Přejít k článku

Co znamená číslo 666?

Co znamená číslo 666?

Co říká Bible

 Podle poslední biblické knihy je 666 číslo neboli jméno divokého zvířete se sedmi hlavami a deseti rohy, které vychází z moře. (Zjevení 13:1, 17, 18) Tato šelma symbolizuje celosvětový politický systém, který vládne „nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem“. (Zjevení 13:7) Jméno v podobě čísla 666 ukazuje, že z Božího pohledu tento politický systém naprosto selhal. Jak to víme?

  Víc než jen označení. Jména, která dává Bůh, mají svůj význam. Například když Bůh slíbil, že se Abraham stane „otcem zástupu národů“, změnil mu jméno z Abram, což znamená „otec je vyvýšený“, na Abraham, což znamená „otec množství“. (1. Mojžíšova 17:5, poznámka pod čarou) Podobně dal Bůh šelmě jméno 666, které má symbolizovat její charakteristické rysy.

  Číslo šest ukazuje na nedokonalost. Čísla jsou v Bibli často použita symbolicky. Číslo sedm obvykle znamená úplnost nebo dokonalost. Číslo šest, tedy sedm bez jedné, může označovat něco neúplného nebo vadného v Božích očích a může souviset s Božími nepřáteli. (1. Paralipomenon 20:6; Daniel 3:1)

  Trojí opakování pro zdůraznění. Bible někdy zdůrazňuje nějaké skutečnosti tím, že je opakuje třikrát. (Zjevení 4:8; 8:13) A tak jméno 666 působivě ukazuje, že z Božího pohledu lidský politický systém naprosto selhal. Není schopen zajistit trvalý mír a bezpečí – to, čeho dosáhne jedině Boží království.

„Označení zvířete“

 Bible říká, že lidé dostávají „označení divokého zvířete“, protože toto zvíře následují „s obdivem“ tak velkým, že se to dá považovat za uctívání. (Zjevení 13:3, 4; 16:2) Dělají to tím, že prokazují zbožnou úctu své zemi, jejím symbolům nebo jejím vojenským silám. The Encyclopedia of Religion uvádí: „Nacionalismus se v moderním světě stal převládající formou náboženství.“ a

 Jak je „označení zvířete“ dáno někomu na pravici nebo na čelo? (Zjevení 13:16) Když Bůh dal izraelskému národu svá přikázání, řekl: „Uvážete si je jako znamení na ruku a budou vám sloužit jako náčelní páska.“ (5. Mojžíšova 11:18) Neznamenalo to, že by Izraelité měli mít toto označení na rukou a na čelech doslova, ale že se měli Božími výroky řídit ve všem svém jednání a uvažování. Stejně tak „označení zvířete“ není něco doslovného, jako například vytetované číslo 666, ale symbolicky poukazuje na ty, kdo dovolí, aby jejich život ovládal politický systém. Ti s „označením zvířete“ se tedy staví do odporu proti Bohu. (Zjevení 14:9, 10; 19:19–21)

a Viz také díla Nationalism in a Global Era, strana 134, a Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture, strana 94.