Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | OL PROVEB 1-6

“Yu Mas Trastem Jehova Long Olgeta Hat Blong Yu”

“Yu Mas Trastem Jehova Long Olgeta Hat Blong Yu”

I stret nomo we yumi trastem Jehova fulwan. Mining blong nem blong hem i mekem bilif blong yumi i strong, se hem i naf blong mekem olgeta promes blong hem oli kamtru. Blong trastem Jehova, i impoten we yumi prea oltaem. Ol Proveb japta 3 i talem se sipos yumi trastem Jehova, “hem bambae i soemaot stret rod” long yumi.

Man we i ting se hem i waes . . .

3:5-7

  • hem i no askem long Jehova blong i givhan long hem, bifo we hem i mekem desisen

  • hem i trastem prapa tingting blong hem mo tingting blong wol

Man we i trastem Jehova . . .

  • hem i stadi Baebol, i tingting dip, mo i prea, blong fren gud wetem Jehova

  • hem i lukaot ol advaes blong Baebol blong letem Jehova i lidim hem, taem hem i mekem desisen

?MI STAP MEKEM DESISEN OLSEM WANEM?

FASTAEM: Mi jusum rod we mi ting se i waes

FASTAEM: Mi prea mo mi stadi blong lukaot rod we Jehova i glad long hem

AFTA: Mi askem long Jehova blong i blesem desisen ya

AFTA: Mi jusum rod we i stret folem ol advaes blong Baebol