Pagbabahay-bahay sa Italy

WORKBOOK SA BUHAY AT MINISTERYO Hulyo 2017

Sampol na Presentasyon

Sampol na presentasyon para sa Ang Bantayan at sa pagtuturo ng katotohanan tungkol sa pagdurusa. Tularan ang mga ito at gumawa ng sariling presentasyon.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Ikaw Ba ay May Isang Pusong Laman?

Paano nasasangkot ang puso sa pagdedesisyon tungkol sa ating paglilibang o pananamit at pag-aayos? Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang pusong laman?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Tinutupad Mo Ba ang Iyong mga Pangako?

Ano ang matututuhan natin sa pagsira ni Haring Zedekias sa kaniyang mga pangako?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Kapag Nagpapatawad si Jehova, Lumilimot Din Ba Siya?

Anong mga halimbawa sa Bibliya ang nagpapakita ng pagpapatawad ni Jehova? Paanong ang pakikitungo niya kina David, Manases, at Pedro ay nakatutulong sa atin na magtiwalang nagpapatawad siya?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Mapapatawad Mo Ba ang Iyong Sarili?

Baka nahihirapan tayong patawarin ang ating sarili sa mga kasalanang napatawad na ni Jehova. Ano ang makatutulong?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Ang Pamamahala Bilang Hari ay Nauukol sa Isa na May Legal na Karapatan

Paano natupad kay Jesus ang hula ni Ezekiel tungkol sa isang hari na may legal na karapatan? Ano ang itinuturo nito tungkol kay Jehova?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Magandang Asal Kapag Nasa May Pintuan

Habang nakatayo sa may pintuan, baka tinitingnan o pinakikinggan tayo ng may-bahay. Paano tayo makapagpapakita ng magandang asal kapag nasa may pintuan?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Isang Hula Laban sa Tiro na Nagpapatibay ng Pagtitiwala sa Salita ni Jehova

Detalyadong natupad ang hula ni Ezekiel tungkol sa pagkawasak ng Tiro.