1 Corinto 1:1-31

1  Halin kay Pablo, nga gintawag agod mangin apostol ni Jesucristo paagi sa kabubut-on sang Dios, kag kay Sostenes nga aton utod  para sa kongregasyon sang Dios nga yara sa Corinto, sa inyo nga ginpakabalaan nga nahiusa kay Cristo Jesus, nga gintawag agod mangin mga balaan, upod sa tanan nga bisan diin nagapanawag sa ngalan sang aton Ginuo, si Jesucristo, nga ila Ginuo kag aton man:  Kabay nga may yara kamo wala tupong nga kaayo* kag paghidait gikan sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo.  Nagapasalamat ako pirme sa Dios tungod sa inyo bangod sa wala tupong nga kaayo sang Dios nga ginhatag sa inyo paagi kay Cristo Jesus;  nga sa tanan nga butang ginpamanggad kamo may kaangtanan sa iya, sa bug-os nga ikasarang sa paghambal kag sa bug-os nga ihibalo,  bangod ang pagpanaksi tuhoy kay Cristo ginpalig-on sa tunga ninyo,  agod indi na kamo makulangan sang bisan ano nga dulot, samtang malangkagon nga ginahulat ninyo ang pagpahayag sang aton Ginuong Jesucristo.  Palig-unon man Niya kamo tubtob sa katapusan, agod wala sing isumbong batok sa inyo sa adlaw sang aton Ginuong Jesucristo.  Ang Dios matutom, nga amo ang nagtawag sa inyo sa pagpakig-ambit upod sa iya Anak nga si Jesucristo nga aton Ginuo. 10  Karon ginalaygayan ko kamo, mga kauturan, paagi sa ngalan sang aton Ginuong Jesucristo nga dapat kamo tanan maghambal nga may paghilisugot, kag dapat wala sing pagbinahinbahin sa tunga ninyo, kundi maghiusa kamo sing nagakaigo sa isa ka hunahuna kag sa isa ka painuino. 11  Kay may nagsugid sa akon gikan sa panimalay ni Cloe tuhoy sa inyo, mga kauturan ko, nga may pagsinuay sa tunga ninyo. 12  Ang buot ko silingon amo ini, nga ang kada isa sa inyo nagasiling: “Ako kay Pablo,” “Apang ako kay Apolos,” “Apang ako kay Cefas,” “Apang ako kay Cristo.” 13  Nabahinbahin si Cristo. Wala ginlansang sa usok si Pablo tungod sa inyo, indi bala? Ukon ginbawtismuhan bala kamo sa ngalan ni Pablo? 14  Nagapasalamat ako nga wala ako sing ginbawtismuhan sa inyo luwas kay Crispo kag kay Gayo, 15  agod wala sing isa nga magsiling nga ginbawtismuhan kamo sa akon ngalan. 16  Huo, ginbawtismuhan ko man ang panimalay ni Estefanas. Nahanungod sa iban, wala ako makahibalo kon bala may iban pa ako nga ginbawtismuhan. 17  Kay ginpadala ako ni Cristo, indi agod magbawtismo, kundi agod magpahayag sang maayong balita, indi paagi sa kaalam sa paghambal, agod indi mangin wala pulos ang usok sang pag-antos* ni Cristo. 18  Kay ang paghambal tuhoy sa usok sang pag-antos kabuangan para sa mga nagakalaglag, apang para sa aton nga ginaluwas gahom ini sang Dios. 19  Kay nasulat na: “Laglagon ko ang kaalam sang mga tawo nga maalam, kag ang pagkaintelihente sang mga tawo nga intelihente sikwayon ko.” 20  Diin ang maalam nga tawo? Diin ang escriba? Diin ang debatidor sining sistema sang mga butang? Indi bala ginhimo sang Dios nga kabuangan ang kaalam sang kalibutan? 21  Kay sanglit ang kalibutan paagi sa kaalam sini wala makakilala sa Dios, ginpakamaayo sang Dios suno sa iya kaalam nga luwason ang mga nagatuo paagi sa kabuangan sang ginabantala. 22  Kay ang mga Judiyo nagapangayo sang mga tanda kag ang mga Griego nagapangita sang kaalam; 23  apang ginabantala naton si Cristo nga ginlansang sa usok, nga para sa mga Judiyo isa ka kabangdanan sang pagkasandad apang para sa mga pungsod kabuangan; 24  apang, para sa mga tinawag, nga mga Judiyo kag mga Griego, si Cristo ang gahom sang Dios kag ang kaalam sang Dios. 25  Bangod ang buangbuang nga butang sang Dios mas maalam sangsa mga tawo, kag ang maluya nga butang sang Dios mas makusog sangsa mga tawo. 26  Kay nakita ninyo ang iya pagtawag sa inyo, mga kauturan, nga indi madamo nga maalam sa undanon nga paagi ang gintawag, indi madamo nga gamhanan, indi madamo nga ginbun-ag nga dungganon; 27  kundi ginpili sang Dios ang buangbuang nga mga butang sang kalibutan, agod mapakahuy-an ang maalam nga mga tawo; kag ginpili sang Dios ang maluya nga mga butang sang kalibutan, agod mapakahuy-an ang makusog nga mga butang; 28  kag ginpili sang Dios ang kubos nga mga butang sang kalibutan kag ang mga butang nga ginapakanubo, ang mga butang nga ginakabig nga wala pulos, agod himuon niya nga wala pulos ang mga butang nga ginakabig nga importante, 29  agod wala sing unod nga magpabugal sa itululok sang Dios. 30  Apang bangod sa iya nahiusa kamo kay Cristo Jesus, nga sa aton nangin kaalam gikan sa Dios, subong man pagkamatarong kag pagkabalaan kag kahilwayan paagi sa gawad; 31  agod mangin subong ini sang nasulat na: “Sia nga nagapabugal, magpabugal sia may kaangtanan kay Jehova.”

Footnote

1Co 1:3 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.
1Co 1:17 * Tan-awa ang Apendise 6.