Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Daniele 11:1-45

11  “Na ine, mu mwaka wa ntanshi uwa kuteka kwa kwa Dariusi umwina Madai+ naiminine ku kuba uwa kumutungilila kabili uwa kumukoselesha.  Kabili nomba ndekweba ica cine:+ “Mona! Kucili ishamfumu shitatu ishikateka Persia,+ ne yalenga shine+ ikalonganika ifyuma ifishaifulila ukucila shonse.+ Kabili ilyo ikakwatisha icuma, ikalenga bonse ukulwa no bufumu bwa Grisi.+  “E lyo kukema imfumu impalume iikateka incende iikalamba,+ no kucita ukulingana no kufwaya kwa iko.+  Awe ilyo ikakwatisha amaka,+ ubufumu bwa iko bukonaulwa no kwakanishiwa ku myela ine+ iya mu muulu,+ lelo te ku bana+ ba iko kabili tabwakabe nga bukateka ubo yatekele; pantu ubufumu bwa iko bukanukulwa no kupeelwa kuli bambi, te ku bana ba iko iyo.  “Ne mfumu ya ku kapinda ka ku kulyo, e kutila umo uwa muli bacilolo ba iko, ikakosa; kabili ikacimfya no kuteka kwa iko kukacila pa maka ya ilya.  “Ku mpela ya myaka imo bakampana pamo, no mwana mwanakashi uwa mfumu ya ku kapinda ka ku kulyo akesa ku mfumu ya ku kapinda ka ku kuso ku kuyaumfwana. Lelo takashale na maka ku kuboko kwakwe;+ ne mfumu tayakeminine, nangu kuboko kwa iko; na o akapeelwa, ena, na bamuletele, no wamufyele, no wamukoseleshe mu nshita isho.  Lelo kukema umo uukapuuka+ mu mishila ya mwanakashi pa ncende ya kwa wishi, na o akesa kwi bumba lya bashilika no kwingila mwi linga lya mfumu ya ku kapinda ka ku kuso kabili akalwa na bo no kucimfya.  Na kabili akaya ku Egupti na balesa+ babo, ne fimpashanya fyabo ifyaengwa, ne fipe fyabo ifyauma umutengo ifya silfere na golde, na bankole. E lyo ena pa myaka imo akataluka ku mfumu ya ku kapinda ka ku kuso.  “Na yo ikesa mu bufumu bwa mfumu ya ku kapinda ka ku kulyo no kubwelela fye mu calo ca iko. 10  “Lelo abana ba iko, bakakalipa nga nshi no kulonganika cinkupiti wa mabumba ya bashilika ayengi. Kabili akesa no kusabankana no kupita. Lelo akabwelelamo, kabili akaba no bukali mpaka fye no kufika kwi linga lyakwe. 11  “E lyo imfumu ya ku kapinda ka ku kulyo ikakalipa kabili ikafuma no kulwa na yena, e kutila, imfumu ya ku kapinda ka ku kuso; kabili ikalenga cinkupiti mukalamba ukwima, lelo cinkupiti akapeelwa mu kuboko kwa ilya.+ 12  Na cinkupiti akasendwa. Umutima wa iko ukatuumikwa,+ kabili ikalenga amakana amakumi ayengi ukuwa; lelo tayakacimfye. 13  “E lyo imfumu ya ku kapinda ka ku kuso ikabwela no kwimya cinkupiti mukalamba ukucila uwa ntanshi; na ku mpela ya nshita, imyaka imo, ukwisa ikesa, ne bumba lya bashilika ilikalamba+ kabili ne fipe ifingi nga nshi.+ 14  Awe mu nshita ilya abengi bakemina imfumu ya ku kapinda ka ku kulyo. “Kabili abankalwe bakema mu bantu bobe, ku kufikilisha icimonwa;+ lelo bakafilwa.