita nila nga laya na ang higuera pati na ang mga gamot sini. 21  Gani nadumduman ini ni Pedro kag nagsiling sa iya: “Rabbi, tan-awa! nalaya ang higuera nga imo ginpakamalaut.” 22  Bilang sabat si Jesus nagsiling sa ila: “Magtuo kamo sa Dios. 23  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ang bisan sin-o nga magsiling sa sini nga bukid, ‘Alsa kag saylo sa dagat,’ kag wala nagaduhaduha sa iya tagipusuon kundi nagatuo nga mahanabo ang iya ginasiling, mahanabo ini. 24  Amo nga nagasiling ako sa inyo, Magtuo kamo nga ang tanan nga butang nga inyo ginapangamuyo kag ginapangayo nabaton na ninyo, kag matigayon ninyo ini. 25  Kag kon kamo nagapangamuyo, patawara ang bisan ano nga ginahuptan ninyo batok sa iban; agod ang inyo Amay sa langit magapatawad man sang inyo mga paglapas.” 26*  —— 27  Nag-abot sila liwat sa Jerusalem. Samtang nagalakat sia sa templo, ang puno nga mga saserdote kag ang mga escriba kag ang mga tigulang nga lalaki nagpalapit sa iya 28  kag nagsiling sa iya: “Sa ano nga awtoridad ginahimo mo ini nga mga butang? ukon sin-o ang naghatag sa imo sini nga awtoridad sa paghimo sini nga mga butang?” 29  Nagsiling si Jesus sa ila: “Pamangkuton ko kamo sing isa ka pamangkot. Sabta ninyo ako, kag isugid ko man sa inyo kon sa ano nga awtoridad ginahimo ko ini nga mga butang. 30  Ang pagbawtismo bala ni Juan gikan sa langit ukon gikan sa mga tawo? Sabta ninyo ako.” 31  Busa nangatarungan sila sa tunga nila, nga nagasiling: “Kon isiling naton, ‘Gikan sa langit,’ isiling niya, ‘Kon amo, ngaa wala kamo nagpati sa iya?’ 32  Apang mangahas bala kita nga magsiling, ‘Gikan sa mga tawo’?”—Nahadlok sila sa kadam-an, kay ginkabig nila tanan si Juan nga isa gid ka manalagna. 33  Gani, bilang sabat kay Jesus sila nagsiling: “Wala kami makahibalo.” Kag si Jesus nagsiling sa ila: “Indi man ako magsugid sa inyo kon sa ano nga awtoridad ginahimo ko ini nga mga butang.”

Footnote

Mar 11:26 * Tan-awa ang nota sa Mat 17:21.