Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Ku kuso: Mu Eindhoven, ku Netherlands, mu 1945, baleikata Nte pa mulandu wa kushimikila

Ku kulyo: Bushe uko mwikala, ubuteko bwalimupeela insambu sha kushimikila?

 ICIPANDE 4

Ifyo Ubufumu Bwacimfya—Ukubomfya Amafunde ku kucingilila Imbila Nsuma

Ifyo Ubufumu Bwacimfya—Ukubomfya Amafunde ku kucingilila Imbila Nsuma

 ELENGANYENI ukuti muleshimikila ku ng’anda ne ng’anda. Lyena mwaumfwa motoka ya bakapokola ileisa ninshi na alamu ilelila. Iciunda ca alamu cileya cilekulilako fye ilyo motoka ilepalama. Ilyo mwatendeka ukushimikila pa ng’anda iikonkelepo, abo muleshimikila nabo babika amano kuli bakapokola abaimika motoka mupepi. Kapokola afuma, kabili amwipusha ukuti, “Bushe ni mwe muya pa mayanda ya bantu mu kubashimikila ifya mu Baibolo? Abantu baleilishanya sana!” Mwabasuka mucinshi mucinshi, kabili mwabeba ukuti muli Nte sha kwa Yehova. Cinshi calakonkapo?

Icingakonkapo kuti cashintilila pa fyo ubuteko bwa mu calo cenu bwaishiba Inte sha kwa Yehova. Bushe pa myaka iyapitapo, ubuteko mu calo cenu bupingula shani imilandu iyakuma Inte sha kwa Yehova? Bushe mwalikwata ubuntungwa bwa kupepa? Nga mwalikwata ubuntungwa, ninshi bamunyinenwe abatendeke ukubombela Lesa mu myaka ya kale, bafwile balibombeshe “mu kucingilila no kukosha imbila nsuma ukulingana ne funde.” (Fil. 1:7) Te mulandu no ko mwikala, nga muletontonkanya pa fyo fwe Nte sha kwa Yehova twacimfya imilandu mu filye, icitetekelo cenu kuti cakoselako. Muli cino cipande, twalalanda pa fyo Inte sha kwa Yehova bacimfya mu fyalo fimo. Imilandu twacimfya ilanga apabuuta ukuti Ubufumu bwa kwa Lesa bwa cine cine, pantu pa lwesu te kuti tucimfye iyi milandu yonse!

MULI ICI CIPANDE

ICIPANDWA13

Bakabila ba Bufumu Batwala Umulandu ku Cilye

bakapingula ba mu filye mu milandu imo balacingilila abantu ba kwa Lesa nga filya fine kasambilisha wa Mafunde Gamaliele acitile.

ICIPANDWA 14

Ukulatungilila Ubufumu bwa kwa Lesa Epela

Inte sha kwa Yehova balabacusha nga nshi pantu balakaana ukuitumpa mu fikansa fya calo lelo abantu bambi balatwafwa ukwabula no kwenekela

ICIPANDWA 15

Balatwala Imilandu ku Cilye nga Babapoka Ubuntungwa bwa Kupepa

Abantu ba kwa Lesa balalwisha ukukwata insambu sha kukonka amafunde—amafunde ya Bufumu bwa kwa Lesa.