Přejít k článku

Jaký význam mají čísla v Bibli? Je numerologie v souladu s Biblí?

Jaký význam mají čísla v Bibli? Je numerologie v souladu s Biblí?

Co říká Bible

 Čísla v Bibli lze často brát doslovně, ale někdy jsou používána jako symboly. To, zda je dané číslo použito jako symbol, obvykle vyplyne z kontextu. Podívejme se na několik symbolických významů čísel v Bibli.

  •   1 Jednota. Ježíš se například ohledně svých učedníků modlil k Bohu: „Prosím..., aby všichni byli jedno, právě jako ty, Otče, jsi ve spojení se mnou a já ve spojení s tebou.“ (Jan 17:20, 21; Matouš 19:6)

  •   2 Z právního hlediska musela být pravdivost nějakého obvinění potvrzena dvěma svědky. (5. Mojžíšova 17:6) Podobně když se nějaké vidění nebo prohlášení opakovalo, potvrzovalo to jeho spolehlivost a pravost. Když například Josef vysvětloval egyptskému faraonovi jeho sen, řekl: „Skutečnost, že se sen faraónovi dvakrát opakoval, znamená, že je to ze strany pravého Boha pevně stanoveno.“ (1. Mojžíšova 41:32) V proroctví mohou „dva rohy“ představovat dvojitou velmoc, jak to bylo řečeno proroku Danielovi ohledně Médo-perské říše. (Daniel 8:20, 21; Zjevení 13:11)

  •   3 Svědectví tří svědků bylo jednoznačným důkazem, že daná záležitost je pravdivá, a stejně tak trojí opakování zřejmě něco zdůrazňovalo nebo ukazovalo, že je to pevně ustanoveno. (Ezekiel 21:27; Skutky 10:9–16; Zjevení 4:8; 8:13)

  •   4 Číslo čtyři může znamenat úplnost, pokud jde o tvar nebo funkci. Příkladem může být zmínka o „čtyřech rozích země“. (Zjevení 7:1; 21:16; Izajáš 11:12)

  •   6 Vzhledem k tomu, že šest je o jedno méně než sedm, a sedm často znamená úplnost, může číslo šest symbolizovat něco neúplného nebo nedokonalého anebo to, co souvisí s Božími nepřáteli. (1. Paralipomenon 20:6; Daniel 3:1; Zjevení 13:18)

  •   7 Toto číslo je často používáno k vyjádření úplnosti. Například Izraelité dostali od Boha příkaz, aby pochodovali kolem Jericha sedm po sobě jdoucích dnů, a poslední den měli pochodovat sedmkrát. (Jozue 6:15) Bible obsahuje mnoho příkladů, ve kterých je číslo sedm použito podobným způsobem. (3. Mojžíšova 4:6; 25:8; 26:18; Žalm 119:164; Zjevení 1:20; 13:1; 17:10) Když Ježíš řekl Petrovi, že by měl svému bratrovi odpustit „ne až sedmkrát, ale až sedmasedmdesátkrát“, opakování čísla sedm neslo myšlenku, že to má být bez omezení. (Matouš 18:21, 22)

  •   10 Toto číslo představuje úplnost nebo souhrn něčeho. (2. Mojžíšova 34:28; Lukáš 19:13; Zjevení 2:10)

  •   12 Zdá se, že číslo dvanáct znamená úplné uspořádání, které vytvořil Bůh. Apoštol Jan například spatřil ve vidění město, které mělo „dvanáct základních kamenů a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů“. (Zjevení 21:14; 1. Mojžíšova 49:28) Násobky čísla dvanáct mohou mít stejný význam. (Zjevení 4:4; 7:4–8)

  •   40 Číslo čtyřicet bylo spojeno s některými obdobími soudu nebo trestu. (1. Mojžíšova 7:4; Ezekiel 29:11, 12)

Numerologie a gematrie

 Tyto symbolické významy čísel v Bibli jsou něco jiného než numerologie, která se zabývá skrytým významem čísel, jejich kombinacemi a součty. Vyznavači židovské kabaly například analyzují Hebrejská písma pomocí metody označované jako gematrie, která v číselné hodnotě písmen hledá skryté kódy. Numerologie je určitá forma věštění a to Bůh odsuzuje. (5. Mojžíšova 18:10–12)