1 Corinto 14:1-40

14  Panikasugan ninyo nga magpakita sang gugma, kag padayon nga tinguhai sing makugi ang espirituwal nga mga dulot, apang mas maayo nga magpanagna kamo.  Kay sia nga nagahambal sang lain nga hambal nagahambal, indi sa mga tawo, kundi sa Dios, kay wala sing makahangop, kundi nagahambal sia sang sagrado nga mga likom paagi sa espiritu.  Apang, sia nga nagapanagna nagapabakod kag nagapalig-on kag nagalipay sa mga tawo paagi sa iya ginahambal.  Sia nga nagahambal sang lain nga hambal nagapabakod sang iya kaugalingon, apang sia nga nagapanagna nagapabakod sang kongregasyon.  Karon luyag ko nga maghambal kamo tanan sang lainlain nga hambal, apang mas luyag ko nga magpanagna kamo. Sa pagkamatuod, sia nga nagapanagna daku pa sa iya nga nagahambal sang lainlain nga hambal, luwas lamang kon ginabadbad niya ini, agod mapabakod ang kongregasyon.  Apang sa sini nga tion, mga kauturan, kon magkari ako sa inyo nga nagahambal sang lainlain nga hambal, ano nga kaayuhan ang nahimo ko para sa inyo luwas lamang kon naghambal ako sa inyo sang bugna ukon sang ihibalo ukon sang tagna ukon sang panudlo?  Ang matuod, ang wala sing kabuhi nga mga butang nagapagua sang tunog, plawta man ini ukon arpa; luwas lamang kon ginapatokar ini sa lainlain nga tono, paano mahibaluan kon ano ang ginatokar sa plawta ukon sa arpa?  Kay sa pagkamatuod, kon ang trumpeta magtunog sing di-maathag nga panawagan, sin-o ang magahanda para sa inaway?  Sa amo man nga paagi, luwas lamang kon paagi sa dila magbungat kamo sang mga pulong nga mahapos mahangpan, paano mahibaluan kon ano ang ginahambal? Sa katunayan, nagahambal kamo sa hangin. 10  Mahimo nga may tuman kadamo nga sahi sang pinulungan sa kalibutan, apang wala sing isa ka sahi nga wala sing kahulugan. 11  Nian, kon indi ko mahangpan ang kahulugan sang pinulungan, mangin dumuluong ako sa isa nga nagahambal, kag ang isa nga nagahambal mangin dumuluong sa akon. 12  Gani, sanglit ginahandum gid ninyo ang mga dulot sang espiritu, tinguhai man ninyo nga magbugana sa sini agod mapabakod ang kongregasyon. 13  Gani ang isa nga nagahambal sang lain nga hambal magpangamuyo nga mabadbad niya ini. 14  Kay kon nagapangamuyo ako sa lain nga hambal, ang dulot sa akon sang espiritu amo ang nagapangamuyo, apang ang akon hunahuna indi mabungahon. 15  Nian, ano ang dapat himuon? Magapangamuyo ako paagi sa dulot sang espiritu, apang magapangamuyo man ako sa akon hunahuna. Magaamba ako sang pagdayaw paagi sa dulot sang espiritu, apang magaamba man ako sang pagdayaw sa akon hunahuna. 16  Kay kon indi, kon ikaw nagadulot sang pagdayaw paagi sa dulot sang espiritu, paano ang isa ka ordinaryo nga tawo makasiling sang “Amen” sa imo pagpasalamat, kay wala niya mahibaluan ang imo ginasiling? 17  Matuod, nagapangamuyo ka sa pagpasalamat sa maayo nga paagi, apang ang iban nga tawo wala mapalig-on. 18  Nagapasalamat ako sa Dios, nga nagahambal ako sang mas madamo nga hambal sangsa inyo tanan. 19  Apang, sa kongregasyon maayo pa nga maghambal ako sang lima ka tinaga nga mahangpan, agod matudluan ko man ang iban, sangsa napulo ka libo ka tinaga sa lain nga hambal. 