Impendulo esuka eBhayibhileni

IBhayibhile ayikugxeki ukuqhunkqa, ukunxiba izacholo okanye ezinye iindlela zokuzilungisa nangona ingathethi kakhulu ngazo. Kunokuba ithethe kakhulu ngobuhle, iBhayibhile ithi simele ‘sifake isivatho esingenakonakala somoya ozolileyo nowobulali.’​—1 Petros 3:3, 4.

IBhayibhile ayikugxeki ukuzilungisa

  • Amabhinqa athembekileyo aseBhayibhileni ayezilungisa. URebheka owatshata nonyana ka-Abraham uIsake wayenxibe ikhonkco lempumlo legolide, izacholo zegolide ezifakwa ezandleni nezinye izacholo ezibiza imali eninzi awayeziphiwe nguAbraham owayeza kuba nguyise-zala. (Genesis 24:22, 30, 53) NoEstere wanikwa ‘izinto zakhe zokuthambisa’ xa wayeza kuba yikumkanikazi kuBukhosi BasePersi. (Estere 2:7, 9, 12) Kuyabonakala ukuba wayenikwe izinto zokuthambisa ezahlukahlukeneyo.

  • Imizekeliso eseBhayibhileni ithetha kakuhle ngezacholo. Ngokomzekelo, umntu onika omnye icebiso elihle ufaniswa ‘necici legolide. . . kwindlebe evayo.’ (IMizekeliso 25:12) NoThixo wafanisa indlela awayesiphatha ngayo isizwe sakwaSirayeli nomyeni onika umtshakazi wakhe amacici, izacholo ezifakwa engalweni nasemqaleni. Ezo zinto zenza esi sizwe ‘saba sihle kakhulu.’​—Hezekile 16:11-13

Ubuxoki ngokuqhunkqa nokunxiba izacholo

Ubuxoki: Kweyoku-1 kaPetros 3:3, iBhayibhile iyakugxeka ‘ukolukwa kweenwele nokufakwa kwezihombo zegolide.’

Inyaniso: Le vesi ibonisa ukuba eyona nto ibalulekileyo eBhayibhileni bubuhle bangaphakathi kunokuzilungisa ngaphandle. (1 Petros 3:3-6) Zikhona nezinye iivesi zeBhayibhile eziyibonisayo loo nto.​—1 Samuweli 16:7; IMizekeliso 11:22; 31:30; 1 Timoti 2:9, 10

Ubuxoki: ‘Isithambiso esimnyama’ sasiqatywa emehlweni nguKumkanikazi uIzebhele ongendawo ibe oko kubonisa ukuba ukuqhunkqa akufanelekanga.​—2 Kumkani 9:30.

Inyaniso: UIzebhele owayekhafula nowayengumbulali wagwetywa ngenxa yezinto ezimbi awayezenza kungekhona ngenxa yendlela awayekhangeleka ngayo.​—2 Kumkani 9:7, 22, 36, 37.