Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Daniele 9:1-27

9  Mu mwaka wa ntanshi uwa kuteka kwa kwa Dariusi+ mwana Ahasuerusi uwa mu bana ba bena Madai,+ uwabikilwe pa bufumu bwa bena Kaldi;+  mu mwaka abalilepo ukuteka, e mo ine ne Daniele, nailwike mu malembo impendwa ya myaka iyo Yehova asosele kuli Yeremia kasesema,+ iyo Yerusalemu+ aali no kuba icibolya, ukuti yali imyaka amakumi cinelubali (70).+  E ico naloseshe icinso+ candi kuli Yehova Lesa wa cine, ku kumufwaya mwi pepo+ na mu fya kupapaata, na mu kuleka ukulya na mu kufwala insamu* na mu kuikuba imito.+  Kabili napepele kuli Yehova Lesa wandi no kuyebelela, ati:+ “Mwe Yehova Lesa wa cine, mwe bakulu+ kabili aba kutiinya, mwe basunga icipangano+ no kuba ne cikuuku+ ku bamutemwa kabili abasunga amafunde yenu,+  natubembuka+ no kulufyanya no kubifya no kumusangukila;+ kabili twalifuma ku mafunde yenu na ku bupingushi bwenu.+  Kabili tatwaba ne cumfwila ku babomfi benu bakasesema,+ abasoseele mwi shina lyenu ku shamfumu shesu, bacilolo besu ne fikolwe fyesu na ku bantu bonse aba mu calo.+  Mwe Yehova, ubulungami bwenu, lelo ifwe tuli ne nsoni pa menso nge fyo cili buno bushiku,+ ku bena Yuda na ku bekashi ba mu Yerusalemu na kuli Israele onse, aba mupepi na ba kutali ababa mu fyalo fyonse ifyo mwabatamfiishemo pa mulandu wa kuti tabaali ne cishinka kuli imwe.+  “Mwe Yehova, tuli ne nsoni pa menso, ifwe ne shamfumu shesu, na bacilolo besu ne fikolwe fyesu, pantu twabembukila imwe.+  Yehova Lesa wesu aba no luse+ ulwingi no kwelela+ ukwingi, pantu twalimusangukila.+ 10  Kabili tatwaba ne cumfwila kwi shiwi lya kwa Yehova Lesa wesu pantu tatwakonka amafunde yakwe ayo atupeelele mu babomfi bakwe bakasesema.+ 11  Kabili Israele onse apula mu mafunde yenu, no kwaluka pa kukanaba ne cumfwila kwi shiwi lyenu,+ ica kuti mwapongolwele pali ifwe icitiipu no mulapo+ uwalembwa mu mafunde ya kwa Mose umubomfi wa kwa Lesa wa cine, pantu twabembukila ena. 12  Na o acitile ukulingana na mashiwi yakwe ayo asosele pali ifwe+ na pa bapingushi besu abaletupingula,+ pa kuti alete pali ifwe ubucushi bukalamba, ubwa kuti tabwatala abucitikapo mwi samba lya muulu onse nge fyo bwacitika mu Yerusalemu.+ 13  Ifyo calembwa mu mafunde ya kwa Mose,+ e fyo ubucushi bonse ubu bwaisa pali ifwe,+ kabili tatwatala atunakilila ku cinso ca kwa Yehova Lesa wesu, tatwaleka ukucita imembu+ kabili tatukonka icishinka cenu.+ 14  “Awe Yehova alelolesha pa bubi ubu kabili asukile abuleta pali ifwe,+ pantu Yehova Lesa wesu alilungama mu milimo yakwe yonse iyo acita; na ifwe tatwaba ne cumfwila kwi shiwi lyakwe.+ 15  “E ico nomba, mwe Yehova Lesa wesu, mwe bafumiishe abantu benu mu calo ca Egupti ku kuboko ukwakosa+ no kuipangila ishina nge fyo cili buno bushiku,+ twabembuka,+ twabifya. 