Контентә кеч

Јер үзүндә сүлһ неҹә бәргәрар олаҹаг?

Јер үзүндә сүлһ неҹә бәргәрар олаҹаг?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Јер үзүндә мүтләг сүлһ олаҹаг, анҹаг буну инсан јох, Аллаһын сәмави Падшаһлығы едәҹәк. Ҝәлин Мүгәддәс Јазыларын буна даир вердији мөһтәшәм үмиди нәзәрдән кечирәк.

  1. Аллаһ «јерин уҹгарларынадәк дөјүшләри дајандыра[ҹаг]» вә «бәјәндији инсанлара сүлһ нәсиб» едәҹәјинә даир вәдини һәјата кечирәҹәк (Зәбур, Мәзмур 46:9; Инҹил, Лука 2:14).
  2. Аллаһын Падшаһлығы ҝөјдән бүтүн јер үзүнү идарә едәҹәк (Даниел 7:14). О, үмумбәшәр һөкумәт кими, бир чох мүнагишәләрин көкүндә дуран миллијјәтчилији арадан галдыраҹаг.
  3. Мүгәддәс Јазыларда Аллаһын Падшаһлығынын рәһбәри олан Иса Мәсиһ «Сүлһ Һөкмдары» адланыр вә орада дејилир ки, онун «сүлһүнүн артмасынын сону олмајаҹаг» (Пејғәмбәрләрин китабы, Јешаја 9:6, 7).
  4. Аллаһын Падшаһлығынын идарә едәҹәји јер үзүндә давакар инсанлара јер јохдур, чүнки «Рәбб... зүлмкар[а] нифрәт едир» (Зәбур, Мәзмур 11:5; Сүлејманын мәсәлләри 2:22).
  5. Аллаһ Өз бәндәләринә сүлһ ичиндә неҹә јашамағы өјрәдир. Бу тәлимин бәһрәси Мүгәддәс Јазыларда белә тәсвир олунур: «Онлар гылынҹларындан котан, низәләриндән исә дәрјаз дүзәлдәҹәк. Милләт милләтә гаршы гылынҹ галдырмајаҹаг, артыг дава етмәји өјрәнмәјәҹәк» (Пејғәмбәрин китабы, Јешаја 2:3, 4).

Артыг бүтүн дүнјада милјонларла Јеһованын Шаһиди Аллаһын Кәламындан сүлһпәрвәр олмағы өјрәнирләр (Инҹил, Матта 5:9). Мүхтәлиф милләтләрдән, иргләрдән олмағымыза вә 230-дан чох өлкә вә әразидә јашамағымыза бахмајараг, биз һеч бир инсана гаршы силаһ галдырмырыг!