Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INDABA YOKUPHILA

Amehlo KaJairo—Indlela Yakhe Yokukhulekela Nokukhonza uNkulunkulu

Amehlo KaJairo—Indlela Yakhe Yokukhulekela Nokukhonza uNkulunkulu

Ake uzicabange nje ungakwazi ukulawula umzimba wakho ngaphandle kwamehlo. Umfowethu uJairo ubhekene nalobo bunzima. Noma kunjalo, unokuphila okunenjongo. Ngaphambi kokuba ngichaze ukuthi kungani ekujabulela ukuphila, ake ngikuxoxele indaba yakhe.

UJairo wazalwa enohlobo oluthile lokukhubazeka kobuchopho olubizwa ngokuthi i-spastic quadriplegia. * Ngenxa yalokho akakwazi ukulawula umzimba wakhe. Ubuchopho bakhe abukwazi ukuthumela imiyalezo ecacile emisipheni yakhe, ngakho izandla nezinyawo zakhe zivele zisonteke ngendlela engalawuleki. Ngezinye izikhathi, lokhu kwenza ukuba azilimaze. Abantu abaseduze kwakhe nabo bangase balimale uma benganakile. Ngokudabukisayo, ezikhathini eziningi izandla nezinyawo zakhe kumelwe ziboshelwe esihlalweni sakhe sabakhubazekile ukuze kugwenywe izingozi ezinjengalezo.

UKUKHULA KABUHLUNGU

UJairo ukhule kabuhlungu kakhulu. Lapho enezinyanga ezintathu, waqala ukuba nesifo sokuwa esasimenza aquleke. Ngaso sonke isikhathi, umama wayembamba amqinise bese emphuthumisa esibhedlela, ecabanga ukuthi ufile.

Ngenxa yoqina nokusonteka kwemisipha namathambo, ngokuhamba kwesikhathi amathambo kaJairo agogeka. Lapho eneminyaka engu-16, wagudluka inyonga futhi kwadingeka ukuba ahlinzwe ithanga, inqulu nenyonga. Ngisayikhumbula namanje indlela ebuhlungu uJairo eyekhala ngayo njalo ebusuku.

Ukukhubazeka kukaJairo kumenza athembele kwabanye ngokuphelele ukuze enze izinto ezivamile, njengokudla, ukugqoka nokugibela embhedeni. Umama nobaba yibo abaye bamsize ngalokhu. Nakuba uJairo encike kwabanye ukuze athole usizo, abazali bethu bahlale bemkhumbuza ukuthi ukuphila kwakhe akuxhomekile nje ekusizweni abantu kuphela kodwa nakuNkulunkulu.

KUVULEKA INDLELA YOKUKHULUMA

Abazali bethu bangoFakazi BakaJehova futhi bebelokhu befundela uJairo izindaba zeBhayibheli kusukela esewusana. Babazi ukuthi ukuphila komuntu kuba nenjongo nakakhulu uma enobuhlobo noNkulunkulu. Nakuba uJairo enomzimba ontekenteke ahluleka ukuwulawula, angakwazi ukuba nethemba eliqhakazile ngekusasa. Nokho, abazali babezibuza ukuthi uJairo angakwazi yini ukuqonda lokho okushiwo iBhayibheli.

Ngolunye usuku, ngesikhathi uJairo eseyingane, ubaba wathi kuye, “Jairo ngicela usho okuthile.” Wabe esenezela, “Uma ungithanda ngempela uzozama ukukhuluma!” Njengoba ubaba ayemcenga ukuba asho noma igama elilodwa nje, amehlo kaJairo agcwala izinyembezi. Nakuba ayezama ukuveza indlela ayezizwa ngayo ngamazwi wayevele ahixize nje. Ubaba wazizwa kabi ngokuthi wayebangele ukuba uJairo akhale. Kodwa indlela uJairo enza ngayo yayibonisa ukuthi wayekuqonda lokho ubaba ayekusho kuye. Inkinga yayiwukuthi wayengakwazi ukuphendula.

Ngokuhamba kwesikhathi, abazali bethu baphawula ukuthi ngezinye izikhathi amehlo kaJairo ayenyakaza ngendlela ebonisa ukuthi uzama ukusho okuthile. Kwakumhlukumeza uJairo ukungakwazi ukusho into ezwakalayo. Kodwa lapho abazali bami befunda ukuqonda lokho uJairo ayekusho ngamehlo akhe ukuze athole akudingayo, ubuso bukaJairo babuchachamba amamatheke. Leyo kwakuyindlela yakhe yokubonga.

Udokotela osebenza ngabantu abangakwazi ukukhuluma wasikisela ukuthi ukuze sikwazi ukukhuluma naye kangcono, kufanele siphakamise izandla zombili uma sibuza imibuzo edinga uyebo noma ucha. Isandla sokudla sisho uyebo, esobunxele sisho ucha. Ngaleyo ndlela wayekwazi ukuveza izifiso zakhe ngokugxilisa amehlo akhe esandleni esifanele.

ISINYATHELO ESIKHULU EKUPHILENI KUKAJAIRO

Kathathu ngonyaka, oFakazi BakaJehova baba nemihlangano yesifunda neyesigodi, lapho abantu abaningi belalela khona izinkulumo ezisekelwe eBhayibheli. Izinkulumo zobhapathizo zazihlale zimjabulisa uJairo. Ngolunye usuku, lapho uJairo eseneminya engu-16, ubaba wambuza, “Jairo, uyafuna ukubhapathizwa?” UJairo wavele wagxilisa amehlo esandleni sikababa sokudla, ebonisa ukuthi uyafuna ukubhapathizwa. Ubaba waqhubeka wabuza, “Usumthembisile yini uNkulunkulu ngomthandazo ukuthi uzomkhonza phakade?” UJairo waphinda futhi wagxilisa amehlo esandleni sikababa sokudla. Kwacaca ukuthi uJairo wayesekunikezele kakade ukuphila kwakhe kuJehova.

