1 Corinto 8:1-13

8  Karon nahanungod sa kalan-on nga nahalad sa mga idolo: nahibaluan naton nga tanan kita may ihibalo. Ang ihibalo nagapahambog, apang ang gugma nagapalig-on.  Kon ang bisan sin-o nagahunahuna nga nakatigayon sia sang ihibalo tuhoy sa isa ka butang, wala pa niya mahibaluan ini subong sang dapat niya mahibaluan.  Apang kon ang bisan sin-o nagahigugma sa Dios, ining isa kilala niya.  Karon nahanungod sa pagkaon sing kalan-on nga nahalad sa mga idolo, nahibaluan naton nga ang idolo wala sing kabilinggan sa kalibutan, kag may isa lamang ka Dios.  Kay bisan pa may ginatawag nga “mga dios,” sa langit man ukon sa duta, subong nga may madamo nga “mga dios” kag madamo nga “mga ginuo,”  sa pagkamatuod sa aton may isa ka Dios, ang Amay, nga ang tanan nga butang gikan sa iya, kag kita para sa iya; kag may isa ka Ginuo, si Jesucristo, nga ang tanan nga butang paagi sa iya, kag kita paagi sa iya.  Apang, indi tanan nga tawo may amo sini nga ihibalo; kundi ang pila, bangod naanad na tubtob karon sa idolo, nagakaon sang kalan-on subong butang nga nahalad sa idolo, kag bangod maluya ang ila konsiensia nadagtaan ini.  Apang ang kalan-on indi magapasuod sa aton sa Dios; kon indi kita magkaon, indi kita makulangan, kag kon magkaon kita, indi kita makabentaha.  Apang padayon nga magbantay nga ining inyo kinamatarong sa bisan ano man nga paagi indi mangin kasandaran sa mga maluya. 10  Kay kon ang isa makakita sa imo, ikaw nga may ihibalo, nga nagasaliay agod magkaon sa isa ka templo sang idolo, indi bala ang konsiensia sinang isa nga maluya mapalig-on tubtob sa punto nga magkaon sia sang kalan-on nga nahalad sa mga idolo? 11  Sa pagkamatuod, tungod sa imo ihibalo, malaglag ang tawo nga maluya, ang imo utod nga tungod sa iya napatay si Cristo. 12  Apang kon kamo nagapakasala batok sa inyo mga kauturan kag ginapilasan ang ila konsiensia nga maluya, nagapakasala kamo batok kay Cristo. 13  Busa, kon ang kalan-on nagapasandad sa akon utod, indi na gid ako magkaon liwat sang karne, agod indi ko mapasandad ang akon utod.

Footnote