Přejít k článku

Přejít na obsah

Měli bychom se řídit čísly?

Měli bychom se řídit čísly?

 Měli bychom se řídit čísly?

OBSTOJÍ numerologie ve světle vědy a zdravého rozumu? Jsou čísla prostředkem, pomocí kterého můžeme odhalit svůj osud? Měli bychom svou budoucnost založit na numerologických závěrech a předpovědích?

Jedna námitka, se kterou si numerologové nevědí rady, je to, že různé kultury používají rozdílné kalendáře. Co když například někdo žije tam, kde se používá čínský? Vezměme si datum, o kterém byla zmínka v úvodním článku — 11. září 2001. Podle čínského kalendáře to byl 24. den 7. měsíce 18. roku 78. cyklu. V juliánském kalendáři bychom tento den našli jako 29. srpen 2001. Podle muslimského kalendáře to byl 22. džumádá al-’áchira 1422, kdežto v hebrejském kalendáři 23. elul 5761. Jak by mohlo mít nějaký číselný význam datum, které je vyjádřeno tolika různými způsoby? Dalším faktorem je to, že každý jazyk má zpravidla svůj vlastní způsob, jakým se dané jméno píše. Například písmena obsažená v anglickém jméně John mají numerologickou hodnotu 2, ale když totéž jméno napíšeme španělsky — Juan —, písmena mají hodnotu 1.

Je pravda, že mnohé stránky vesmíru lze vysvětlit pomocí matematických vzorců. Tyto vzorce se dají ověřit a názorně demonstrovat. Avšak tvrdit, že vaše jméno bylo předurčeno, aby odpovídalo vašemu datu narození, a že ve spojení s jinými čísly zásadně ovlivňuje vaši budoucnost, je něco úplně jiného.

Závěr je jasný: Věřit v přesnost numerologických interpretací založených na faktorech, jako je kalendář a jazyk, jež poskytují tolik možností, je absurdní.

„Čas a nepředvídaná událost“

Někteří lidé se začali o numerologii zajímat proto, že touží dopředu znát svou životní dráhu. Bible však jednoznačně ukazuje, že podrobnosti lidského života určit dopředu nelze.  Čteme v ní: „Závod nepatří rychlým ani bitva mocným ani pokrm moudrým ani bohatství těm, kdo mají porozumění, dokonce ani přízeň těm, kdo mají poznání; všechny je totiž postihuje čas a nepředvídaná událost.“ (Kazatel 9:11) Ano, k mnoha událostem dochází neočekávaně. Kvůli takovým náhodám jsou předpovědi založené na datu narození nebo na číselné hodnotě jména předem odsouzeny k nezdaru.

Uvažujme o jiném příkladu. Když Bible vybízí ke štědrosti, říká: „Posílej svůj chléb po povrchu vod, neboť po mnoha dnech jej opět najdeš. Dej podíl sedmi, nebo dokonce osmi, protože nevíš, jaké neštěstí nastane na zemi.“ (Kazatel 11:1, 2) Až na několik výjimek je neštěstí něco, o čem člověk dopředu neví a ani vědět nemůže. Profesor matematiky Underwood Dudley o numerologii napsal: „Tito lidé neberou náhodu dostatečně v úvahu. Je neuvěřitelné, k jakým věcem může dojít čirou náhodou.“

Pravdou je, že některé předpovědi numerologů se splnit mohou. Čím je to způsobeno? V některých případech shodou okolností. Kromě toho je jazyk numerologů někdy tak nejednoznačný, že se předpovědi dají vyložit několika různými způsoby. Je však něco ještě závažnějšího, co bychom měli vzít v úvahu.

Způsob věštění?

V Bibli se o numerologii výslovně nemluví. Píše se zde však o Hamanovi, což byl  Amalekita, který v 5. století př. n. l. úkladně plánoval vyhlazení Židů v celé Persii. Zpráva říká: ‚Vržen byl do osudí los před Amanem, který den a který měsíc měl by povražděn býti národ židovský; i vyšel měsíc dvanáctý, který sluje adar.‘ (Ester 3:7, Bible česká)

Ve starověku bylo metání losu všeobecně uznávaným způsobem, jak urovnat spor. * (Přísloví 18:18) Haman však nechal metat los kvůli věštbě, což Bible odsuzuje. Pátá Mojžíšova 18:10–12 uvádí, že Bohu je odporný každý, ‚kdo používá věštění, kdo provozuje magii, kdo hledá znamení, kdo je kouzelník, kdo spoutává jiné zaklínáním, kdo se radí se spiritistickým médiem nebo s člověkem, který z povolání předpovídá události. Každý, kdo tyto věci dělá, je něčím odporným Jehovovi.‘

