Zacarias 1:1-21

1  Nang ikawalong buwan nang ikalawang taon ni Dario + ang salita ni Jehova ay dumating kay Zacarias + na anak ni Berekias na anak ni Ido + na propeta, na nagsasabi:  “Si Jehova ay lubhang nagalit sa inyong mga ama. +  “At sabihin mo sa kanila, ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “ ‘Manumbalik kayo sa akin,’ + ang sabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘at manunumbalik ako sa inyo,’ + ang sabi ni Jehova ng mga hukbo.” ’  “ ‘Huwag kayong maging gaya ng inyong mga ama + na sa kanila ay tumawag ang mga propeta noong una, + na sinasabi: “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Manumbalik kayo, pakisuyo, mula sa inyong masasamang lakad at mula sa inyong masasamang pakikitungo.’ ” ’ + “ ‘Ngunit hindi sila nakinig, at hindi sila nagbigay-pansin sa akin,’ + ang sabi ni Jehova.  “ ‘Kung tungkol sa inyong mga ama, nasaan sila? + At kung tungkol sa mga propeta, + nabuhay pa ba sila hanggang sa panahong walang takda?  Gayunman, kung tungkol sa aking mga salita at sa aking mga tuntunin na iniutos ko sa aking mga lingkod, na mga propeta, + hindi ba inabutan ng mga iyon ang inyong mga ama?’ + Kaya nanumbalik sila at nagsabi: ‘Ayon sa inisip ni Jehova ng mga hukbo na gawin sa amin, + ayon sa aming mga lakad at ayon sa aming mga pakikitungo, ganiyan ang ginawa niya sa amin.’ ” +  Noong ikadalawampu’t apat na araw ng ikalabing-isang buwan, na siyang buwan ng Sebat, nang ikalawang taon ni Dario, + ang salita ni Jehova ay dumating kay Zacarias + na anak ni Berekias na anak ni Ido + na propeta, na nagsasabi:  “Nakita ko sa gabi, at, narito! isang lalaking + nakasakay sa isang pulang kabayo, + at siya ay nakatigil sa gitna ng mga puno ng mirto + na nasa dakong malalim; at sa likuran niya ay may mga kabayong pula, matingkad na pula, at puti.” +  Kaya sinabi ko: “Sino ang mga ito, panginoon ko?” + Sa gayon ay sinabi sa akin ng anghel na nakikipag-usap + sa akin: “Ipakikita ko sa iyo kung sino ang mga ito.” 10  At ang lalaki na nakatigil sa gitna ng mga puno ng mirto ay sumagot at nagsabi: “Ito ang mga isinugo ni Jehova upang lumibot sa lupa.” + 11  At sumagot sila sa anghel ni Jehova na nakatigil sa gitna ng mga puno ng mirto at nagsabi: “Lumibot kami sa lupa, + at, narito! ang buong lupa ay tahimik at walang kaligaligan.” + 12  Kaya ang anghel ni Jehova ay sumagot at nagsabi: “O Jehova ng mga hukbo, hanggang kailan ka hindi magpapakita ng awa sa Jerusalem at sa mga lunsod ng Juda, + na tinuligsa mo sa pitumpung taóng ito?” + 13  At si Jehova ay sumagot sa anghel na nakikipag-usap sa akin, sa mabubuting salita, nakaaaliw na mga salita; + 14  at ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay nagsabi sa akin: “Sumigaw ka, na sinasabi, ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Ako ay naninibugho para sa Jerusalem at para sa Sion ng matinding paninibugho. + 15  Ako ay nagagalit na may matinding pagkagalit laban sa mga bansang panatag; + sapagkat ako, sa ganang akin, ay nagalit nang kaunti lamang, + ngunit sila, sa ganang kanila, ay tumulong sa ikapapahamak.” ’ + 16  “Kaya ito ang sinabi ni Jehova, ‘ “Tiyak na babalik ako sa Jerusalem taglay ang kaawaan. + Ang aking sariling bahay ay itatayo sa kaniya,” + ang sabi ni Jehova ng mga hukbo, “at isang pising panukat ang iuunat sa ibabaw ng Jerusalem.” ’ + 17  “Sumigaw ka pa, na sinasabi, ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Ang aking mga lunsod ay mag-uumapaw pa sa kabutihan; + at tiyak na ikalulungkot pa ni Jehova ang Sion + at gayunma’y pipiliin pa ang Jerusalem.” ’ ” + 18  At itiningin ko ang aking mga mata at nakita ko; at, narito! may apat na sungay. + 19  Kaya sinabi ko sa anghel na nakikipag-usap sa akin: “Ano ang mga ito?” Sinabi naman niya sa akin: “Ito ang mga sungay na nagpanabog sa Juda, + sa Israel + at sa Jerusalem.” + 20  Karagdagan pa, nagpakita si Jehova sa akin ng apat na bihasang manggagawa. 21  Sa gayon ay sinabi ko: “Ano ang ipinarito ng mga ito upang gawin?” At sinabi niya: “Ito ang mga sungay + na nagpanabog sa Juda anupat walang sinumang nagtaas ng kaniyang ulo; at ang mga ito naman ay darating upang magpasapit sa kanila ng panginginig, upang ibagsak ang mga sungay ng mga bansa na nagtataas ng sungay laban sa lupain ng Juda, upang ipanabog siya.” +

Talababa