Go long ol haf insaed long hem

?From Wanem Yu Mas Stadi Baebol?—Ful Video

?From Wanem Yu Mas Stadi Baebol?—Ful Video

Lanem olsem wanem Baebol i save halpem yu blong faenem ol ansa blong ol impoten kwestin long laef.