SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Mɛ 2019

Afuɛ 2019, Zuie 1 lele Utu 4 nun like nga é súan’n be o fluwa nga nun

Maan e klo sran yɛ e yo sa i nuan su sɛsɛsɛ asɔnun’n nun

?Ngue yɛle mmla sɔ’n? ?Wafa sɛ yɛ ɔ wla sran’m be fanngan kɛ be yo sa i nuan su-ɔ?

Maan e klo sran yɛ e yo sa i nuan su sɛsɛsɛ mɛn tɛ nga nun

?Wafa sɛ yɛ siɛ nin niɛn’m be kwla sasa be mma mun naan sran wie w’a kunndɛman be-ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwla sasa aniaan mun asɔnun nun-ɔn?

Wafa nga e kwla fɔnvɔ be nga be bakan nun’n sran wie kunndɛli be’n

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n, nin asɔnun kpɛnngbɛn mun nin aniaan nga b’a ɲin w’a ti kpa Ɲanmiɛn sulɛ nun’n, be kwla fɔnvɔ be nga be bakan nun sran wie kunndɛli be’n niɔn?

Nán maan e fa “mɛn’n nun ngwlɛlɛ’n” su

?Ngue ti yɛ Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ kwla kle e atin-ɔn? ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka e naan y’a bu bian nin bla kunndɛlɛ’n i su akunndan kpa-ɔ?

?É yó sɛ naan y’a si Biblu’n nun like suan kpa?

?Fluwa benin yɛ e kwla suan nun like-ɔ? ?Ngue yɛ é yó naan y’a ɲan Biblu’n nun like nga e suan’n i su ye-ɔ?