Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ubufumu bwa kwa Lesa Bwalitendeka Ukuteka!

Abantu abengi baliba no mutende ne nsansa mu mikalile yabo pa mulandu wa kuti, batekwa ba Bufumu bwa kwa Lesa. Bushe kuti mwatemwa ukuba abateka ba Bufumu bwa kwa Lesa?

Kalata Ukufuma kwi Bumba Litungulula

Bushe ifyo munyinefwe C. T. Russell abilishe pa 2 October, mu 1914 fyaba shani ifya cine?

ICIPANDWA 1

“Ubufumu Bwenu Bwise”

Yesu alisambilishe sana pa Bufumu bwa kwa Lesa ukucila pa malyashi yambi. Finshi fikacitika ilyo bukesa kabili bukesa lilali?

ICIPANDWA 2

Ubufumu Bwatendeka Ukuteka Ku Muulu

Nani uwayafwilishe ukuteyanishisha abasambi ba kwa Yesu ku Bufumu? Finshi filangilila ukuti Ubufumu buteko ubwa cine cine?

ICIPANDWA 3

Yehova Asokolola Ubufwayo bwakwe

Bushe Ubufumu bwali mu Bufwayo bwa kwa Lesa Ubwa kubalilapo? Bushe Yesu Asokolwele shani Icine pa Bufumu?

ICIPANDWA 4

Yehova Asansabika Ishina Lyakwe

Finshi Ubufumu bwacita ifyakuma Ishina lya kwa Lesa? Bushe imwe kuti mwalenga shani ishina lya kwa Yehova ukuba ilya mushilo?

ICIPANDWA 5

Imfumu Yalenga Ifintu Ifingi Fyaishibikwa pa Bufumu

Ishibeni ififwaikwa pa kuba aba cishinka ku bufumu, abakalateka na batekwa, ne fyo bafwile ukuba aba cishinka

ICIPANDWA 6

Bakabila ba Mbila Nsuma—Ababomfi Bakaipeelesha Ukubila Imbila Nsuma

Mulandu nshi Yesu acetekele ukuti ali no kukwata ababomfi abakaitemenwa ukumutungilila mu nshiku sha kulekelesha? Kuti mwalanga shani ukuti mulefwaya Ubufumu intanshi?

ICIPANDWA 7

Inshila sha Kushimikililamo—Ukubomfya Inshila Shalekanalekana pa Kushimikila Abantu

Belengeni pa nshila shalekanalekana isho abantu ba kwa Lesa babomfya pa kushimikila imbila nsuma ku bantu abengi ilyo impela ishilafika.

ICIPANDWA 8

Ifya Kubomfya pa Kushimikila—Ukulemba no Kupulinta Impapulo Sha Kubomfya Mwi Sonde Lyonse

Bushe umulimo wesu uwa kupilibula impapulo ulanga shani ukuti Yesu alatwafwilisha? Finshi mwamona pa mpapulo shesu ifyalenga mushininkishe ukuti Ubufumu bwa cine cine?

ICIPANDWA 9

Ifyafuma mu mulimo wa Kushimikila—“Amabala . . . Nayabuuta ni Nshita ya Kuseepa”

Yesu asambilishe abasambi bakwe ifintu fibili ifyacindama pa mulimo wa kuseepa. Bushe ifi fintu fyatukuma shani pali lelo?

ICIPANDWA 10

Imfumu Yalopolola Abantu Baiko ku mupashi

Bushe Krisimasi no musalaba fyafuma kwi?

ICIPANDWA 11

Ifyo Lesa Asangulula Abantu Bakwe Filanga Ukuti wa Mushilo

Imiputule ya balinshi ne mpongolo she tempele lya mampalanya ilyo Esekiele amwene fyaliba no bupilibulo bwacindama ku bantu ba kwa Lesa, ukutendeka mu 1914

ICIPANDWA 12

Twaliteyanishiwa Ukubombela “Lesa wa Mutende”

Baibolo tayacilanya icimfulunganya no kucita ifintu bwino bwino, lelo yacilanya icimfulunganya no mutende. Mulandu nshi? Kabili bushe icasuko cikuma shani Abena Kristu muno nshiku?

ICIPANDWA13

Bakabila ba Bufumu Batwala Umulandu ku Cilye

bakapingula ba mu filye mu milandu imo balacingilila abantu ba kwa Lesa nga filya fine kasambilisha wa Mafunde Gamaliele acitile.

ICIPANDWA 14

Ukulatungilila Ubufumu bwa kwa Lesa Epela

Inte sha kwa Yehova balabacusha nga nshi pantu balakaana ukuitumpa mu fikansa fya calo lelo abantu bambi balatwafwa ukwabula no kwenekela

ICIPANDWA 15

Balatwala Imilandu ku Cilye nga Babapoka Ubuntungwa bwa Kupepa

Abantu ba kwa Lesa balalwisha ukukwata insambu sha kukonka amafunde—amafunde ya Bufumu bwa kwa Lesa.

ICIPANDWA 16

Ukulongana Pamo ku Kupepa Lesa

Kuti twanonkelamo shani mu kusangwa ku kulongana ku kupepa Yehova?

ICIPANDWA 17

Ukukansha Bakabila ba Bufumu

Bushe amasukulu ya bulesa ya-afwa shani abashimikila pa Bufumu pa kuti baleshimikila bwino?

ICIPANDWA 18

Ukufuma Indalama Ishibomba ku Milimo ya Bufumu

Bushe indalama shifuma kwi? Shibomfiwa shani?

ICIPANDWA 19

Umulimo wa Bukuule Ulacindika Yehova

Ifikuulwa fya kulonganinamo filalenga Lesa ukucindikwa, lelo kwaliba ico atemwa sana ukucila pa fikuulwa.

ICIPANDWA 20

Umulimo wa Kwafwa Abaponenwa no Tuyofi

Twaishiba shani ukuti ukwafwa abaponenwa na masanso kwaba pa milimo tubombela Yehova?

ICIPANDWA 21

Ubufumu bwa kwa Lesa Bwaonaula Abalwani ba Buko

Kuti mwaipekanya ino ine nshita ilyo inkondo ya Armagedone Ishilaisa.

ICIPANDWA 22

Ubufumu Bulacita Ukufwaya kwa kwa Lesa pe Sonde

Kuti mwacita shani pa kuti mushininkishe ukuti amalayo ya kwa Yehova yakafikilishiwa?