+ 15  “E lyo imfumu ya ku kapinda ka ku kuso ikesa no kukuula ica kusanshilapo+ no kupokolola umusumba wa malinga. Kabili amaboko ya ku kapinda ka ku kulyo, tayakeme, nangu bantu ba iko abasalwa; tabakabe na maka ya kwiminina. 16  Ne ikesa ku kulwisha yena ikacita ukulingana no kufwaya kwa iko, kabili tapakabe wa kwiminina ku cinso ca iko. Awe ikeminina mu calo Icayemba,+ kabili ikaba na maka ya kulofya mu minwe ya iko.+ 17  E lyo ikalosha icinso+ ca iko ku kwisa na maka ya bufumu bwa iko bonse, lelo kukaba umwa kuumfwanina+ na yena; kabili ikabomba bwino nga nshi.+ Kabili ikapeelwa umwana mwanakashi wa banakashi, pa kuti ikamonaule. Kabili takeminine, pantu takatwalilile ukuba uwakwe.+ 18  E lyo ikalosha icinso ca iko ku fishi na ku lulamba+ lwa bemba no kupokolola ifipe ifingi. No mukalamba wa bashilika umo akapwisha ukuseebanya kwa iko, ica kuti takwakabe kabili ukuseebanya. Akabwesesha pali ilya. 19  Kabili ikalosha icinso ca iko ku malinga ya mu calo ca iko, kabili ikaipununa no kuwa, no kusangwa iyo.+ 20  “Na pa ncende ya iko+ pakema iikalenga uupatikisha+ ukupita mu bufumu bwa bukata, awe mu nshiku ishinono ikonaulwa, lelo te ku bukali nangu mu nkondo. 21  “E lyo pa ncende ya iko pakema iyasuulwa,+ kabili tabakaipeele bukatebebe bwa bufumu; lelo ikesa mu kupumikisha mu nshita ya mutelelwe+ no kupoka ubufumu ku mashiwi ya kunashanasha.+ 22  Lelo ku maka+ ya kukukulula, bakakukululwa pa mulandu wa iko, kabili bakonaulwa;+ pamo ne+ Ntungulushi+ ya cipangano.+ 23  Kabili pa mulandu wa kwikatana na yo ikacita ubucenjeshi kabili ikesakwatila amaka ku luko ulunono.+ 24  Mu nshita ya mutelelwe,+ ikengila umwawamisha mu citungu ca bulashi kabili ikacita ico bawishi nangu ni bashibo ba bawishi bashacitile. Ifipe ifyasampilwe ne fyapokolwelwe ne fipe fimbi ikafisalanganishisha muli bena; kabili ikapanga amapange+ ya iko pa malinga, lelo ni pa nshita imo fye. 25  “E lyo ikabuushisha amaka ya iko no mutima wa iko ku kuya ne bumba lya bashilika ilikalamba ukuyalwisha imfumu ya ku kapinda ka ku kulyo; ne mfumu ya ku kapinda ka ku kulyo, na yo, ne bumba lya bashilika ba iko ilikalamba kabili ilyakosa nga nshi ikema ku kulwa. Lelo tayakeminine, pantu bakaipangila amapange. 26  Kabili abalya ifya maliila fya iko e bakayonaula. “Ne bumba lya iko ilya bashilika, likakukululwa, na bengi bakawa nabepaiwa. 27  “Ne mfumu ishi shibili, imitima ya shiko ikalemenena ku kucita ububi, kabili pe tebulo+ limo shikasosa ubufi.+ Lelo tapali icikacitika,+ pantu impela ikaba ku nshita iyapimwa.+ 28  “E lyo ikabwelela ku calo ca iko ne fipe ifingi, kabili umutima wa iko ukafimbila pa cipangano ca mushilo.+ Awe ikabomba bwino nga nshi+ no kubwelela ku calo ca iko. 29  “Pa nshita iyapimwa+ ikabwelelamo, no kwisa ku kapinda ka ku kulyo;+ lelo inshita ino tacakabe ifyo cali pa kubala. 