Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Испан тәрҹүмә групу Испанијаја көчдү

Испан тәрҹүмә групу Испанијаја көчдү

Иса демишди ки, Падшаһлыг һаггында хош хәбәр бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк (Матта 24:14). 1909-ҹу илдән бәри Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән һазырланан, Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләр испан дилинә тәрҹүмә едилир вә бунун сајәсиндә бүтүн дүнјада јашајан инсанлар Падшаһлыг һаггында хош хәбәри өз ана дилиндә ешидирләр. Испан дили бу дилдә данышанларын сајына ҝөрә Чин дилиндән сонра икинҹи јердәдир вә дүнјада јарым милјард инсан бу дилдә данышыр.

Испан тәрҹүмә групунун үзвү Уилјам дејир: «Испан дили бејнәлхалг дилдир, чүнки бу дилдә мүхтәлиф мәдәнијјәтләрдән олан вә мүхтәлиф өлкәләрдә јашајан инсанлар данышыр. Мәгсәдимиз тәрҹүмә едәркән кечмиши, тәһсил сәвијјәси, һәјат шәраити бир-бириндән фәргли олан охуҹуларымызын гәлбинә јол тапмагдыр». Буна ҝөрә дә тәрҹүмә групунда Арҝентинадан, Колумбијадан, Гватемаладан, Мексикадан, Пуерто-Рикодан, Салвадордан, Уругвајдан, Венесуеладан вә тәбии ки, Испанијадан олан инсанлар вар.

Арҝентина, Мексика вә Испанијадан олан Јеһованын Шаһидләриндән ибарәт испан тәрҹүмә групу онилликләр иди ки, бу иши Бирләшмиш Штатларда һәјата кечирирди. 1993-ҹү илдә груп Пуерто-Рикоја көчүрүлдү, бунун сајәсиндә бүтүн тәрҹүмәчиләр бир јердә ишләмәјә башлады.

2012-ҹи илин март ајында испан тәрҹүмә шөбәсинин јенидән көчүрүлмәсинә, анҹаг бу дәфә Јеһованын Шаһидләринин Испанијадакы филиалына көчүрүлмәсинә гәрар верилди. Едвард хатырлајыр: «Биз нәинки өзүмүз көчмәли идик, һәм дә шәхси әшјалары, аваданлыглары, еләҹә дә тәрҹүмә групунун диҝәр ваҹиб “үзвүнү” — тәрҹүмәчиләрин китабханасыны да көчүрмәли идик». Китабхана, Мүгәддәс Китабын испан дилиндә олан јүзләрлә тәрҹүмәси дә дахил олмагла, 2500 китабдан ибарәт иди.

Тәрҹүмәчиләрин гаршыланмасы заманы Испанија Бет—Елиндә јашанан севинҹли анлар

2013-ҹү илин мајын 29-у испан тәрҹүмә шөбәсинин үзвләри јени евләринә чатдылар вә Испанија Бет-Ел аиләси тәрәфиндән чох сәмими гаршыландылар. Китаблар, аваданлыглар, тәрҹүмәчиләр Атлантик океанын бир тајындан о бири тајына сағ-саламат кечирилди. Јахшы планлашдырылманын сајәсиндә Јеһованын Шаһидләринин испандилли охуҹулары нәшрләрин чыхмасында һеч бир фасилә һисс етмәдиләр. Едвард дејир: «Падшаһлыг һагда хәбәр һәр шејдән өнәмлидир. Истәјимиз одур ки, мүмкүн гәдәр чох испандилли инсан нәшрләримизи охусун».