Контентә кеч

Нәшријјат ишимиз

НӘШРИЈЈАТ ИШИМИЗ

Естонија «Бөјүк уғуру» алгышлады

Естон дилиндә чыхан «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси» Естонијада 2014-ҹү илдә дилин инкишафы јолунда илин мүкафатына лајиг ҝөрүлмүшдү

НӘШРИЈЈАТ ИШИМИЗ

Естонија «Бөјүк уғуру» алгышлады

Естон дилиндә чыхан «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси» Естонијада 2014-ҹү илдә дилин инкишафы јолунда илин мүкафатына лајиг ҝөрүлмүшдү

Мүгәддәс Китабын пулсуз аудиојазысы — јүзләрлә инсанын әмәји

«Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин 2013-ҹү илдә ишыг үзү ҝөрән јенидән бахылмыш нәшринин аудиојазысында Мүгәддәс Китабын һәр персонажыны ајры-ајры адамлар сәсләндирәҹәк.

Шәкил галерејасы. Видеолар ушагларын хошуна ҝәлир

Ҝөрүн ушаглар Мүгәддәс Китаба әсасланан «Јеһованын досту ол» адлы видеолардакы Емин вә Нәрмин һагда нә дејирләр.

Ирландија вә Британијанын јерли дилләриндә чатдырылан хош хәбәр

Јеһованын Шаһидләри хош хәбәри Ирландија вә Британијанын јерли дилләриндә охујан вә ја данышан инсанлара чатдырмаг үчүн чох чалышырлар. Бунун сајәсиндә нәләр әлдә олунду?

Мүгәддәс Китабын јени тәрҹүмәси неҹә әрсәјә ҝәлиб?

Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәсинин 2013-ҹү ил бурахылышы неҹә әрсәјә ҝәлди? Нәјә ҝөрә бу јени, ҝөзәл нәшри әрсәјә ҝәтирмәк үчүн бу гәдәр вахт, пул вә гүввә сәрф олунуб?

Мексикада вә Мәркәзи Америкада тәрҹүмә иши

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Мексикада вә Мәркәзи Америкада Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләри Мајја, науатл вә ашағы алман дилләри дә дахил олмагла, 60-дан чох дилә тәрҹүмә едир?

Узунөмүрлү Мүгәддәс Китаб

«Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин 2013-ҹү илдә јенидән ишләнмиш нүсхәси һәм ҝөзәл, һәм дә узунөмүрлүдүр.

Африкада ҝөздән әлил инсанлара көмәк

Малавидә кор инсанлар чичеҹва дилиндә Брајл шрифтилә илә Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләрә ҝөрә миннәтдарлыгларыны билдирирләр.

Испан тәрҹүмә групу Испанијаја көчдү

Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китаб нәшрләрини испан дилинә 1909-ҹу илдән тәрҹүмә едирләр. Испан дилинә тәрҹүмә иши барәдә даһа чох өјрәнин.

Балаларымызын үрәјини севиндирән ҹизҝи филмләри

Јеһованын Шаһидләри ушаглара әхлаг вә руһани дәрсләри ашылајан ҹизҝи филмләри истеһсал едибләр. Инсанлар буна неҹә һај вериб?

Портатив китабхана

Мобил ҹиһазлар үчүн јарадылан пулсуз «JW Library» програмы Мүгәддәс Китабы дәриндән арашдырмаг үчүн нәзәрдә тутулуб.

Јүз ил әрзиндә Аллаһа һәмд уҹалдан мусиги

Јеһованын Шаһидләри өтән јүз ил әрзиндә ибадәтдә һансы нөв нәғмәләрдән неҹә истифадә едибләр?

«Аллаһын мүгәддәс сөзләри»ни тәрҹүмә етмәк әманәти (Ромалылара 3:2)

Јеһованын Шаһидләри сон 100 ил әрзиндә Мүгәддәс Китабын мүхтәлиф тәрҹүмәләриндән истифадә едибләр. Нәјә ҝөрә онлар Мүгәддәс Китабы мүасир инҝилис дилинә тәрҹүмә етмәк гәрарына ҝәлибләр?

Инсанлара Аллаһ һагда өјрәнмәјә көмәк едән глобал чап иши

Јеһованын Шаһидләринин бүтүн дүнјада Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатлары тәхминән 700 дилдә чап едән 15 мәтбәәси вар.

Дилләрин сајына ҝөрә 300-у ашан jw.org сајты

Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабдакы фајдалы мәлуматлары бир чох дилләрдә инсанлара неҹә чатдырырлар? Бизим сајтымыз диҝәр сајтларла мүгајисәдә нә дәрәҹәдә популјардыр?