Bible spojuje věštění a zlověstnou moc se spiritismem. Ničemní duchové mohou události ovlivnit tak, jak potřebují. Nemusí to být v každém jednotlivém případě, ale jedno je jisté — používání spiritismu Bůh odsuzuje a člověk se tím může dostat pod vliv ničemných duchů. (1. Samuelova 15:23; Efezanům 6:12)

Numerologie nemá žádný vědecký základ a ve světle logického zkoumání neobstojí. Co je však důležitější — jedná se o určitou formu věštění, a proto je v rozporu s učením Bible. Numerologie nám tedy užitečné vedení v životě neposkytne a ani nám nepomůže při plánování budoucnosti.

[Poznámka pod čarou]

^ 12. odst. Při metání losu se používaly drobné předměty, jako například oblázky nebo malé kousky dřeva. Ty se vložily do záhybů oděvu nebo do nádoby a potom se s nimi zatřáslo. Byl vybrán člověk, jehož los byl vytažen.

[Rámeček na straně 6]

ROZMANITOST KALENDÁŘŮ PŘEDSTAVUJE PRO NUMEROLOGII VÁŽNOU POTÍŽ

GREGORIÁNSKÝ 11. září 2001

ČÍNSKÝ 24. den 7. měsíce 18. roku 78. cyklu

JULIÁNSKÝ 29. srpen 2001

MUSLIMSKÝ 22. džumádá al-’áchira 1422

HEBREJSKÝ 23. elul 5761

[Rámeček a obrázky na straně 7]

JSOU HOROSKOPY SPOLEHLIVÉ?

„Někdy jste společenský, ale jindy zase uzavřený. Myslíte si, že není rozumné příliš se otevřít cizím lidem. Uvažujete samostatně a potřebujete důkazy, než něco s důvěrou přijmete. Líbí se vám, když život je pestrý, a necítíte se dobře, když jste svázáni mnoha pravidly. Máte velký potenciál, který ještě není plně využit. Ke svým schopnostem a výkonům býváte kritický.“

Zní vám to povědomě? Pokud ano, pak tomuto popisu možná přikládáte větší význam, než si zaslouží. Většina uvedených výroků totiž platí skoro na všechny lidi. Čtenáři proto budou mít tendenci uplatnit na sebe tvrzení, která se jim zdají přesná, a ta ostatní nebrat v úvahu. Podle knihy Why Do Buses Come in Threes — The Hidden Mathematics of Everyday Life (Proč autobusy jezdí po třech — Skrytá matematika všedního života) „výzkumníci zjistili, že když se z horoskopu odstraní znamení zvěrokruhu, lidé nedokážou určit, který odstavec odpovídá jejich znamení. Když se však odstavce označí, lidé jsou přesvědčeni, že jejich část horoskopu nejlépe odpovídá skutečnosti.“

[Rámeček na straně 8]

SYMBOLICKÁ ČÍSLA V BIBLI

Některá čísla v Bibli mají symbolický význam, ale pouze v kontextu, v němž jsou v Písmu použita. Například číslo čtyři označuje celost nebo univerzálnost. Tato myšlenka je obsažena ve výrazech jako „čtyři nejzazší končiny země“ a „čtyři nebeské větry“. (Izajáš 11:12; Daniel 8:8) Číslo šest někdy představuje nedokonalost. Je zajímavé, že číslo, které kniha Zjevení dává Satanově pozemské politické organizaci, je „číslo člověka“ — 666. (Zjevení 13:18) Číslo šest je zde povýšeno až do třetího řádu, a proto zdůrazňuje nedokonalost této zvířecí organizace. Je-li číslo sedm použito symbolickým způsobem, představuje úplnost. (3. Mojžíšova 4:6; Hebrejcům 9:24–26) Tato a další symbolická čísla použitá v Písmu získávají význam podle konkrétního kontextu v proroctvích.

Ačkoli Písmo jistým číslům přikládá určitý význam, nepovzbuzuje nás k tomu, abychom přiřazovali čísla k písmenům některých slov s cílem odhalit mystické pravdy.

[Obrázek na straně 8]

Haman určil datum pro vyhlazení Židů pomocí věštění