1 Corinto 4:1-21

4  Kabigon kuntani kami sang tawo subong mga sakop ni Cristo kag mga tulugyanan sang sagrado nga mga likom sang Dios.  Dugang pa, sa sining kahimtangan, ang ginapangita sa mga tulugyanan amo nga sila masapwan nga matutom.  Karon para sa akon tuman ka gamay nga butang nga usisaon ako ninyo ukon sang isa ka tawhanon nga hukmanan. Bisan ako wala nagausisa sang akon kaugalingon.  Kay wala ako sing nahibaluan nga bisan ano nga butang batok sa akon kaugalingon. Apang wala ako mapamatud-an nga matarong tungod sini, kundi sia nga nagausisa sa akon amo si Jehova.  Gani indi paghukmi ang bisan ano nga butang antes ang gintalana nga tion, tubtob mag-abot ang Ginuo, nga magadala sang likom nga mga butang sang kadudulman pakadto sa kapawa kag magapadayag sang mga katuyuan sang mga tagipusuon, kag nian ang kada isa magabaton sang pagdayaw gikan sa Dios.  Karon, mga kauturan, ini nga mga butang gin-aplikar ko sa akon kaugalingon kag kay Apolos para sa inyo kaayuhan, agod sa amon kahimtangan mahibaluan ninyo ang pagsulundan: “Indi magsobra sa mga butang nga nasulat na,” agod ang kada isa sa inyo indi magpahambog sa pagdampig sa isa batok sa isa pa.  Kay sin-o ang nagahimo sa imo nga tuhay sa iban? Sa pagkamatuod, ano ang yara sa imo nga wala mo mabaton? Karon, kon matuod nga nabaton mo ini, ngaa nagapabugal ka nga subong bala wala mo ini mabaton?  Busog na bala kamo? Manggaranon na bala kamo? Nagsugod na bala kamo sa paggahom subong mga hari nga wala kami? Kag sa pagkamatuod luyag ko nga nagsugod na kamo sa paggahom subong mga hari, agod maggahom man kami subong mga hari kaupod ninyo.  Kay sa banta ko kami nga mga apostoles ang ulihi nga ginbutang sang Dios sa pasundayag subong mga tawo nga gintangdo sa kamatayon, bangod kami nangin talan-awon sa teatro nga ginatan-aw sang kalibutan, kag sang mga anghel, kag sang mga tawo. 10  Mga buangbuang kami bangod kay Cristo, apang mainandamon kamo bangod kay Cristo; maluya kami, apang mabakod kamo; ginpadunggan kamo, apang ginpakahuy-an kami. 11  Tubtob sini nga tion padayon kami nga ginagutom kag ginauhaw man kag haluson makapanapot kag ginapintasan kag wala sing puluy-an 12  kag nagapangabudlay, nga nagaobra paagi sa amon mga kamot. Kon ginatamay, nagapakamaayo kami; kon ginahingabot, nagabatas kami; 13  kon ginapakahuy-an, nagahambal kami sing mainayuhon; nangin subong kami sang basura sang kalibutan, ang higko sang tanan nga butang, tubtob karon. 14  Ginasulat ko ini nga mga butang, indi agod pakahuy-an kamo, kundi agod laygayan kamo subong akon hinigugma nga mga anak. 15  Kay bisan kamo may napulo ka libo nga manunudlo kay Cristo, pat-od nga indi madamo ang inyo amay; tungod kay Cristo Jesus nangin amay ninyo ako paagi sa maayong balita. 16  Gani, nagahingyo ako sa inyo, mangin manug-ilog kamo sa akon. 17  Amo kon ngaa ginapadala ko sa inyo si Timoteo, kay sia ang akon hinigugma kag matutom nga anak sa Ginuo; kag ipahanumdom niya sa inyo ang akon mga pamaagi may kaangtanan kay Cristo Jesus, subong sang pagpanudlo ko sa tagsa ka kongregasyon bisan diin. 18  Ang iban nagapahambog nga daw subong bala indi na ako magkadto sa inyo. 19  Apang magakadto ako sa inyo sa indi madugay, kon kabubut-on ni Jehova, kag mahibaluan ko, indi ang ginasiling sang mga nagapahambog, kundi ang ila gahom. 20  Kay ang ginharian sang Dios nasandig indi sa kon ano ang ginasiling, kundi sa gahom. 21  Ano ang luyag ninyo? Makadto bala ako sa inyo nga may bilugon, ukon may gugma kag malulo nga espiritu?

Footnote