Marcos 12:1-44

12  Kag naghambal sia sa ila paagi sa mga ilustrasyon: “Isa ka tawo ang nagtanom sang mga ubas, kag ginpalibutan sing kudal ang ulubasan, kag nagkutkot sang buho para sa linasan sang ubas kag nagpatindog sang torre, kag ginpaagsa ini sa mga mangunguma, kag naglakbay sia sa iban nga kadutaan.  Sang tion na sang pagpamupo, ginpakadto niya ang ulipon sa mga agsador, agod kuhaon ang iya parte sa patubas sang ulubasan gikan sa mga agsador.  Apang gindakop nila sia, ginbunal kag ginpalakat nga wala sing dala.  Sa liwat ginpakadto niya sa ila ang isa pa ka ulipon; kag ginbunal nila sia sa ulo kag ginpakahuy-an.  Kag ginpakadto niya ang isa pa gid, kag ginpatay nila sia; kag ginpakadto niya ang madamo pa, nga ang iban ginbunal nila kag ang iban ginpatay.  May isa pa sia nga ginpakadto, ang iya anak nga hinigugma. Sia ang katapusan nga ginpakadto niya sa ila, nga nagasiling, ‘Tahuron nila ang akon anak.’  Apang ang mga agsador nagsiling, ‘Amo ini ang manunubli. Kari kamo, patyon naton sia, kag mangin aton ang palanublion.’  Gani gindakop nila sia kag ginpatay, kag ginganoy sia pagua sa ulubasan.  Ano ang himuon sang tag-iya sang ulubasan? Magakari sia kag laglagon ang mga agsador, kag ihatag ang ulubasan sa iban. 10  Wala gid bala ninyo mabasahi ini nga kasulatan, ‘Ang bato nga ginsikway sang mga manunukod, nangin panguna ini nga pamusod nga bato. 11  Naggikan ini kay Jehova, kag makatilingala ini sa aton mga mata’?” 12  Bangod natalupangdan nila nga ginsugid niya ang ilustrasyon nga sila ang ginatumod, nagtinguha sila sa pagdakop sa iya, apang nahadlok sila sa kadam-an. Gani ginbayaan nila sia kag naglakat. 13  Kag ginpakadto nila sa iya ang pila sa mga Fariseo kag ang pila sa partido ni Herodes, agod masiod nila sia sa iya paghambal. 14  Sang nag-abot sila, nagsiling sila sa iya: “Manunudlo, nahibaluan namon nga ikaw maminatud-on kag wala ka nagapadala sa opinyon sang iban, kay wala ka nagatulok sa nagua nga panagway sang mga tawo, kundi nagapanudlo ka sang dalanon sang Dios suno sa kamatuoran: Tugot bala sa kasuguan ang pagbayad sing buhis kay Cesar* ukon indi? 15  Mabayad bala kami, ukon indi?” Sang nahantop niya ang ila pagkasalimpapaw, nagsiling sia sa ila: “Ngaa ginatilawan ninyo ako? Dalhi ako sang denario* agod tan-awon ko.” 16  Nagdala sila sang isa ka denario. Kag nagsiling sia sa ila: “Kay sin-o dagway kag ngalan ini?” Nagsiling sila sa iya: “Kay Cesar.” 17  Nian si Jesus nagsiling: “Ibayad ninyo kay Cesar ang mga butang nga iya ni Cesar, apang sa Dios ang mga butang nga iya sang Dios.” Kag nagdayaw sila sa iya ginsiling. 18  Nagpalapit sa iya ang mga Saduceo, nga nagasiling nga wala sing pagkabanhaw, kag nagpamangkot sila sa iya: 19  “Manunudlo, si Moises nagsulat sa aton nga kon mapatay ang utod sang isa ka tawo kag magbilin sang asawa apang wala sing anak, dapat pangasaw-on sang iya utod ang iya asawa kag magpanganak para sa iya utod. 20  May yara anay pito ka mag-utod nga lalaki; kag ang nahauna nagpangasawa, apang sang napatay sia wala sia sing anak. 21  Kag ang ikaduha nagpangasawa sa iya, apang napatay nga wala sing anak; kag amo man ang natabo sa ikatlo. 22  Kag ang pito napatay nga wala sing anak. Sang ulihi, napatay man ang babayi. 23  Sa pagkabanhaw, kay sin-o sia mangin asawa? Kay ang pito nakapangasawa sa iya.” 24  Nagsiling si Jesus sa ila: “Indi bala amo sini kon ngaa sayop kamo, kay wala kamo makahibalo sang Kasulatan ukon sang gahom sang Dios? 25  Kay kon mabanhaw sila, indi na magpangasawa ang mga lalaki kag indi na magpamana ang mga babayi, kundi kaangay sila sa mga anghel sa langit. 