1 Corinto 15:1-58

15  Karon ginapahanumdom ko sa inyo, mga kauturan, ang maayong balita nga ginpahayag ko sa inyo, nga ginbaton man ninyo, kag sa sini nagapanindugan man kamo,  nga ginaluwas man kamo paagi sa ginhambal ko sang ginpahayag ko ang maayong balita sa inyo, kon ginasunod gid ninyo ini, luwas lamang kon nangin mga tumuluo kamo nga wala sing katuyuan.  Kay ginpaalinton ko sa inyo, lakip sa nahauna nga mga butang, nga akon man nabaton, nga si Cristo napatay tungod sa aton mga sala suno sa Kasulatan;  nga ginlubong sia, huo, nga ginbanhaw sia sa ikatlo nga adlaw suno sa Kasulatan;  nga nagpakita sia kay Cefas, dayon sa napulog-duha.  Pagkatapos sina nagpakita sia sa kapin sa lima ka gatos ka kauturan sa isa ka higayon, nga ang kalabanan sa ila nagakabuhi pa tubtob karon, apang ang iban nagtulog na sa kamatayon.  Pagkatapos sina nagpakita sia kay Santiago, dayon sa tanan nga apostoles;  apang sa katapusan nagpakita man sia sa akon subong nga nagpakita sia sa isa nga natawo sa indi pa ang tion.  Kay ako ang labing kubos sa mga apostoles, kag indi ako nagakadapat tawgon nga apostol, bangod ginhingabot ko ang kongregasyon sang Dios. 10  Apang paagi sa wala tupong nga kaayo sang Dios nangin amo ako sini. Kag ang iya wala tupong nga kaayo sa akon indi nangin wala pulos, kundi nagpangabudlay ako sing labaw sa ila tanan, apang indi ako kundi ang wala tupong nga kaayo sang Dios nga yari sa akon. 11  Apang, amo ini ang ginabantala namon, ako man ukon sila, kag sa amo nagapati kamo. 12  Karon kon si Cristo ginabantala nga nabanhaw sia gikan sa mga patay, ngaa nagasiling ang iban sa inyo nga wala sing pagkabanhaw sang mga patay? 13  Sa pagkamatuod, kon wala sing pagkabanhaw sang mga patay, wala man mabanhaw si Cristo. 14  Apang kon si Cristo wala mabanhaw, ang amon pagbantala wala gid sing pulos, kag ang amon pagtuo wala sing pulos. 15  Dugang pa, masapwan man kami nga butig nga mga saksi sang Dios, bangod nagapanaksi kami batok sa Dios nga ginbanhaw niya ang Cristo, apang wala niya sia ginbanhaw kon matuod nga ang mga patay indi pagbanhawon. 16  Kay kon ang mga patay indi pagbanhawon, wala man mabanhaw si Cristo. 17  Dugang pa, kon wala mabanhaw si Cristo, ang inyo pagtuo wala sing pulos; yara pa kamo sa inyo mga sala. 18  Sa pagkamatuod, sila man nga nagakatulog sa kamatayon nga nahiusa kay Cristo nadula sing bug-os. 19  Kon sa sini lamang nga kabuhi kita nagalaum kay Cristo, labing makaluluoy kita sa tanan nga tawo. 20  Apang, ginbanhaw gid si Cristo gikan sa mga patay, ang una nga bunga sa mga nagtulog sa kamatayon. 21  Kay sanglit ang kamatayon paagi sa isa ka tawo, ang pagkabanhaw sang mga patay paagi man sa isa ka tawo. 22  Kay subong nga kay Adan ang tanan nagakapatay, amo man kay Cristo ang tanan buhion. 23  Apang ang kada isa sa iya kaugalingon nga turno: si Cristo ang una nga bunga, pagkatapos ang mga iya ni Cristo sa tion sang iya presensia. 24  Dayon, ang katapusan, kon itugyan na niya ang ginharian sa iya Dios kag Amay, kon nalaglag na niya ang tanan nga panguluhan kag ang tanan nga awtoridad kag gahom. 25  Kay kinahanglan sia maggahom subong hari tubtob mabutang sang Dios ang tanan nga kaaway sa idalom sang iya mga tiil. 26  Subong katapusan nga kaaway, ang kamatayon dulaon. 27  Kay ang Dios “nagpasakop sang tanan nga butang sa idalom sang iya mga tiil.” Apang sa pagsiling niya nga ‘ang tanan nga butang ginpasakop,’ maathag nga wala ini nagalakip sa isa nga nagpasakop sang tanan nga butang sa iya. 28  Apang kon mapasakop na ang tanan nga butang sa iya, nian ang Anak mismo magapasakop man sa Isa nga nagpasakop sang tanan nga butang sa iya, agod ang Dios mangin tanan nga butang sa tanan. 29  Kay kon indi, ano ang himuon nila nga ginabawtismuhan sa katuyuan nga mangin mga patay? Kon ang mga patay indi gid pagbanhawon, ngaa ginabawtismuhan man sila sa katuyuan nga mangin amo sina? 30  Ngaa yara man kita sa katalagman kada oras? 31  Adlaw-adlaw nagaatubang ako sa kamatayon. Ginapat-od ko ini subong gid sang paghugyaw ko tungod sa inyo, mga kauturan, may kaangtanan kay Cristo Jesus nga aton Ginuo. 