1 Corinto 16:1-24

16  Karon tuhoy sa pagpangolekta para sa mga balaan, subong sang ginsugo ko sa mga kongregasyon sa Galacia, amo man ang himuon ninyo.  Sa kada una nga adlaw sang semana ang kada isa sa inyo sa iya balay magpain sang bisan pila nga matipon suno sa iya kabuganaan, agod kon mag-abot ako indi na magpangolekta.  Apang kon mag-abot ako dira, kon sin-o nga mga lalaki ang ginarekomendar ninyo paagi sa mga sulat, ipadala ko sila agod magdala sang inyo maayo nga dulot sa Jerusalem.  Apang, kon dapat man ako magkadto didto, makadto sila didto kaupod ko.  Apang makadto ako sa inyo kon makaagi na ako sa Macedonia, kay maagi ako sa Macedonia;  kag ayhan magapabilin ako ukon magpaligad pa gani sing tigtulugnaw upod sa inyo, agod madul-ong ninyo ako sa pagpakadto sa diin man ako makadto.  Kay indi ko luyag makigkita sa inyo karon sa pag-agi ko, kay nagalaum ako nga magpabilin sa sulod sang pila ka tion upod sa inyo, kon tugutan ni Jehova.  Apang magapabilin ako sa Efeso tubtob sa kapiestahan sang Pentecostes;  kay isa ka daku nga ganhaan nga nagadul-ong sa hilikuton ang nabuksan sa akon, apang madamo ang nagapamatok. 10  Apang, kon mag-abot si Timoteo, pat-ura nga wala sia sing kahadlukan sa tunga ninyo, kay nagahimo sia sang hilikuton ni Jehova, subong man sa akon. 11  Gani, wala sang magpakanubo sa iya. Idul-ong ninyo sia sing mahidaiton, agod makaabot sia diri sa akon, kay ginahulat ko sia upod sa mga kauturan. 12  Karon nahanungod kay Apolos nga aton utod, naghingyo gid ako sa iya nga magkadto sa inyo upod sa mga kauturan, apang indi gid niya luyag nga magkadto karon; kundi makadto sia kon may kahigayunan sia. 13  Magpabilin kamo nga nagamata, magtindog kamo sing malig-on sa pagtuo, magpakalalaki kamo, magpakabakod kamo. 14  Himua ninyo nga may gugma ang tanan ninyo nga hilikuton. 15  Karon ginalaygayan ko kamo, mga kauturan: nahibaluan ninyo nga ang panimalay ni Estefanas amo ang una nga mga bunga sa Acaya kag ginhugod nila ang ila kaugalingon sa pag-alagad sa mga balaan. 16  Kabay nga padayon man kamo nga magpasakop sa amo nga sahi sang mga tawo kag sa tanan nga nagabulig kag nagapangabudlay. 17  Apang nagakasadya ako sa presensia ni Estefanas kag ni Fortunato kag ni Acaico, bangod bisan wala kamo diri yari man sila. 18  Kay ginpaumpawan nila ang akon espiritu kag ang inyo man. Gani kilalaha ninyo ang subong sina nga sahi sang mga tawo. 19  Ang mga kongregasyon sa Asia* nagapadala sang ila panamyaw sa inyo. Si Aquila kag si Prisca upod ang kongregasyon nga yara sa ila balay tinagipusuon nga nagatamyaw sa inyo sa Ginuo. 20  Ang tanan nga kauturan nagatamyaw sa inyo. Tamyawa ninyo ang isa kag isa paagi sa balaan nga halok. 21  Ako, si Pablo, nagasulat sini nga panamyaw paagi sa akon mismo kamot. 22  Kon ang bisan sin-o wala sing gugma sa Ginuo, pakamalauton sia. O Ginuo namon, magkari ka! 23  Kabay nga mangin yara sa inyo ang wala tupong nga kaayo ni Ginuong Jesus. 24  Kabay nga ang akon gugma mangin yara sa inyo tanan nga nahiusa kay Cristo Jesus.

Footnote

1Co 16:19 * Tan-awa ang nota sa Bin 2:9.