1 Corinto 12:1-31

12  Karon nahanungod sa espirituwal nga mga dulot, mga kauturan, indi ko luyag nga wala kamo sing nahibaluan.  Nakahibalo kamo nga sang kamo mga tawo pa sang mga pungsod, gindala kamo sa wala tingog nga mga idolo sa nagkalainlain nga paagi.  Gani luyag ko ipahibalo sa inyo nga wala sing isa nga nagahambal paagi sa espiritu sang Dios ang nagasiling: “Si Jesus ginpakamalaut!” kag wala sing makasiling: “Si Jesus Ginuo!” kon indi paagi sa balaan nga espiritu.  Karon may nanuhaytuhay nga dulot, apang may isa lang ka espiritu;  kag may nanuhaytuhay nga ministeryo, apang may isa lang ka Ginuo;  kag may nanuhaytuhay nga pagpanghikot, apang may isa lang ka Dios nga nagahimo sang tanan nga pagpanghikot sa tanan nga tawo.  Apang ang pagpadayag sang espiritu ginhatag sa kada isa para sa mapuslanon nga katuyuan.  Halimbawa, ginhatag sa isa paagi sa espiritu ang paghambal nga may kaalam, sa isa pa ang paghambal nga may ihibalo suno sa amo man nga espiritu,  sa isa pa ang pagtuo paagi sa amo man nga espiritu, sa isa pa ang mga dulot sang pagpang-ayo paagi sa sini man nga espiritu, 10  sa isa pa ang pagpanghikot sing gamhanan nga mga buhat, sa isa pa ang pagpanagna, sa isa pa ang paghantop sing pinamulong sang espiritu, sa isa pa ang paghambal sing lainlain nga hambal, kag sa isa pa ang pagpatpat sing lainlain nga hambal. 11  Apang ini tanan nga pagpanghikot ginahimo sang isa lang ka espiritu, nga nagahatag sa kada isa suno sa pagbuot sini. 12  Kay subong nga ang lawas isa apang may madamo nga bahin, kag ang tanan nga bahin sini nga lawas, bisan pa madamo, isa lang ka lawas, amo man ang Cristo. 13  Kay sa pagkamatuod paagi sa isa lang ka espiritu ginbawtismuhan kita tanan sa isa lang ka lawas, Judiyo man ukon Griego, ulipon man ukon hilway, kag ginpainom kita tanan sing isa lang ka espiritu. 14  Kay sa pagkamatuod, ang lawas indi isa lang ka bahin, kundi madamo. 15  Kon ang tiil magsiling: “Bangod indi ako kamot, indi ako bahin sang lawas,” indi ina rason nga indi ini bahin sang lawas. 16  Kag kon ang dulunggan magsiling: “Bangod indi ako mata, indi ako bahin sang lawas,” indi ina rason nga indi ini bahin sang lawas. 17  Kon ang bug-os nga lawas mata, diin ang para sa pagpamati? Kon ang tanan para sa pagpamati, diin ang para sa pagpanimaho? 18  Apang karon ginbutang sang Dios ang mga bahin sa lawas, ang kada isa sini, suno sa iya nahamut-an. 19  Kon ini tanan isa lang ka bahin, diin na ang lawas? 20  Apang ini karon madamo nga bahin, apang isa lang ka lawas. 21  Ang mata indi makasiling sa kamot: “Indi ko ikaw kinahanglan”; ukon sa liwat, ang ulo indi makasiling sa mga tiil: “Indi ko kamo kinahanglan.” 22  Kundi sa baylo, ang mga bahin sang lawas nga daw mas maluya kinahanglanon, 23  kag ang mga bahin sang lawas nga ginahunahuna naton nga indi tuman ka dungganon, ginahatagan naton ini sing kapin nga kadungganan, gani ang mga bahin naton nga daw malaw-ay may kapin nga katahom, 24  samtang ang aton matahom nga mga bahin wala nagakinahanglan sang bisan ano. Apang, gintingob sang Dios ang lawas, nga nagahatag sang kapin nga kadungganan sa bahin nga kulang sini, 25  agod wala sing pagbinahinbahin sa lawas, kundi ang mga bahin sini pareho nga may pag-ulikid sa isa kag isa. 26  Kag kon ang isa ka bahin nagaantos, ang tanan iban pa nga bahin nagaantos upod sini; ukon kon ang isa ka bahin ginahimaya, ang tanan iban pa nga bahin nagakasadya upod sini. 27  Karon kamo ang lawas ni Cristo, kag ang kada isa mga bahin. 28  Kag ang nanuhaytuhay nga bahin ginbutang sang Dios sa kongregasyon, una, ang mga apostoles; ikaduha, ang mga manalagna; ikatlo, ang mga manunudlo; dason ang gamhanan nga mga buhat; dason ang mga dulot sang pagpang-ayo; ang makabulig nga mga pag-alagad, ang ikasarang sa pagpanguna, ang paghambal sing lainlain nga hambal. 29  Indi tanan mga apostoles, indi bala? Indi tanan mga manalagna, indi bala? Indi tanan mga manunudlo, indi bala? Indi tanan nagahimo sang gamhanan nga mga buhat, indi bala? 30  Indi tanan may mga dulot sang pagpang-ayo, indi bala? Indi tanan nagahambal sang lainlain nga hambal, indi bala? Indi tanan mga manugbadbad, indi bala? 31  Apang padayon nga tinguhai sing makugi ang dalagku pa nga mga dulot. Kag ipakita ko sa inyo ang labaw gid nga paagi.

Footnote