20  Mga kauturan, indi kamo mangin bata sa inyo ikasarang sa paghangop, kundi mangin lapsag kamo tuhoy sa kalainan; apang mangin hamtong kamo sa inyo ikasarang sa paghangop. 21  Nasulat na sa Kasuguan: “‘Paagi sa mga dila sang mga dumuluong kag paagi sa mga bibig sang mga estranghero magahambal ako sa sini nga katawhan, apang wala sapayan sini indi sila magpamati sa akon,’ siling ni Jehova.” 22  Gani ang paghambal sing lainlain nga hambal isa ka tanda, indi para sa mga tumuluo, kundi para sa mga di-tumuluo, samtang ang pagpanagna indi para sa mga di-tumuluo, kundi para sa mga tumuluo. 23  Busa, kon ang bug-os nga kongregasyon nagatipon sa isa ka duog kag tanan sila nagahambal sang lainlain nga hambal, apang may magsulod nga ordinaryo nga mga tawo ukon mga di-tumuluo, indi bala sila magasiling nga mga buang kamo? 24  Apang kon tanan kamo nagapanagna kag magsulod ang isa ka di-tumuluo ukon ordinaryo nga tawo, ang pinamulong ninyo tanan mangin sabdong sa iya kag mapahulag sia nga usisaon sing maayo ang iya kaugalingon; 25  ang mga likom sang iya tagipusuon mapadayag, agod magahapa sia kag magasimba sa Dios, nga nagapahayag: “Ang Dios yara gid sa tunga ninyo.” 26  Nian, ano ang dapat himuon, mga kauturan? Kon nagatipon kamo, ang isa may salmo, ang isa pa nagapanudlo, ang isa pa may bugna, ang isa pa nagahambal sang lain nga hambal, ang isa pa nagapatpat. Himua ang tanan nga butang para sa pagpabakod. 27  Kag kon may maghambal sang lain nga hambal, limitehan ang kadamuon nila sa duha ukon tatlo lang gid, kag sing bulosbulos; kag may isa nga magbadbad. 28  Apang kon wala sing manugbadbad, maghipos sia sa kongregasyon kag maghambal sa iya kaugalingon kag sa Dios. 29  Dugang pa, maghambal ang duha ukon tatlo ka manalagna, kag ang iban maghantop sang kahulugan. 30  Apang kon may bugna sa isa pa samtang nagalingkod didto, maghipos ang nahauna. 31  Kay kamo tanan makapanagna sing tag-isaisa, agod ang tanan makatuon kag ang tanan mapalig-on. 32  Kag ang mga dulot sang espiritu sa mga manalagna dapat kontrolon sang mga manalagna. 33  Kay ang Dios isa ka Dios, indi sang kagamo, kundi sang paghidait. Subong sang kahimtangan sa tanan nga kongregasyon sang mga balaan, 34  ang mga babayi maghipos sa mga kongregasyon, kay wala ginatugot sa ila nga maghambal, kundi magpasakop sila, subong sang ginasiling sang Kasuguan. 35  Nian, kon may luyag sila mahibaluan, magpamangkot sila sa ila bana sa ila balay, kay makahuluya para sa isa ka babayi nga maghambal sa kongregasyon. 36  Ano? Gikan bala sa inyo ang pulong sang Dios, ukon tubtob sa inyo lamang bala nakalab-ot ini? 37  Kon ang bisan sin-o nagahunahuna nga sia isa ka manalagna ukon may dulot sang espiritu, kilalahon niya ang mga butang nga ginasulat ko sa inyo, bangod sugo ini sang Ginuo. 38  Apang kon ang bisan sin-o wala nagakilala, magpabilin sia nga amo sini. 39  Gani, mga kauturan ko, padayon nga tinguhai sing makugi ang pagpanagna, apang indi pag-idumili ang paghambal sing lainlain nga hambal. 40  Kundi himuon ang tanan nga butang sing disente kag suno sa kahimusan.

Footnote