Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO August 2015

Muli ino magazini muli ifipande fya kusambililamo ukutendeka pa September 28 ukushinta ku October 25, 2015.

UBUMI BWABO

“Ne Fishi Ifingi nga Nshi Fisekelele”

Belengeni ilyashi lya ba Geoffrey Jackson, aba mwi Bumba Litungulula.

Muletontonkanya Sana pa Kutemwa kwa kwa Yehova

Kuti mwashininkisha shani ukuti Yehova alaba na imwe na lintu muli na mafya?

Mulelolela!

Kwaliba ifintu fibili ifwile maka maka ukutulenga ukuba abalola muli shino nshiku sha ku mpela.

Sambilileni Ukwikala Ifyo Mukalaikala mu Calo Cipya

Abantu ba kwa Lesa bafwile ukuipekanya nga filya ficita ulefwaya ukukuukila ku calo cimbi.

Mulesala Bwino Ifibusa Muli Shino Nshiku sha Kulekelesha

Ifibusa te bantu fye abo mwangala nabo.

Ifyo Twingasambilila Kuli Yoana

Bushe acitile shani pa kuti alekonka Yesu?

ILYASHI LYA KALE

“Yehova Amuletele Kuno ku France pa Kuti Musambilile Icine”

Tacaishibikwe ukuti filya ubuteko bwa ku France bwasainishenye icipangano no buteko bwa ku Poland mu 1919 mwali no kufuma ubusuma.