1 Corinto 10:1-33

10  Mga kauturan, indi ko luyag nga wala kamo sing nahibaluan, nga ang aton mga katigulangan napaidalom tanan sa panganod kag nagtabok tanan sa dagat  kag nabawtismuhan tanan kay Moises paagi sa panganod kag sa dagat;  kag ang tanan nagkaon sang pareho nga espirituwal nga pagkaon  kag ang tanan nag-inom sang pareho nga espirituwal nga ilimnon. Kay nag-inom sila sadto gikan sa espirituwal nga igang nga nagsunod sa ila, kag ina nga igang amo ang Cristo.  Apang, ang Dios wala magpakita sang iya kahamuot sa kalabanan sa ila, kay ginpukan sila sa kahanayakan.  Karon ini nga mga butang nangin mga halimbawa sa aton, agod indi kita mangin mga tawo nga nagahandum sang makahalalit nga mga butang, subong nga ginhandum nila ini.  Indi man kita magsimba sa mga idolo, subong sang ginhimo sang iban sa ila; subong sang nasulat na: “Ang katawhan naglingkod agod magkaon kag mag-inom, kag nagtindog sila agod mangalipay.”  Indi man kita magpakighilawas, subong nga ang iban sa ila nakighilawas, kag napukan ang duha ka pulo kag tatlo ka libo sa ila sa isa ka adlaw.  Indi man naton pag-ibutang sa pagtilaw si Jehova, subong nga ang iban sa ila nagbutang sa iya sa pagtilaw, kag nalaglag paagi sa mga man-ug. 10  Indi man kita mangin palakumod, subong nga ang iban sa ila nagkumod, kag nalaglag paagi sa manuglaglag. 11  Karon ini nga mga butang nahanabo sa ila subong mga halimbawa, kag ginsulat ini subong paandam sa aton nga naabtan sang katapusan sang mga sistema sang mga butang. 12  Busa ang nagahunahuna nga nagatindog sia mag-andam nga indi sia mapukan. 13  Wala sing pagsulay nga nagaabot sa inyo luwas sa kon ano ang kinaandan sa mga tawo. Apang ang Dios matutom, kag indi sia magtugot nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kundi kon mag-abot ang pagsulay magahimo man sia sang lulutsan agod mabatas ninyo ini. 14  Busa, mga hinigugma ko, palagyo kamo gikan sa idolatriya. 15  Nagahambal ako subong sang paghambal ko sa mga tawo nga may paghantop; hukmi ninyo ang akon ginasiling. 16  Ang kopa sang pagpasalamat nga ginapangamuyuan naton,* indi bala ini pagpakig-ambit sa dugo ni Cristo? Ang tinapay nga ginatipiktipik naton, indi bala ini pagpakig-ambit sa lawas ni Cristo? 17  Bangod may isa lang ka tinapay, bisan pa madamo kita, isa lang kita ka lawas, kay tanan kita nagapakig-ambit sa isa lang ka tinapay. 18  Tan-awa ninyo ang undanon nga Israel: Indi bala ang mga nagakaon sang mga halad mga umalambit upod sa halaran? 19  Kon amo, ano ang akon isiling? Nga ang ginahalad sa idolo may pulos, ukon ang idolo may pulos? 20  Indi; kundi ginasiling ko nga ang mga butang nga ginahalad sang mga pungsod ginahalad nila sa mga demonyo, kag indi sa Dios; kag indi ko luyag nga mangin mga umalambit kamo upod sa mga demonyo. 21  Indi kamo makainom sa kopa ni Jehova kag sa kopa sang mga demonyo; indi kamo makaambit sa “lamesa ni Jehova” kag sa lamesa sang mga demonyo. 22  Ukon “ginapukaw bala naton sa kaimon si Jehova”? Indi kita mas makusog sangsa iya, indi bala? 23  Ang tanan nga butang ginatugot sang kasuguan; apang indi tanan nga butang mapuslanon. Ang tanan nga butang ginatugot sang kasuguan; apang indi tanan nga butang makapalig-on. 24  Padayon nga pangitaon sang kada isa, indi ang iya kaugalingon nga kaayuhan, kundi ang iya sang iban nga tawo. 25  Ang tanan nga ginabaligya sa balaligyaan sing karne padayon ninyo nga kaunon, nga wala nagapangusisa tungod sa inyo konsiensia; 26  kay “iya ni Jehova ang duta kag ang tanan nga yara sa sini.” 27  Kon may isa ka di-tumuluo nga mag-agda sa inyo kag luyag ninyo nga magkadto, kauna ang tanan nga ginhanda para sa inyo, nga wala nagapangusisa tungod sa inyo konsiensia. 28  Apang kon may isa nga magsiling sa inyo: “Butang ini nga gindulot bilang halad,” indi kamo magkaon tungod sa isa nga nagsugid sini kag tungod sa konsiensia. 29  Ang ginasiling ko nga “konsiensia” indi ang imo, kundi ang iya sang iban nga tawo. Kay ngaa dapat hukman sang konsiensia sang iban nga tawo ang akon kahilwayan? 30  Kon nagakaon ako nga may pagpasalamat, ngaa pakalainon ako tungod sa butang nga akon ginapasalamatan? 31  Gani, nagakaon man kamo ukon nagainom ukon nagahimo sang bisan ano nga butang, himua ang tanan nga butang para sa kahimayaan sang Dios. 32  Likawi ninyo nga mangin kabangdanan sang pagkasandad sang mga Judiyo subong man sang mga Griego kag sang kongregasyon sang Dios, 33  subong nga ginapahamut-an ko ang tanan nga tawo sa tanan nga butang, nga wala nagapangita sang akon kaugalingon nga kaayuhan kundi sang kaayuhan sang madamo, agod maluwas sila.

Footnote

1Co 10:16 * Sa literal, “ang kopa sang pagpakamaayo nga ginapakamaayo naton.”