Ngemva kwezingxoxo zeBhayibheli eziningana, kwacaca nokuthi uJairo wayekuqonda ukubaluleka kobhapathizo lobuKristu. Ngakho ngo-2004, waphendula umbuzo obaluleke kakhulu kweyake ayibuzwa, “Ingabe usuzinikezele kuNkulunkulu ukuba wenze intando yakhe?” UJairo waphendula lo mbuzo ngokuphakamisela amehlo akhe phezulu. Kwakuhlelwe ukuba avume kanjalo. Ngakho, wabhapathizwa njengomunye woFakazi BakaJehova eneminyaka engu-17.

AMEHLO AGXILE EZINTWENI ZIKANKULUNKULU

Ngo-2011, uJairo wathola indlela entsha yokukhuluma—i-computer elawulwa ngamehlo. Le-computer uyilawula ngenhlamvu yeso lakhe, ngaleyo ndlela ukwazi ukukhetha nokuvula izinto azifunayo kuyo. Ukucwayiza noma ukugxilisa amehlo kulokho akufunayo, kufana nokuchofoza i-mouse ye-computer. Kuye kwenziwa nohlelo lwe-computer oluqukethe izithombe ezimelela amagama nezinkulumo ukuze kusizwe uJairo akwazi ukukhuluma. Lapho ebuka esinye salezo zithombe bese ecwayiza, uhlelo lwe-computer lutolika lezo zithombe, bese umshini uphimisela amazwi nezinkulumo.

Njengoba uJairo ayeqhubeka eqonda iBhayibheli, isifiso sakhe sokusiza abanye ngokomoya naso sakhula. Lapho sifunda iBhayibheli njengomndeni masonto onke, uvame ukubuka i-computer yakhe bese engibuka nami. Lena indlela yakhe yokungikhumbuza ukuthi kufanele ngibhale izimpendulo angazisho emihlanganweni yethu yobuKristu lapho kubuzwa imibuzo.

Emihlanganweni yobuKristu, ngesineke uJairo uhambisa amehlo akhe ukuze akhethe isithombe asifunayo, bese umshini uyakhuluma kuzwe wonke umuntu. Uyamamatheka njalo lapho ekhuthaza amalunga ebandla ngokuphendula. U-Alex, omunye wabangane bakaJairo abasebasha, uthi, “Kuhlale kungithokozisa ukuzwa izimpendulo zikaJairo lapho kuxoxwa ngeBhayibheli.”

UJairo usebenzisa i-computer yakhe elawulwa ngamehlo ukuze aphendule emihlanganweni yobuKristu futhi atshele abanye lokho akukholelwayo

UJairo uphinde asebenzise amehlo akhe ukuze atshele abanye ngezinkolelo zakhe. Enye indlela akwenza ngayo lokhu ukuchofoza isithombe esiveza insimu enhle enezilwane nabantu bazo zonke izinhlanga abaphila ngaphansi kwezimo ezinokuthula. Lapho echofoza lokhu, i-computer yakhe isho la mazwi, “IBhayibheli lithembisa ukuthi umhlaba uyoba ipharadesi futhi ngeke kusaba nokugula nokufa, IsAmbulo 21:4.” Uma olalele ekujabulela lokho akuzwayo, uJairo uphinde achofoze esinye isithombe, bese umshini uthi, “Ungathanda yini ukufunda iBhayibheli nami?” Samangala lapho umkhulu wethu esamukela lesi simemo. Kuyajabulisa ukubona uJairo, esizwa abanye oFakazi, kancane kancane efundisa umkhulu iBhayibheli! Ngokujabulisayo, umkhulu wabhapathizwa emhlanganweni wesifunda owawuseMadrid ngo-August 2014.

Ukuzinikela kukaJairo kuNkulunkulu kuye kwaphawulwa nawothisha esikoleni afunda kuso. URosario, omunye wodokotela abasebenza ngabantu abangakwazi ukukhuluma uyavuma: “Uma ngingafikelwa isifiso sokuba ingxenye yenkolo ethile, ngingaba uFakazi KaJehova. Ngiyibonile indlela ukholo lukaJairo oluye lwamnika ngayo injongo yangempela ekuphileni naphezu kwesimo sakhe esinzima.”

Amehlo kaJairo agcwala intokozo njalo lapho ngimfundela lesi sithembiso seBhayibheli: “Olunyonga uyoqombola njengendluzele, nolimi loyisimungulu luyokhamuluka ngokuthokoza.” (Isaya 35:6) Nakuba edikibala ngezinye izikhathi, kodwa ngokuvamile uhlale eneme. Lokhu kwenzeka kuphela ngoba uthanda uNkulunkulu futhi unabangane abangamaKristu. Indlela enhle abheka ngayo ukuphila nokuba kwakhe nokholo oluqinile kunikeza ubufakazi bokuthi ukukhonza uJehova kwenza ukuphila kujabulise naphezu kobunzima.

^ isig. 5 Ukukhubazeka kobuchopho (Cerebral palsy) yigama elivamile elisetshenziswa lapho kuchazwa ukulimala kobuchopho okwenza umuntu angabe esakwazi ukunyakazisa umzimba ngendlela evamile. Kungaphinde kuholele ekutheni umuntu abe nesifo sokuwa, ukungadli kahle kanye nokungakwazi ukukhuluma kahle. I-Spastic quadriplegia iwuhlobo lokukhubazeka kobuchopho olubi kakhulu; ingabangela ukuqina kwezandla nezinyawo nentamo egexayo.