Go long ol haf insaed long hem

?From Wanem Yu Mas Stadi Baebol?

?From Wanem Yu Mas Stadi Baebol?

Lanem olsem wanem Baebol i save halpem yu blong faenem ol ansa blong ol impoten kwestin long laef.