16  Mwe Yehova, ukulingana no bulungami bwenu bonse,+ shi lekeni fibwele ubukali bwenu ne cipyu cenu fifume ku musumba wenu Yerusalemu, ku lupili lwenu ulwa mushilo;+ pantu, pa mulandu wa membu shesu na pa mulandu wa filubo fya fikolwe+ fyesu, Yerusalemu na bantu benu fyaba ifyaseebana kuli bonse abatushinguluka.+ 17  E ico nomba, mwe Lesa wesu, umfweni ipepo lya mubomfi wenu no kupapaata kwakwe, kabili lengeni ne cinso cenu ukubuutusha+ pa ncende yenu iya mushilo iyaonaulwa,+ pa mulandu wenu mwe Yehova. 18  Teyamikeni ukutwi kwenu, mwe Lesa wandi, no kuumfwa.+ Shibuleni amenso yenu no kumona ifyaonaulwa fyesu no musumba uwainikwa ishina lyenu;+ pantu tatulepapaata+ kuli imwe pa mulandu wa bulungami bwesu, lelo ni pa mulandu wa luse lwenu ulwingi.+ 19  Mwe Yehova, umfweni.+ Mwe Yehova, shi tweleleni.+ Mwe Yehova, kutikeni no kucitapo cimo.+ Mwishingashinga,+ pa mulandu wenu mwe bene, mwe Lesa wandi, pantu pali uyu musumba na pa bantu benu paba ishina lyenu.”+ 20  Ilyo ncili ndesosa no kupepa no kuyebelela ulubembu+ lwandi no lubembu lwa bantu bandi abena Israele+ kabili ilyo ncili ndepepelako ulupili lwa mushilo+ ulwa kwa Lesa wandi ku cinso ca kwa Yehova Lesa wandi, 21  kabili ilyo ncili ndepepa, moneni, umuntu Gabriele,+ uo namwene mu cimonwa pa kutendeka,+ pa mulandu wa kufunshika, afikile kuli ine pa nshita ya mutuulo wa cungulo.+ 22  Kabili anengele ukumfwikisha no kulanda kuli ine, ati: “We Daniele, nomba njishile ku kukulenga ukumfwikisha no kwiluka.+ 23  Ilyo fye wacitendeka ukupapaata e lyo bacintuma, na ine ninjisa ku kukweba, pantu walitemwikwa+ nga nshi. E ico tontonkanya+ pali aya mashiwi, no kuumfwikisha icimonwa. 24  “Kuli imilungu amakumi cinelubali (70) iyapiminwa abantu bobe+ no musumba obe uwa mushilo,+ pa kuti bumpulamafunde,+ bukapwe no kupwisha imembu,+ kabili pa kuti bakafute pa membu,+ no kuleta ubulungami bwa muyayaya,+ e lyo no kukomenena+ icimonwa na bukasesema, no kusuba Umwa Mushilo Nga Nshi.+ 25  E ico ishiba no kwiluka ukuti ukutula pa kufuma kwa mashiwi+ ya kubwesha no kukuula Yerusalemu+ ukufika kuli Mesia+ Intungulushi,+ pakapita imilungu cinelubali (7), e lyo ne milungu amakumi mutanda na ibili (62).+ Umusumba ukabweshiwa no kukuulwa cipya cipya, pamo no lubansa no mufoolo uukalamba, lelo cikaba ni mu nshita sha bucushi. 26  “Kabili pa numa ya milungu amakumi mutanda na ibili (62) Mesia akepaiwa,+ ukwabula impyani.+ “Kabili abantu ba ntungulushi iikesa bakonaula+ umusumba ne ncende ya mushilo.+ E lyo icikapwishishisha incende ya mushilo lyeshi. Kabili ukufika ku mpela kukaba inkondo; icapingulwa bonaushi.+ 27  “Kabili akalenga icipangano+ ukutwalilila pa mulandu wa bengi pa mulungu umo;+ kabili muli hafu wa mulungu umo akalenga ilambo no mutuulo ukupwa.+ “E lyo uonaula akeshila pe pindo lya fya bunani;+ kabili ukufika pa nshita ya kulofya, ubupingushi bukeshila no washala icibolya.”+

Amafutunoti

Abantu balefwala “insamu” nga baleloosha nelyo nga bali no bulanda.