Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ku nkupo

Ku nkupo

Ku nkupo

[Amamapu]

Maria

IBULA 145

Yosefe

IBULA 162

Petro

IBULA 180

Hana

IBULA 51

Samwele

IBULA 59

Marita

IBULA 172

Abigaili

IBULA 76

GALILI

Kana

Nasarete

Rama

PELISHITI

Amatololo ya Parani

Mispa

Betelehemu

YUDA

Karmele

Maone

SAMARIA

Shilo

Gilgali

Betele

Yerusalemu

Betani

Bemba Wafwa

Kapernahumu

Bemba wa Galili

Ruti

IBULA 33

Eliya

IBULA 84

Yona

IBULA 108

Estere

IBULA 125

EGUPTI

Ukuya ku Tarshishi

Bemba Mukalamba

Sidone

Sarefati

(?)

Ulupili lwa Karmele

Yopa

AMALEKE

Inyendo sha kwa Eliya

Ulupili lwa Horebu

Bemba Wakashika

SIRIA

Iciswebebe ca Siria

Ulupili lwa Hermone

Kaisarea Filipi

Gati-hefere

Yesreele

GILEADI

Yerusalemu

Beere-sheba

MOABU

Karikemishi

Inyendo sha kwa Yona

Harani

Umumana wa Yufrate

ASIRIA

Umumana wa Tigrisi

Ninebe

Uri

PERSIA

IMPILI SHA ZAGROS

Umumana wa Choaspes

Shushani

Ululamba lwa Kale

[Chart]

1900 B.C.E.

Shemu afwa: 1868 B.C.E.

Abrahamu (Abramu) afwa: 1843 B.C.E.

Ruti aupwa kuli Boasi: c. Muli ba 1300 B.C.E. (mu nshiku sha kubangilila isha bapingushi)

Hana afyalwa: c. ku kupwa kwa ba 1200 B.C.E.

Samwele afyalwa: c. ku kutampa kwa ba 1100 B.C.E.

Abigaili aupwa kuli Davidi: c. ku kutampa kwa ba 1200 B.C.E.

Eliya: alebomba na pa numa ya mwaka wa 940 B.C.E. mpaka ilyo umwaka wa 905 B.C.E. taulafika

900 B.C.E.

Yona: alesesema nalimo muli ba 844 B.C.E.

Estere: ukufuma mu 493 B.C.E. ukufika nalimo mu 475 B.C.E. ninshi acili alebomba

100 B.C.E.

Yosefe aupa Maria: 2 B.C.E.

Maria afyala Yesu: 2 B.C.E.

Marita: abombele ukufuma mu 29 C.E. ukufika mu 33 C.E.

Petro aba umutumwa: 31 C.E.

100 C.E.