Přejít k článku

Co je ohnivé jezero? Je to totéž co peklo nebo gehenna?

Co je ohnivé jezero? Je to totéž co peklo nebo gehenna?

Co říká Bible

 Ohnivé jezero je symbol věčného zničení. Je to totéž co gehenna, ale něco jiného než peklo. Peklo je totiž společný hrob lidstva.

Nejedná se o doslovné jezero

 Z pěti biblických textů, ve kterých se výraz „ohnivé jezero“ vyskytuje, je patrné, že jde o symbol. (Zjevení 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8) Kdo bude do ohnivého jezera vržen?

Symbol věčného zničení

 Bible říká, že ohnivé jezero „znamená druhou smrt“. (Zjevení 20:14; 21:8) První druh smrti, o kterém je v Bibli zmínka, byl následkem Adamova hříchu. Účinky této smrti mohou být zvráceny vzkříšením a Bůh ji nakonec zcela odstraní. (1. Korinťanům 15:21, 22, 26)

Ze symbolického ohnivého jezera nelze uniknout.

 Ohnivé jezero představuje druhý druh smrti. I tato smrt znamená stav neexistence, ale liší se v tom, že Bible nikde nemluví o vzkříšení z ní. Bible například říká, že Ježíš má „klíče pekla i smrti“, což znamená, že má autoritu propustit lidi ze smrti způsobené Adamovým hříchem. (Zjevení 1:18; 20:13, Kralická bible) Avšak ani Ježíš, ani nikdo jiný nemá klíč od ohnivého jezera. Toto symbolické jezero znázorňuje věčný trest, kterým je trvalé zničení. (2. Tesaloničanům 1:9)

Je totožné s gehennou neboli údolím Hinnom

 Slovo „gehenna“ (řecky geenna) se v Bibli objevuje dvanáctkrát. Podobně jako ohnivé jezero symbolizuje věčné zničení. Některé překlady toto slovo sice uvádějí jako „peklo“, ale gehenna je něco jiného než peklo (hebrejsky šeól, řecky haides).

Údolí Hinnom

 Slovo „gehenna“ doslova znamená „údolí Hinnom“, což bylo údolí za hradbami Jeruzaléma. V biblických dobách jej obyvatelé tohoto města používali jako skládku odpadu. Trvale tam udržovali oheň, aby se odpadky spálily. To, co nestrávil oheň, bylo potravou pro červy.

 Ježíš použil gehennu jako symbol věčného zničení. (Matouš 23:33) Řekl, že v gehenně „larva neumírá a oheň nehasne“. (Marek 9:47, 48) Odkazoval se na to, co se dělo v údolí Hinnom, a také na proroctví u Izajáše 66:24, kde se říká: „Vyjdou a pohlédnou na mrtvoly lidí, kteří proti mně přestupovali; vždyť červi na nich, ti nezemřou a jejich oheň nebude uhašen.“ Ježíšovo znázornění nepopisuje trýznění, ale úplné zničení. Červi a oheň pohlcují mrtvá těla, ne živé lidi.

 Bible nikde nenaznačuje, že by z gehenny byl možný návrat. „Ohnivé jezero“ a „ohnivá gehenna“ představují trvalé, věčné zničení. (Zjevení 20:14, 15; 21:8; Matouš 18:9)

Jak jsou „trýzněni dnem i nocí po celou věčnost“?

 Jestliže ohnivé jezero je symbol zničení, proč Bible říká, že Ďábel, divoké zvíře a falešný prorok v něm „budou trýzněni dnem i nocí po celou věčnost“? (Zjevení 20:10) Podívejme se na čtyři důvody, proč toto mučení nemůže být doslovné:

  1.   Pokud by měl být Ďábel trýzněn věčně, musel by být věčně živý. Bible však říká, že bude přiveden vniveč neboli že přestane existovat. (Hebrejcům 2:14)

  2.   Věčný život je dar od Boha, a ne trest. (Římanům 6:23)

  3.   Divoké zvíře a falešný prorok jsou symboly a nemohou zažívat doslovná muka.

  4.   Z biblického kontextu vyplývá, že trýzněním Ďábla je myšleno omezení jeho působnosti, což v jeho případě znamená trvalé zničení.

 Slovo, které Bible používá pro „trýznění“, může také znamenat stav, kdy je omezována něčí svoboda. Například řecké slovo pro trýznitele, použité u Matouše 18:34, je v mnoha Biblích přeloženo jako „žalářníci“. To ukazuje na souvislost mezi slovy „trýznění“ a „omezování svobody“. Podobně i souběžné zprávy u Matouše 8:29 a Lukáše 8:30, 31 kladou rovnítko mezi slova „trýznění“ a „propast“, což je obrazné místo absolutní nečinnosti nebo smrti. (Římanům 10:7; Zjevení 20:1, 3) I kniha Zjevení několikrát používá slovo „trýznění“ v symbolickém smyslu. (Zjevení 9:5; 11:10; 18:7, 10)