30  Pantu amato ya ku Kitimu yakesa pali yena,+ na yo ikapomponteka. “E lyo ikabwelako no kuba no bukali+ pa cipangano ca mushilo+ no kubomba bwino nga nshi; kabili ikabwelela ku mwabo no kwafwilisha abasuula icipangano ca mushilo. 31  Kabili kukaba amaboko ayakema, ukufuma kuli yena; tabakacindike ne ncende ya mushilo,+ ne linga, kabili bakafumyako umutuulo wa lyonse.+ “Kabili bakemika ica bunani+ kabili ica bonaushi.+ 32  “Awe abalebifya icipangano,+ akabalenga ukusanguka+ ku mashiwi ya kunashanasha.+ Lelo abantu abaishiba Lesa wabo,+ bakacimfya+ kabili bakabomba bwino nga nshi. 33  Kabili abashilimuka+ mu bantu, bena bakalenga abengi ukuumfwikisha.+ Kabili bakaipununa ku lupanga na ku lubingu, kuli bunkole na ku kupokololwa ifipe,+ pa nshiku shimo. 34  Lelo ilyo bakaipununa bakafwiwa panono;+ kabili abengi bakailunda kuli bena pa mulandu wa mashiwi ya kunashanasha.+ 35  Na bamo aba mu bashilimuka bakaipununa,+ ku kubalopolola kabili ku kubasangulula kabili ku kubabuutusha,+ ukufika ku nshita ya ku mpela;+ pantu icimonwa ca ku nshita iyapimwa.+ 36  “E lyo imfumu ikacita ukulingana no kufwaya kwa iko, kabili ikaisansabika no kuituumika pali lesa onse;+ no kusaalula nga nshi Lesa uwacila balesa+ bonse. Kabili ikatunguluka ukufika pa kupwa kwa bukali;+ pantu ubupingushi bukesa. 37  Awe ikasuula Lesa wa bawishi; kabili ififwaya abanakashi na lesa fye onse tayakabikeko amano, lelo ikaituumika pali bonse.+ 38  Na pa ncende ya iko, ikacindika lesa wa malinga; kabili lesa uo bawishi bashaishibe ikamucindikila kuli golde na kuli silfere na ku tumabwe utwauma umutengo na ku fya bupe fyawamisha. 39  Kabili ikabomba bwino nga nshi ku kunasha amalinga ayakosesha, pamo na lesa umbi umbi. Abainashisha kuli yena ikabafushisha ubukata, ikabalenga no kuteka pa bengi; na pa kubalambula, ikabakanya impanga ya mu calo. 40  “Kabili mu nshita ya mpela imfumu ya ku kapinda ka ku kulyo+ ikapunka muli yena, na yo imfumu ya ku kapinda ka ku kuso ikamwishila nga mukukulule ili na maceleta na ba pali bakabalwe na mato ayengi; kabili ikengila mu fyalo, ikafingilila kwati lyeshi no kupita. 41  Ikengila+ na mu calo Cayemba,+ kabili kukaba ifyalo ifingi ifikaipununa.+ Lelo ifi e fyalo ifikapusuka mu minwe ya iko, Edomu na Moabu+ na bakankaala ba bana ba kwa Amoni. 42  Awe ikatambalika no kuboko kwa iko mu fyalo; ne calo ca Egupti,+ tacakapusuke. 43  Kabili ikateka ifyatutilwa fya golde na silfere ne fintu fyonse ifisuma ifya mu Egupti. Na bena Libya na bena Etiopia bakakonka mu makasa ya iko. 44  “Lelo kukaba ilyashi ilikaisakamika,+ ukufuma ku kabanga+ na ku kapinda ka ku kuso, kabili ikafuma ne cipyu icikalamba ku kulofya abengi no kubonaula.+ 45  Kabili ikashimpa amatenti ya iko ayapala isano pa kati ka bemba mukalamba no lupili Lwayemba+ ulwa mushilo; awe no kufwa e fyo ikafwa,+ kabili takwakabe uwa kuyafwa.+

Amafutunoti