Qhelisela ukuzazi ngentloko iincwadi zeBhayibhile. Makhe siqale ngezinye zeZibhalo zesiHebhere.