PHAPHAMA! Ephreli 2014 | Ngisaphilelani Nje?—Izizathu Ezintathu Zokuqhubeka Uphila

Ingabe wena noma omunye umuntu omaziyo wake wacabanga ngokuzibulala? Ukuthola izizathu zokuphila kungenza umahluko omkhulu.

Ukubuka Okwezwe

Okukhulunywa ngakho kuhlanganisa: idolobha elinamarobhothi asebenza ngokuvumelana yonke indawo, ingozi yempilo eyedlula eyokungondleki, kanye nenyoni yasendle eneminyaka engu-60 esanda kuchamusela.

USIZO LOMNDENI

Indlela Yokwamukela Iseluleko

Iseluleko noma ukugxekwa okubuhlungu kungenzeka kanjani kube usizo?

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Ngisaphilelani Nje?

Yini engenza umuntu abheke ukufa njengomngane?

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Ngoba Izimo Ziyashintsha

Ngisho noma izimo zakho zingeke zishintshe, kukhona ongakushintsha.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Ngoba Lukhona Usizo

Izindlela ezintathu ongathola ngazo usizo.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Ngoba Likhona Ithemba

Njengenhlansi yokukhanya, ithemba lingakusiza ubone ngale kwezinkinga ezikukhungethe.

INGXOXO NOTHILE

“Ngiyaqiniseka Ukuthi UMdali Ukhona”

UFrédéric Dumoulin wayeyenyanya inkolo, ngakho wakhetha ukungakholelwa kuNkulunkulu. Ukutadisha iBhayibheli nokucwaninga ngomklamo wezinto eziphilayo kwamenza kanjani wakholelwa ukuthi ukhona uMdali?

AMAZWE NABANTU

Ukuvakashela ECambodia

Kungani abantu abangakaze babonane ngaphambili bengabizana ngokuthi mfowethu, dadewethu, anti, malume, gogo noma mkhulu?

UMBONO WEBHAYIBHELI

Ubandlululo

Ingabe zonke izinhlanga ziyalingana? Ingabe ubandlululo luyoke luphele?

INGABE KWAKLANYWA?

Iphiko Lovemvane

Iphiko lovemvane i-Blue Morpho libukeka libushelelezi kodwa linezinto ezingabonakala ngesibona-khulu kuphela. Ezani lezi zinto?

Ezinye Izihloko Ezikuyi-Internet

Yini Okufanele Ngiyazi Ngokuthumelelana Imiyalezo Yocansi?

Ingabe uphoqelelwa ukuba uthumele izithombe zobulili? Iyini imiphumela yokuthumelelana izithombe zobulili? Ingabe kumane kuwukudlala ngothando okungenabo ubungozi?

Kuthiwani Uma Nginesizungu?

Cabangela izihluthulelo ezintathu zokunqoba isizungu nokwakha ubungane obuhlala njalo.

Wenzenjani Uma Uxhashazwa?

Abaningi abaxhashazwayo banomuzwa wokuthi akukho abangakwenza. Lesi sihloko sichaza lokho okungenziwa ukuze kulungiswe isimo.

Unjani Umngane Weqiniso?

Kulula ukuthola abangane mbumbulu, kodwa ungamthola kanjani umngane weqiniso?

UJosefa Usindisa Ukuphila

Hlolani uGenesise izahluko 41-50 ndawonye njengomkhaya nisebenzisa izinto ezingasetshenziselwa ukutadisha ezitholakala lapha.