ILYO ba Antoine Skalecki bali abaice, balitemenwe sana ukwendela pali kabalwe kabili e yo balebomfya na pa kusenda amalasha baleimba pa mukoti uwalepele amamita 500 ukuya pa nshi. Icalengele ba Antoine batendeke ukubomba pa mukoti ni co takwali uwakusakamana ulupwa ilyo bawishi bacenekwe ilyo mukoti watilike. Ba Antoine balebomba ama-awala 9 cila bushiku. Bushiku bumo ba Antoine nabo bene bapuswike fye kwempe ilyo umukoti watilike.

Ifyo bashimaini abena Poland balebomfya pa mukoti, no mukoti wa mu Dechy apo ba Antoine Skalecki balebomba, mupepi na Sin-le-Noble

Pa bana abengi abafyalilwe mu France muli ba 1920 na ba 1930 ku bafyashi abena Poland, pali na ba Antoine. Mulandu nshi abena Poland bailiile ku France? Ilyo abena Poland bapokele ubuntungwa pa numa ya Nkondo ya Calo iya Kubalilapo, abantu mu Poland balifuliishe. Lelo mu France mwena abantu balicepele pantu abaume ukucila pali milioni umo balifwile mu nkondo, kanshi abena France balefwaya sana aba kubomba mu mukoti wa malasha. E ico mu September 1919, ubuteko bwa France bwasainishenye no buteko bwa Poland icipangano ca kuti abena Poland bamo kuti bakuukila ku France. Ilyo calefika mu 1931 abena Poland mu France baali 507,800, kabili abengi pali aba baleikala ku kapinda ka ku kuso aka France ukwali imikoti.

Ilyo abena Poland baile ku France, balitwalilile ukukonka intambi shabo, kabili balitemwenwe sana ifya mapepo. Ba Antoine, abali nomba ne myaka 90, batile: “Bashikulu ba Joseph, balicindiike sana Amalembo ya Mushilo nge fyo bashibo babasambilishe.” Lyonse pa Mulungu, abena Poland balefwala bwino sana nga filya fine balefwala na ku calo cabo nga baleya ku ceici, lelo abena France bamo tabaletemwa ifi balecita pantu bena babikile sana amano ku ncito.

Abena Poland abengi baumfwile imbila nsuma pa muku wa kubalilapo mu Nord-Pas-de-Calais, ku Basambi ba Baibolo abatendeke ukushimikila muli iyi incende ukutula mu 1904. Ilyo umwaka wa 1915 walefika, ninshi cila mweshi balapulinta Ulupungu lwa kwa Kalinda mu ciPolish, kabili mu 1925 batendeke ukupulinta The Golden Age iyo twita nomba atuti Loleni! Abantu abengi balitemenwe ukubelenga ishi mpapulo pamo ne citabo ca The Harp of God mu ciPolish pantu shalelanda pa fya mu Baibolo.

Banalume ba ba Antoine e balengele ulupwa lwabo ukwishiba ukuti kwaliba Abasambi ba Baibolo, pantu bena balilongenepo na Basambi ba Baibolo mu 1924. Muli uyu wine mwaka, Abasambi ba Baibolo balikwete ukulongana kukalamba ukwa  kubalilapo mu lulimi lwa ciPolish mu Bruay-en-Artois. Tapatile na mweshi, umwiminishi wa pa maofeshi ya kalamba, munyinefwe Joseph F. Rutherford aliteyenye ukulongana kwa cintubwingi muli ili line tauni kabili abasangilweko bali 2,000. Apo abengi abasangilwe kuli uku kulongana bena Poland, munyinefwe Rutherford abebele ukuti: “Yehova amuletele kuno ku France pa kuti musambilile icine. E ico imwe na bana benu mufwile ukusambilisha abena France icine! Kucili abantu abengi abafwile ukumfwa mbila nsuma kabili Yehova akafwaya aba kubomba uyu mulimo.”

Ifi fine e fyo Yehova Lesa acitile! Abena Poland abasambilile icine balebombesha mu mulimo wa kushimikila nga filya fine balebombesha pa mikoti! Ilyo bamo ababwelele ku mwabo ku Poland balitwalilile ukusambilisha abantu icine ico basambilile. Pa babwelele ku Poland pali ba Teofil Piaskowski, ba Szczepan Kosiak, na ba Jan Zabuda.

Lelo abena Poland abengi balishele mu France kabili balitwalilile ukushimikila pamo na ba bwananyina abena France. Abasangilwe ku kulongana kukalamba mu lulimi lwa ciPolish ukwaliko mu Sin-le-Noble, mu 1926, bali 1,000 kabili kwali na bambi 300 abasangilwe ku kulongana mu lulimi lwa ciFrench. Yearbook ya mu 1929 yalandile ukuti: “Muli uyu mwaka bamunyinefwe abena Poland 332 balibatishiwe.” Ilyo Inkondo ya Calo iya Bubili ishilatendeka, mu France mwali ifilonganino 84, pali ifi filonganino, 32 fyali fya ciPolish.

Bamunyina na bankashi abena Poland abaleikala ku France baleya mu kulongana kwa citungu. Pali motoka balembelepo ukuti, “Inte sha kwa Yehova”

Mu 1947 ubuteko bwa ku Poland bwaebele abena Poland ukubwelela ku calo cabo, kabili ba Nte abengi balisumine ukubwelelamo. Nangu ca kuti balibwelelemo, ifyo babombeshe mu mulimo wa kushimikila pamo na ba bwananyina mu France fyalimoneke, pantu muli ulya wine mwaka, impendwa ya ba kasabankanya mu France yalilundilweko amapesenti 10. E lyo ukutula mu 1948 ukufika mu 1950 bakasabankanya balifulileko nga nshi! Mu 1948, iofeshi lya musambo mu France lyalisontele bakangalila ba muputule aba kubalilapo 5 pa kuti bakanshe bakasabankanya abalundilweko. Pali bakangalila basalile, 4 bali bena Poland e lyo umo pali aba ali ni munyinefwe Antoine Skalecki.

Ba Nte abengi mu France bacili balabomfya amashina ya ciPolish aya fikolwe fyabo ifyalebombesha mu mikoti na mu mulimo wa kushimikila. Na lelo line, mu France mwaliba abantu abengi abafuma mu fyalo fimbi abasambilila icine. Nampo nga bakasabankanya bamo abafuma ku fyalo fimbi bakabwelela ku fyalo fyabo nelyo iyo, bakatwalilila ukubombesha mu mulimo wa kushimikila imbila nsuma nga filya fine abena Poland balecita.—Ilyashi lya kale ilya ku France.