32  Kon, kaangay sang mga tawo, nagpakig-away ako sa mabangis nga mga sapat sa Efeso, ano ang kaayuhan sini sa akon? Kon ang mga patay indi pagbanhawon, “magkaon kita kag mag-inom, kay buas mapatay kita.” 33  Indi pagtuguti nga mapatalang kamo. Ang malain nga pagpakig-upod nagapalain sang mapuslanon nga mga batasan. 34  Magmata kamo nga may kaligdong sa matarong nga paagi kag indi magpaduyog sa pagpakasala, kay ang iban wala sing ihibalo tuhoy sa Dios. Nagahambal ako agod magbatyag kamo sang kahuya. 35  Apang, ang isa magasiling: “Paano banhawon ang mga patay? Huo, sa ano nga sahi sang lawas sila magabalik?” 36  Ikaw nga di-makatarunganon nga tawo! Ang imo ginasab-ug indi mabuhi kon indi anay ini mapatay; 37  kag tuhoy sa imo ginasab-ug, ginasab-ug mo, indi ang tanom* nga magapamuhi, kundi ang uyas lamang, ayhan sang trigo ukon sang iban pa; 38  apang ginahatagan ini sang Dios sing lawas suno sa nahamut-an niya, kag ang tagsa ka binhi ginahatagan sing kaugalingon nga lawas sini. 39  Indi tanan nga unod pareho nga unod, kundi may unod nga iya sang mga tawo, kag lain ang unod sang mga sapat, kag lain ang unod sang mga pispis, kag lain ang iya sang mga isda. 40  Kag may langitnon nga mga lawas kag dutan-on nga mga lawas; apang ang himaya sang langitnon nga mga lawas isa ka sahi, kag tuhay man ang himaya sang dutan-on nga mga lawas. 41  Ang himaya sang adlaw isa ka sahi, kag tuhay man ang himaya sang bulan, kag tuhay pa gid ang himaya sang mga bituon; sa katunayan, ang himaya sang isa ka bituon tuhay sa isa pa ka bituon. 42  Gani amo man ang pagkabanhaw sang mga patay. Ginasab-ug ini sa pagkamadinulunton, ginabanhaw ini sa pagkadimadinulunton. 43  Ginasab-ug ini sa kahuluy-an, ginabanhaw ini sa himaya. Ginasab-ug ini sa kaluyahon, ginabanhaw ini sa gahom. 44  Ginasab-ug ini subong pisikal nga lawas, ginabanhaw ini subong espirituwal nga lawas. Kon may pisikal nga lawas, may espirituwal man. 45  Amo ini ang nasulat: “Ang una nga tawo nga si Adan nangin buhi nga kalag.” Ang katapusan nga Adan nangin nagahatag-kabuhi nga espiritu. 46  Apang, ang una, indi ang espirituwal, kundi ang pisikal, pagkatapos ang espirituwal. 47  Ang una nga tawo gikan sa duta kag human sa yab-ok; ang ikaduha nga tawo gikan sa langit. 48  Subong sang isa nga human sa yab-ok, amo man sini ang mga human sa yab-ok; kag subong sang isa nga langitnon, amo man sini ang mga langitnon. 49  Subong nga naangkon naton ang larawan sang isa nga human sa yab-ok, maangkon man naton ang larawan sang isa nga langitnon. 50  Apang, ginasiling ko ini, mga kauturan, nga ang unod kag dugo indi makapanubli sang ginharian sang Dios, kag ang pagkamadinulunton indi makapanubli sang pagkadimadinulunton. 51  Yari karon! Ginasugid ko sa inyo ang isa ka sagrado nga likom: Indi kita tanan magatulog sa kamatayon, kundi kita tanan pagabayluhan, 52  sing hinali, sa isa ka pisok sang mata, sa katapusan nga trumpeta. Kay ang trumpeta magatunog, kag ang mga patay banhawon nga di-madinulunton, kag pagabayluhan kita. 53  Kay ini nga madinulunton dapat magsuklob sang pagkadimadinulunton, kag ini nga mamalatyon dapat magsuklob sang pagkadimamalatyon. 54  Apang kon ini nga madinulunton magsuklob sang pagkadimadinulunton kag ini nga mamalatyon magsuklob sang pagkadimamalatyon, nian matuman ang pinamulong nga nasulat: “Ang kamatayon ginlamon sing dayon.” 55  “Kamatayon, diin ang imo kadalag-an? Kamatayon, diin ang imo sudlot?” 56  Ang sudlot nga nagaresulta sa kamatayon amo ang sala, apang ang gahom sang sala gikan sa Kasuguan. 57  Apang salamat sa Dios, kay ginhatag niya sa aton ang kadalag-an paagi sa aton Ginuong Jesucristo! 58  Busa, mga kauturan ko nga hinigugma, mangin mapag-on kamo, nga di-mationg, kag may madamo pirme nga ginahimo sa hilikuton sang Ginuo, kay nahibaluan ninyo nga ang inyo pagpangabudlay may kaangtanan sa Ginuo indi wala sing pulos.

Footnote

1Co 15:37 * Sa literal, “lawas.”