1 Corinto 11:1-34

11  Mangin manug-ilog kamo sa akon, subong nga ako man kay Cristo.  Karon ginadayaw ko kamo bangod sa tanan nga butang ginadumdom ninyo ako kag ginasunod gid ninyo ang mga tradisyon subong sang ginliton ko ini sa inyo.  Apang luyag ko nga mahibaluan ninyo nga ang ulo sang tagsa ka lalaki amo ang Cristo; ang ulo naman sang babayi amo ang lalaki; ang ulo naman sang Cristo amo ang Dios.  Ang tagsa ka lalaki nga nagapangamuyo ukon nagapanagna nga may pandong sa iya ulo nagapakahuya sang iya ulo;  apang ang tagsa ka babayi nga nagapangamuyo ukon nagapanagna nga wala sing pandong sa iya ulo nagapakahuya sang iya ulo, kay pareho lang sia sang isa ka babayi nga nakiskisan ang ulo.  Kay kon ang isa ka babayi wala nagapandong, magpaalot man sia; apang kon kahuluy-an sa babayi nga magpaalot ukon magpakiskis sang ulo, papandunga sia.  Kay ang lalaki indi dapat magpandong sang iya ulo, bangod larawan kag himaya sia sang Dios; apang ang babayi himaya sang lalaki.  Kay ang lalaki indi gikan sa babayi, kundi ang babayi gikan sa lalaki;  dugang pa, ang lalaki wala gintuga tungod sa babayi, kundi ang babayi tungod sa lalaki. 10  Amo kon ngaa ang babayi dapat may tanda sang awtoridad sa iya ulo bangod sa mga anghel. 11  Luwas pa sini, may kaangtanan sa Ginuo wala sing babayi kon wala ang lalaki kag wala sing lalaki kon wala ang babayi. 12  Kay subong nga ang babayi gikan sa lalaki, gani ang lalaki man paagi sa babayi; apang ang tanan nga butang gikan sa Dios. 13  Kamo mismo ang maghukom: Nagakaigo bala nga mangamuyo sa Dios ang babayi nga wala sing pandong? 14  Indi bala ang kinaugali mismo nagatudlo sa inyo nga kon ang lalaki may malaba nga buhok, kahuluy-an ini sa iya; 15  apang kon ang babayi may malaba nga buhok, himaya ini sa iya? Kay ang iya buhok ginhatag sa iya sa baylo sang tabon sa ulo. 16  Apang, kon ang bisan sin-o nga tawo daw magpakigbais bangod sang iban pa nga kinabatasan, wala na kita sing iban pa nga kinabatasan, subong man ang mga kongregasyon sang Dios. 17  Apang, samtang ginahatag ini nga mga instruksion, wala ko kamo ginadayaw bangod nagatipon kamo sing tingob indi para sa kaayuhan kundi para sa kalainan. 18  Kay una sa tanan, kon nagatipon kamo sa kongregasyon, nabalitaan ko nga may pagbinahinbahin sa tunga ninyo; kag sa pila ka kasangkaron ginapatihan ko ini. 19  Kay kinahanglan man nga may mga sekta sa tunga ninyo, agod ang mga tawo nga kalahamut-an madayag man sa tunga ninyo. 20  Busa, kon nagatipon kamo sa isa ka duog, indi mahimo nga kaunon sing nagakaigo ang panihapon sang Ginuo. 21  Kay, kon nagakaon kamo sa sini, ang kada isa nakakaon na sang iya panihapon, amo nga ang isa gutom apang ang isa naman hubog. 22  Pat-od gid nga may mga balay kamo nga kaunan kag imnan, indi bala? Ukon ginatamay bala ninyo ang kongregasyon sang Dios kag ginapakahuy-an ang mga wala sing bisan ano? Ano ang isiling ko sa inyo? Dayawon ko bala kamo? Sa sini, wala ko kamo ginadayaw. 23  Kay ginbaton ko gikan sa Ginuo ang ginpaalinton ko man sa inyo, nga si Ginuong Jesus sang gab-i nga gintugyan sia nagkuha sang tinapay 24  kag pagkatapos magpasalamat, gintipiktipik niya ini kag nagsiling: “Ini nagakahulugan sang akon lawas para sa inyo. Padayon ninyo nga himuon ini bilang pagdumdom sa akon.” 25  Amo man sini ang ginhimo niya tuhoy sa kopa, sa tapos sia nakapanihapon, nga nagasiling: “Ini nga kopa nagakahulugan sang bag-o nga katipan pasad sa akon dugo. Padayon ninyo nga himuon ini, sa kada tion nga mag-inom kamo sa sini, bilang pagdumdom sa akon.” 26  Kay sa kada tion nga nagakaon kamo sini nga tinapay kag nagainom sa sini nga kopa, padayon ninyo nga ginapahayag ang kamatayon sang Ginuo, tubtob nga mag-abot sia. 27  Bangod sini ang bisan sin-o nga magkaon sang tinapay ukon mag-inom sa kopa sang Ginuo nga indi takus makasala may kaangtanan sa lawas kag sa dugo sang Ginuo. 28  Usisaon anay sang isa ka tawo ang iya kaugalingon kon bala takus sia, kag sa amo magkaon sia sang tinapay kag mag-inom sa kopa. 29  Kay sia nga nagakaon kag nagainom nagakaon kag nagainom sang paghukom batok sa iya kaugalingon kon wala niya mahantop ang kahulugan sang lawas. 30  Amo kon ngaa madamo sa inyo ang maluya kag masakiton, kag madamo ang nagatulog sa kamatayon. 31  Apang kon mahantop naton kon ano kita mismo, indi kita paghukman. 32  Apang, kon ginahukman kita, ginadisiplina kita ni Jehova, agod indi kita pagpakamalauton upod sa kalibutan. 33  Gani, mga kauturan ko, kon magtipon kamo agod magkaon sa sini, hulata ninyo ang isa kag isa. 34  Kon ang bisan sin-o ginagutom, magkaon sia sa iya balay, agod indi kamo magtipon para sa paghukom. Apang ang iban pa nga mga butang husayon ko pag-abot ko dira.

Footnote