1 Corinto 7:1-40

7  Karon nahanungod sa mga butang nga ginsulat ninyo, maayo sa isa ka lalaki nga indi magtandog sang babayi;  apang, bangod lapnag gid ang pagpakighilawas, ang tagsa ka lalaki magtigayon sang kaugalingon nga asawa kag ang tagsa ka babayi magtigayon sang kaugalingon nga bana.  Ihatag sang bana sa iya asawa ang natungod sa iya; apang himuon man ini sang asawa sa iya bana.  Ang asawa wala sing awtoridad sa iya kaugalingon nga lawas, kundi ang iya bana; subong man, ang bana wala sing awtoridad sa iya kaugalingon nga lawas, kundi ang iya asawa.  Indi ini pag-idingot sa isa kag isa, luwas kon pareho nga ginkasugtan sa sulod sang gintalana nga tion, agod makahugod kamo sang tion sa pangamuyo kag magtingob liwat, agod indi kamo padayon nga sulayon ni Satanas bangod wala kamo sing pagpugong sa kaugalingon.  Apang, ginasiling ko ini subong pahanugot, indi subong isa ka sugo.  Luyag ko kuntani nga ang tanan nga tawo subong sa akon. Apang, ang kada isa may kaugalingon nga dulot gikan sa Dios, ang isa sa sini nga paagi, kag ang isa sa sina nga paagi.  Karon ginasiling ko sa mga di-minyo kag sa mga balo nga babayi, maayo sa ila nga magpabilin subong sa akon.  Apang kon wala sila sing pagpugong sa kaugalingon, magminyo sila, kay maayo pa nga magminyo sangsa masunog sa kailigbon. 10  Sa mga minyo nagahatag ako sang mga instruksion, apang indi ako kundi ang Ginuo, nga ang asawa indi dapat magbulag sa iya bana; 11  apang kon magbulag gid man sia, magpabilin sia nga di-minyo ukon indi gani magpasag-uli sa iya bana; kag ang bana indi dapat magbiya sa iya asawa. 12  Apang sa iban nagasiling ako, huo, ako, indi ang Ginuo: Kon ang bisan sin-o nga utod nga lalaki may di-tumuluo nga asawa, apang nagapasugot sia sa pagpuyo upod sa iya, indi niya sia pagbayaan; 13  kag ang babayi nga may di-tumuluo nga bana, apang nagapasugot sia sa pagpuyo upod sa iya, indi niya pagbayaan ang iya bana. 14  Kay ang di-tumuluo nga bana ginpakabalaan may kaangtanan sa iya asawa, kag ang di-tumuluo nga asawa ginpakabalaan may kaangtanan sa utod nga lalaki; kay kon indi, ang inyo mga anak indi gid mangin matinlo, apang karon mga balaan sila. 15  Apang kon ang di-tumuluo magbulag, pabulaga sia; ang utod nga lalaki ukon babayi indi obligado sa idalom sang amo sina nga mga kahimtangan, apang gintawag kamo sang Dios sa paghidait. 16  Bangod, asawa, paano mo mahibaluan nga maluwas mo ang imo bana? Ukon, bana, paano mo mahibaluan nga maluwas mo ang imo asawa? 17  Lamang, ang kada isa maglakat suno sa bahin nga ginhatag ni Jehova sa tagsatagsa kag suno sa pagtawag sang Dios sa iya. Kag amo sini ang ginasugo ko sa tanan nga kongregasyon. 18  May tawo bala nga natuli sang sia gintawag? Indi na sia mangin wala matuli. May tawo bala nga wala matuli sang sia gintawag? Indi na sia magpatuli. 19  Ang pagtuli indi importante, kag ang di-pagtuli indi importante, kundi ang pagtuman sa mga sugo sang Dios. 20  Bisan ano man ang kahimtangan sang kada isa sang gintawag sia, magpabilin sia sa sini. 21  Ulipon ka bala sang gintawag ka? Indi ka magkabalaka sa sini; apang kon ikaw mahimo man nga mangin hilway, himusli ang kahigayunan. 22  Kay ang bisan sin-o nga gintawag sa Ginuo sang sia ulipon amo ang nahilway nga tawo sang Ginuo; subong man sia nga gintawag sang sia hilway nga tawo amo ang ulipon ni Cristo. 