26  Apang nahanungod sa mga patay, nga banhawon sila, wala bala ninyo mabasahi sa libro ni Moises, sa kasaysayan tuhoy sa sapinit, nga nagsiling ang Dios sa iya, ‘Ako ang Dios ni Abraham kag Dios ni Isaac kag Dios ni Jacob’? 27  Sia ang Dios, indi sang mga patay, kundi sang mga buhi. Sayop gid kamo.” 28  Karon ang isa sa mga escriba nagpalapit kag nakabati sa ila nga nagabinaisay. Sang nahibaluan nga ginsabat niya sila sing maayo, nagpamangkot ang escriba sa iya: “Ano nga sugo ang nahauna sa tanan?” 29  Si Jesus nagsabat: “Ang nahauna amo, ‘Pamatii, O Israel, si Jehova nga aton Dios isa lamang nga Jehova, 30  kag higugmaon mo si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna kag sa bug-os mo nga kusog.’ 31  Ang ikaduha amo ini, ‘Higugmaon mo ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’ Wala na sing iban nga sugo nga daku pa sa sini.” 32  Ang escriba nagsiling sa iya: “Manunudlo, suno gid sa kamatuoran ang ginsiling mo, ‘Sia Isa lamang, kag wala na sing iban luwas sa Iya’; 33  kag ini nga paghigugma sa iya sa bug-os niya nga tagipusuon kag sa bug-os niya nga paghangop kag sa bug-os niya nga kusog kag ini nga paghigugma sa isigkatawo subong sa kaugalingon labi pa sa tanan nga dulot nga sinunog kag mga halad.” 34  Kag sang natalupangdan ni Jesus nga nagsabat sia sing maalamon, nagsiling sia sa iya: “Indi ka malayo sa ginharian sang Dios.” Apang wala na sing nangisog sa pagpamangkot sa iya. 35  Apang, bilang sabat, si Jesus nagsiling sang nagpanudlo sia sa templo: “Ngaa nagasiling ang mga escriba nga ang Cristo anak ni David? 36  Si David mismo nagsiling paagi sa balaan nga espiritu, ‘Si Jehova nagsiling sa akon Ginuo: “Lingkod ka sa akon tuo tubtob mabutang ko ang imo mga kaaway sa idalom sang imo mga tiil.”’ 37  Si David mismo nagtawag sa iya nga ‘Ginuo,’ apang paano nga sia anak niya?” Kag ang daku nga kadam-an nagpamati sa iya sing malipayon. 38  Kag nagsiling sia samtang nagapanudlo: “Mag-andam kamo sa mga escriba nga luyag maglakatlakat nga may malaba nga mga panapton kag luyag nila ang mga panamyaw sa mga tiendahan 39  kag ang yara sa atubangan nga mga pulungkuan sa mga sinagoga kag ang labing dungganon nga mga duog sa mga panihapon. 40  Sila ang nagapanguha sang pagkabutang sang mga balo nga babayi* kag nagapangamuyo sing malawig agod ipakitakita; magabaton sila sang mas mabug-at nga paghukom.” 41  Kag naglingkod sia nga lantawon ang mga bahandian kag nagtan-aw kon paano ang kadam-an nagahulog sang kuarta sa mga bahandian; kag madamo nga manggaranon nga tawo ang nagahulog sang madamo nga sensilyo. 42  Karon nag-abot ang isa ka imol nga balo nga babayi kag naghulog sang duha ka gamay nga sensilyo, nga may tuman ka diutay nga balor. 43  Gani gintawag niya ang iya mga disipulo kag nagsiling sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ining imol nga balo nga babayi naghulog sing kapin pa sa tanan nga naghulog sang kuarta sa mga bahandian; 44  kay sila tanan naghulog gikan sa ila mga sobra, apang gikan sa iya kinawad-on, naghulog sia sang tanan nga yara sa iya, ang iya bug-os nga palangabuhian.”

Footnote

Mar 12:14 * Ukon, “sa Emperador.”
Mar 12:15 * Tan-awa ang nota sa Mat 18:24.
Mar 12:40 * Sa literal, “nagakaon sang mga balay sang mga balo nga babayi.”