Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ku kuso: Ulupwa lwa pa Bethel ku Brooklyn lwasefeshe ubushiku bwa Krisimasi umuku wa kulekeleshako mu 1926; Ku kulyo: Abantu balishiba ukuti Inte sha kwa Yehova balipusanako ku bantu bambi

 ICIPANDE 3

Amafunde ya Bufumu—Ukulafwaya Ubulungami bwa kwa Lesa

Amafunde ya Bufumu—Ukulafwaya Ubulungami bwa kwa Lesa

 ELENGANYENI ukuti mwaposha abena mupalamano benu ilyo mulepita apo bekala. Mwalimona ukuti ilingi line balabika sana amano ku fyo imwe no lupwa lwenu mucita. Bayasuka e lyo bamucebusha, kabili batila: “Ndefwaya ukumwipushako. Cinshi calenga ukuti mupusaneko sana ku bantu bambi? Na imwe amuti, “Cinshi mwaipushisha?” Nabo batila, “Ni mwe ba Nte, te fyo? Imwe tamwaba nga bantu abashala, mwalipusana sana na baba mu mipepele imbi. Tamusefya amaholide kabili tamuitumpa mu mapolitiki nangu ukulwako inkondo. Tamupeepa fwaka kabili aba mu lupwa lwenu balikwata imibele iisuma. Cinshi calenga ukuti imwe mupusaneko sana ku bantu mu fintu ifingi?”

Namwishiba ukuti icasuko kuli aya mepusho yonse ca kuti: Ubufumu bwa kwa Lesa e bututeka. Apo Yesu ni Mfumu, lyonse alatulopolola, kabili alatwafwa ukulakonka mu ntampulo shakwe pa kuti tupusaneko ku bantu aba muli cino calo cabipa. Muli cino cipande, tukasambilila ifyo Ubufumu bwa kwa Mesia bulopolola abantu ba kwa Lesa mu mipepele, mu mibele, na mu cilonganino pa kuti Yehova alelumbanishiwa.

MULI ICI CIPANDE

ICIPANDWA 10

Imfumu Yalopolola Abantu Baiko ku mupashi

Bushe Krisimasi no musalaba fyafuma kwi?

ICIPANDWA 11

Ifyo Lesa Asangulula Abantu Bakwe Filanga Ukuti wa Mushilo

Imiputule ya balinshi ne mpongolo she tempele lya mampalanya ilyo Esekiele amwene fyaliba no bupilibulo bwacindama ku bantu ba kwa Lesa, ukutendeka mu 1914

ICIPANDWA 12

Twaliteyanishiwa Ukubombela “Lesa wa Mutende”

Baibolo tayacilanya icimfulunganya no kucita ifintu bwino bwino, lelo yacilanya icimfulunganya no mutende. Mulandu nshi? Kabili bushe icasuko cikuma shani Abena Kristu muno nshiku?