Шәкилләрлә өјрәдән бејнәлмиләл брошүра

«Аллаһын сөзүнә гулаг ас» брошүрасы дүнјада бир чох адамлара Аллаһ вә хош хәбәр һагда өјрәнмәјә көмәк едиб. Ҝөрүн бәзи адамлар шәкилләрлә зәнҝин олан бу брошүра һагда нә дејирләр.

400 тәкәрли мөҹүзә

Ҝөрүн јүксәксүрәтли чап машынына гурашдырылан тамамлајыҹы хәтт Мүгәддәс Китаб нәшрләримизи неҹә кәсир, јығыр вә габлашдырыр.

Онлар мусиги ешгинә топлашыблар

Артыг 40 илдән чохдур ки, дүнјанын дөрд бир тәрәфиндән ҝәләнләрдән тәшкил едилән гејри-ади оркестр фәалијјәт ҝөстәрир.

Гренландија дилиндәки «Ҝөзәтчи гүлләси»ни телевизијада тәрифләдиләр

2013-ҹү илин јанварында Гренландијада хәбәр верилди ки, «Ҝөзәтчи гүлләси» журналы бурада 40 илдир ки, дәрҹ едилир.

Видеочарх: Садәләшдирилмиш «Ҝөзәтчи гүлләси» ушаглара тәлим вермәкдә көмәк едир (Данимарка)

Данимаркада бир аиләнин садәләшдирилмиш «Ҝөзәтчи гүлләси»ндән неҹә истифадә етдији һагда өјрәнин.

Һадисәләри ҹанландыран шәкилләр

Јеһованын Шаһидләринин әксәр нәшрләри рәнҝли шәкилләрлә зәнҝиндир. Анҹаг һәмишә белә олмајыб.

Аллаһын Кәламыны ана дилимдә ҝөрүрәм

Ешитмә габилијјәти олмајан валидејнләр вә ушаглары Америка жест дилиндә олан Мүгәддәс Китабдан неҹә фајдаландығына бахын.

Ана дилләриндә Мүгәддәс Китаб

«Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја тәрҹүмәси»ни истәјән һәр кәс пулсуз әлдә едә биләр.

Видео: «Јол будур»

Бу видочархда Аллаһын Кәламына әсасланмыш маһны сәккиз дилдә ифа олунур.

Видео: Мүгәддәс Китаблара олан тәләбат өдәнилир

Јапонијадакы чап аваданлығымызын бүтүн дүнјада Мүгәддәс Китаблара тәләбатын өдәнилмәсинә неҹә көмәк етдијинә бахын.

Јапонија галын ҹилдли Мүгәддәс Китаблар истеһсал едән филиаллара гошулуб

Јеһованын Шаһидләринин Јапонијадакы филиалынын чапханасында јени аваданлыг гурашдырылмышдыр. Тамамилә автоматлашдырылмыш бу јени ҹилдләмә хәтти һаггында өјрәнин.

Америка жест дилиндә «Јарадылыш» китабы ишыг үзү ҝөрдү

Америка жест дилиндә инди «Јарадылыш» китабы да вар!

Видеоролик: «Ҝөзәтчи гүлләси» 1879-ҹу илдән бәри нәшр едилир

Бахын ҝөрүн ән чох јајылан журнал илләр әрзиндә һансы дәјишикликләрә мәруз галмышдыр.

Мүхтәлиф дилләрдә мусигиси ејни олан маһнылар

Маһнынын сөзләрини чохлу дилләрә тәрҹүмәси заманы һансы чәтинликләрин јарандығыны билмәк истәјирсинизсә, бујурун өјрәнә биләрсиниз.

Сәһифәләри аз, дил сајы чох

2013-ҹү ил јанвар ајындан етибарән «Ојанын!» вә «Ҝөзәтчи гүлләси»нин күтләви нәшрләринин сәһифәләринин сајы 32-дән 16-а ендирилиб. Нәјә ҝөрә?

Икиметрлик Мүгәддәс Китаб

Бир чох дилләрдә Брајл әлифбасы илә Мүгәддәс Китабын неҹә дәрҹ олундуғу һагда охујун.

«Ҝөзәтчи гүлләси»: һеч бир журнал она чата билмәз

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналы 190 дилдә чыхыр. Бәс башга нәшрләр һаггында нә демәк олар?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин садәләшдирилмиш нәшри

2011-ҹи илдә инҝилис дилиндә «Ҝөзәтчи гүлләси»нин садәләшдирилмиш нәшри бурахылмаға башлады. Бунун инсанлара һансы фајданы ҝәтирдији илә таныш олун.