Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

SASAFUƐ TRANWLƐ'N No. 3 2021 | ?É yó sɛ naan e liɛ w’a yo ye?

?É yó sɛ naan e liɛ w’a yo ye? Fluwa nga nun’n é wá kán ninnge nga sran’m be bu i kɛ sɛ be yo’n be liɛ yó ye’n, be nun wie’m be ndɛ. Asa ekun’n, é wá kán like kunngba cenje ng’ɔ kwla uka e naan e liɛ w’a yo ye sakpa’n i ndɛ wie.

 

Sran kwlakwla kunndɛ kɛ i liɛ yo ye

?Kɛ sa’m be ka lɛ be tɔ e su’n, ngue yɛ ɔ kwla uka e naan y’a fite nun-ɔn?

?Sran kun annzɛ like wie yɛ ɔ siesie e ɲrun lɔ sa mun-ɔn?

Sran sunman be kɔ wunnzue yifuɛ nin be nga be ti wun ase’n be sin. Asa’n, be sɔ be nannan nga be wuli’n yɛ be lafi su kɛ kɛ sran wu’n be wu i ekun. Afin be bu i kɛ sran kun annzɛ like wie yɛ ɔ siesie be ɲrun lɔ sa mun-ɔn.

?Suklu dan dilɛ’n annzɛ sika kaka ɲanlɛ’n kwla yo maan e liɛ yo ye?

Sran kaka be wunnin i wlɛ kɛ suklu dan dilɛ’n nin sika kaka ɲanlɛ’n be ngunmin be kwlá yoman naan be liɛ w’a yo ye.

?Sɛ e ti sran kpa’n e liɛ yó ye?

Sɛ e ti sran kpa’n, i sɔ’n ti kpa. Sanngɛ i sɔ’n ngunmin kwlá yoman naan e liɛ w’a yo ye.

?Ngue yɛ ɔ kwla uka e naan e liɛ w’a yo ye-ɔ?

Kpɛ sunman’n kɛ e waan é fá ajalɛ’n, e usa sran kun mɔ i kpɛnngbɛn tra e’n annzɛ ɔ si ngwlɛlɛ kpa’n i ngwlɛlɛ afɛ. I wafa kunngba’n, sɛ e fa afɔtuɛ nga Sran kun m’ɔ ti kpɛnngbɛn kpɛkun ɔ si ngwlɛlɛ tra sran kwlaa’n ɔ man e’n su’n, e liɛ yó ye.

Like ng’ɔ kwla uka e naan e liɛ w’a yo ye’n

?Kɛ a niɛn i sa’n ngue yɛ ɔ kwla uka e naan e liɛ w’a yo ye-ɔ?