Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI BLONG FRAN PEJ | ?EN I KLOSAP?

Plante Man Bambae Oli Laef Taem En i Kam—Yu Tu Yu Save Laef

Plante Man Bambae Oli Laef Taem En i Kam—Yu Tu Yu Save Laef

Baebol i talemaot se bambae i gat bigfala trabol taem en i kam. Hem i se: “Bambae i gat bigfala trabol tumas, we neva man i luk olsem bifo, i stat long taem we God i mekem wol ya, i kam kasem tede . . . Be Hae God i katem taem blong trabol ya finis. Sipos no, bambae i no gat wan man i save stap laef.” (Matiu 24:21, 22) Be God i mekem promes long yumi se bambae i gat plante man we oli save laef tru long taem ya. Hem i talem se: “Wol ya wetem ol samting blong hem oli stap lus. . . . Be man we i stap mekem ol samting we God i wantem, hem bambae i no save lus samtaem.”—1 Jon 2:17.

Sipos yu ‘no wantem lus’ taem wol ya i finis, ?yu mas mekem wanem? ?Bambae yu stat blong hivimap ol kakae mo mekem rere ol narafala samting? Nogat. Baebol i soemaot se yumi mas mekem sam samting we i defren. Hem i talem se: “Nao from we olgeta samting ya bambae oli lus olsem, yufala i mas luklukgud long laef blong yufala. Taem yufala i stap wet long Dei ya blong God blong i kamtru, yufala i mas tabu, yufala i man blong God, mo yufala i mas mekem ol fasin we hem i wantem. Mo yufala i mas gohed blong wok blong mekem Dei ya i kamtru kwik. Long Dei ya, bambae faea i kakae skae we i finisim olgeta, mo ol sta bambae oli ronaot long faea ya we i hot we i hot. Nao from we olgeta samting ya bambae oli lus olsem, yufala i mas luklukgud long laef blong yufala. Taem yufala i stap wet long Dei ya blong God blong i kamtru.” (2 Pita 3:10-12) Ol vas raonabaot oli soemaot se “olgeta samting” we bambae oli lus, hemia ol man we oli rulum wol mo ol man we oli sapotem rul blong olgeta. I klia nomo se sipos yumi stap hivimap ol samting blong bodi, hemia bambae i no save sevem yumi taem bigfala trabol i kam.

Yumi mas mekem samting we Jehova God i wantem mo lanem ol fasin we hem i glad long hem, blong yumi stap laef. (Sefanaea 2:3) ‘Yumi mas luklukgud long laef blong yumi, taem yumi stap wet long dei blong God blong i kamtru,’ bitim we yumi folem tingting we bighaf blong ol man oli folem, mo yumi no luksave ol saen we oli soemaot se yumi laef long wan impoten taem. Ol Witnes blong Jehova oli save soemaot long yu long Baebol, ol samting we yu save mekem blong laef tru long taem ya.