23  Ginbakal kamo sa daku nga bili; indi na kamo magpaulipon sa mga tawo. 24  Bisan ano man ang kahimtangan sang kada isa sang gintawag sia, mga kauturan, magpabilin sia sa sini kaupod sa Dios. 25  Karon nahanungod sa mga di-minyo,* wala ako sing sugo gikan sa Ginuo, apang nagahatag ako sang akon opinyon subong sang isa nga ginpakitaan sang Ginuo sing kaluoy agod mangin matutom. 26  Busa ginahunahuna ko nga ini maayo bangod sang kabudlayan nga yari sa aton, nga maayo sa tawo nga magpadayon subong amo sia. 27  Nahigot ka bala sa isa ka asawa? Indi ka na magtinguha nga mahilway. Nahilway ka bala sa isa ka asawa? Indi ka na magpangita sang asawa. 28  Apang kon magminyo ka gid man, indi ka makasala. Kag kon ang isa ka di-minyo* nga tawo magminyo, indi sia makasala. Apang, ang mga nagahimo sini may kapipit-an sa ila unod. Kag ginalikaw ko kamo sa sini. 29  Dugang pa, ginasiling ko ini, mga kauturan, malip-ot na lang ang nabilin nga tion. Sugod karon ang mga may asawa mangin subong nga daw wala sing asawa, 30  kag ang mga nagahibi mangin subong sang mga wala nagahibi, kag ang mga nagakasadya subong sang mga wala nagakasadya, kag ang mga nagabakal subong sang mga wala nagapanag-iya, 31  kag ang mga nagagamit sang kalibutan subong sang mga wala nagagamit sini sing bug-os; kay ang danyag sini nga kalibutan nagabag-o. 32  Sa pagkamatuod, luyag ko nga mahilway kamo gikan sa kabalaka. Ang di-minyo nga tawo nagakabalaka sa mga butang sang Ginuo, kon paano niya matigayon ang kahamuot sang Ginuo. 33  Apang ang minyo nga tawo nagakabalaka sa mga butang sang kalibutan, kon paano niya matigayon ang kahamuot sang iya asawa, 34  kag natunga sia. Dugang pa, ang di-minyo nga babayi, kag ang ulay, nagakabalaka sa mga butang sang Ginuo, agod mangin balaan sia sa iya lawas kag sa iya espiritu. Apang, ang minyo nga babayi nagakabalaka sa mga butang sang kalibutan, kon paano niya matigayon ang kahamuot sang iya bana. 35  Apang ginasiling ko ini para sa inyo kaugalingon nga kaayuhan, indi agod higtan kamo, kundi agod pahulagon kamo sa kon ano ang nagakaigo kag sa pag-alagad sing dalayon sa Ginuo nga wala sing tublag. 36  Apang kon ang bisan sin-o nagahunahuna nga nagagawi sia sing di-nagakaigo sa iya pagkadiminyo,* kon lampas na sia sa hingurusgan sang pagkapamatan-on, kag kon amo ini ang dapat mahanabo, himuon niya kon ano ang luyag niya; wala sia nagapakasala. Magminyo sila. 37  Apang kon ang bisan sin-o determinado sa iya tagipusuon, nga wala nagabatyag nga kinahanglan niya magminyo, kundi may awtoridad sa iya kaugalingon nga kabubut-on kag naghimo sini nga desisyon sa iya tagipusuon, nga magpabilin sia nga di-minyo nagahimo sia sing maayo. 38  Gani sia man nga nagaminyo nagahimo sing maayo, apang sia nga wala nagaminyo nagahimo sing mas maayo pa. 39  Ang asawa nahigot sa tanan nga tion nga ang iya bana buhi. Apang kon ang iya bana magtulog na sa kamatayon, hilway sia sa pagpamana sa isa nga luyag niya, lamang sa Ginuo. 40  Apang mas malipayon sia kon magpabilin sia subong amo sia, suno sa akon opinyon. Nagahunahuna gid ako nga yara man sa akon ang espiritu sang Dios.

Footnote

1Co 7:25 * Ukon, ang mga ulay, lunsay lalaki kag babayi.
1Co 7:28 * Tan-awa ang nota sa bersikulo 25.
1Co 7:36 * Ukon, pagkaulay, lunsay lalaki kag babayi.