Zacarias 13:1-9

13  “Sa araw na iyon + ay magkakaroon ng isang balon + na nakabukas sa sambahayan ni David at sa mga tumatahan sa Jerusalem para sa kasalanan + at para sa nakamumuhing bagay. +  “At mangyayari sa araw na iyon,” ang sabi ni Jehova ng mga hukbo, “na papawiin ko ang mga pangalan ng mga idolo mula sa lupain, + at hindi na sila aalalahanin pa; at ang mga propeta + at ang espiritu ng karumihan ay palalayasin ko rin mula sa lupain. +  At mangyayari nga na kung manghuhula pa ang isang tao, ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, yaong mga nagpangyari ng kaniyang kapanganakan, ay magsasabi rin sa kaniya, ‘Hindi ka mabubuhay, sapagkat kabulaanan ang sinasalita mo sa pangalan ni Jehova.’ At uulusin siya ng kaniyang ama at ng kaniyang ina, niyaong mga nagpangyari ng kaniyang kapanganakan, dahil sa kaniyang panghuhula. +  “At mangyayari sa araw na iyon na mahihiya ang mga propeta, + ang bawat isa dahil sa kaniyang pangitain kapag siya ay nanghuhula; at hindi sila magbibihis ng opisyal na kasuutang balahibo + sa layuning manlinlang.  At tiyak na sasabihin niya, ‘Ako ay hindi propeta. Ako ay isang taong nagsasaka ng lupa, sapagkat binili ako ng isang makalupang tao mula pa sa aking pagkabata.’  At may magsasabi sa kaniya, ‘Ano itong mga sugat sa iyong katawan sa pagitan ng iyong mga kamay?’ At sasabihin niya, ‘Yaong mga isinugat sa akin sa bahay ng aking mga masidhing mangingibig.’ ”  “O tabak, gumising ka laban sa aking pastol, + laban nga sa matipunong lalaki na aking kasamahan,” + ang sabi ni Jehova ng mga hukbo. “Saktan mo ang pastol, + at bayaang mangalat ang mga nasa kawan; + at tiyak na ibabaling ko ang aking kamay doon sa mga walang-halaga.” +  “At mangyayari sa buong lupain,” ang sabi ni Jehova, “na dalawang bahagi roon ang lilipulin at papanaw; + at kung tungkol sa ikatlong bahagi, ito ay maiiwan doon. +  At tiyak na pararaanin ko sa apoy + ang ikatlong bahagi; at dadalisayin ko nga silang gaya ng pagdalisay sa pilak, + at susuriin ko silang gaya ng pagsuri sa ginto. + Iyon, sa ganang kaniya, ay tatawag sa aking pangalan, at ako, sa ganang akin, ay sasagot doon. + Sasabihin ko, ‘Iyon ang aking bayan,’ + at iyon naman ay magsasabi, ‘Si Jehova ang aking Diyos.’ ” +

Talababa