Rom 13:1-14

  • Putum yumi stap aninit long ol haeman (1-7)

    • Pem takis (6, 7)

  • Man we i lavem ol narafala, hem i stap folem olgeta loa (8-10)

  • Mekem ol fasin we oli stret olsem we yumi stap long delaet (11-14)

13  I gud evri man* oli putum olgeta oli stap aninit long ol haeman we oli stap rul, from we i no gat wan haeman we i save stanap sipos God i no letem. Ol haeman ya we oli stap, oli holem ol defdefren posisen ya from we God i letem.  Taswe, eni man we i agensem ol haeman ya, hem i agensem plan we God i stanemap. Olgeta we oli agensem plan ya, bambae oli kasem jajmen.  Ol haeman ya oli stap blong mekem ol man oli fraet, taswe man we i stap mekem ol nogud samting hem i save fraet, be man we i stap mekem ol gudfala samting hem i no save fraet. Sipos yu no wantem fraet long ol haeman, yu mas gohed blong mekem ol gudfala samting, nao bambae oli presem yu from,  from we olgeta oli man blong wok blong God blong givhan long yufala. Be sipos yufala i stap mekem ol samting we oli nogud, yufala i mas fraet long olgeta, from we i no blong nating we oli holem naef blong faet. Olgeta oli man blong wok blong God, taem oli panisim ol man we oli stap mekem samting we i no stret.  Taswe, i stret nomo we yufala i putum yufala i stap aninit long olgeta, i no from we yufala i fraet nomo long panis, be blong tingting blong yufala tu i no stikim yufala.  From samting ya nao yufala i stap pem takis tu, from we hemia nao wok we oli stap mekem oltaem, oli man blong wok blong God blong givhan long ol man.  Ol samting we i stret blong olgeta oli kasem, yufala i mas givim long olgeta: Olgeta we oli askem takis, yufala i pem takis. Olgeta we oli askem ol defdefren takis, yufala i pem. Olgeta we oli askem blong yufala i respektem olgeta, yufala i respektem olgeta. Olgeta we oli askem blong yufala i ona long olgeta, yufala i ona long olgeta.  Yufala i no mas gat kaon long eni man, be yufala i gat wan kaon nomo, hemia blong yufala i lavlavem yufala. Man we i lavem ol narafala, hem i stap folem olgeta loa,  from we ol loa mo ol narafala tok we God i givim olsem, “Yu no mas mekem adaltri,* yu no mas kilim man i ded, yu no mas stil, yu no mas kavetem samting blong narafala man,” oli kamaot long wan loa nomo we i talem se: “Yu mas lavem ol man raonabaot long yu olsem we yu stap mekem long yu wan.” 10  Man we i lavem man, hem i no save mekem i nogud long ol man raonabaot long hem. Taswe man we i lavem narafala, hem i stap folem olgeta loa. 11  Yufala i mas mekem ol samting ya from we yufala i save taem we yumi stap long hem. Hem i taem finis blong yufala i wekap, from we fastaem, taem we yumi jes bilif long Jisas, taem ya we bambae God i sevem yumi i stap longwe lelebet, be naoia, taem ya i stap kam klosap moa. 12  Klosap naet i finis mo dei i stap kam. Taswe i gud yumi sakemaot ol wok we oli blong tudak, mo yumi werem ol tul blong faet blong delaet. 13  I gud yumi stap mekem ol fasin we oli stret olsem we yumi stap long delaet. Yumi no mas mekem ol rabis lafet* mo yumi no mas drong, yumi no mas mekem ol doti fasin blong seks mo ol nogud fasin we man i no sem blong mekem,* mo yumi no mas faet mo jalus. 14  Be yumi mas tekem Masta Jisas Kraes olsem klos blong yumi, mo yumi no mas mekemrere plan blong wokem ol rabis samting we bodi blong yumi i wantem.

Ol futnot

NT: “sol.”
Yu luk Diksonari.
NT: “ol wael lafet.”
Grik: “a·selʹgei·a,” i min se man i no gat respek nating long loa blong God mo i no sem blong brekem. Yu luk Diksonari.