Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

?Yu Stap Yusum Gud Kad Blong JW.ORG?

?Yu Stap Yusum Gud Kad Blong JW.ORG?

Taem blong bigfala trabol i klosap, taswe wok blong prij i impoten tumas. (Pro 24:11, 12, 20) Yumi save givim kad blong JW.ORG blong pulum tingting blong man i go long Baebol mo long websaet blong yumi. Long kad ya, i gat wan code we i lidim man i go long video ya ?From Wanem Yu Mas Stadi Baebol? mo hem i save askem blong kasem moa save, no mekem Baebol stadi. Samfala oli no wantem karem ol buk blong yumi, be oli glad blong luk ol samting long websaet. Yumi mas givim wan kad long olgeta. Be yumi no mas lego kad ya wetem ol man we oli no intres.

Taem yu stap mekem ol wok blong yu evri dei, maet yu storian wetem sam man we yu save givim kad ya long olgeta. Yu save talem olsem: “Mi mi wantem givim smol kad ya long yu. Hem i tokbaot wan websaet we i gat plante save mo video long ol defdefren topik. Yu no pem blong daonlodem olgeta.” (Jon 4:7) Ol kad ya oli smol nomo, taswe yu save karem sam wetem yu oltaem.