Juan 21:1-25

21  Pagkatapos ng mga bagay na ito ay muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa dagat ng Tiberias; ngunit nagpakita siya sa ganitong paraan.  Magkakasama nga sina Simon Pedro at Tomas, na tinatawag na Ang Kambal,+ at si Natanael+ na mula sa Cana ng Galilea at ang mga anak ni Zebedeo+ at ang dalawa pa sa kaniyang mga alagad.  Sinabi ni Simon Pedro sa kanila: “Mangingisda ako.” Sinabi nila sa kaniya: “Sasama rin kami sa iyo.” Lumabas sila at lumulan sa bangka, ngunit nang gabing iyon ay wala silang nahuli.+  Gayunman, nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa dalampasigan, ngunit sabihin pa, hindi nakilala ng mga alagad na iyon ay si Jesus.+  Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Mga anak, wala ba kayong anumang makakain?” Sumagot sila sa kaniya ng “Wala!”  Sinabi niya sa kanila: “Ihagis ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at may masusumpungan kayo.”+ Nang magkagayon ay inihagis nila iyon, ngunit hindi na nila makayang hatakin iyon dahil sa dami ng mga isda.+  Sa gayon ang alagad na iyon na minamahal+ ni Jesus ay nagsabi kay Pedro:+ “Ang Panginoon iyon!” Kaya si Simon Pedro, sa pagkarinig na iyon ang Panginoon, ay nagbigkis ng kaniyang pang-itaas na kasuutan, sapagkat siya ay hubad, at tumalon sa dagat.  Ngunit ang iba pang mga alagad ay pumaroon na nasa maliit na bangka, sapagkat hindi sila malayo mula sa lupa, mga siyamnapung metro lamang ang layo, na hinihila ang lambat na may mga isda.  Gayunman, nang lumunsad sila sa lupa ay nakita nilang nakalatag doon ang nagbabagang uling+ at isdang nakapatong doon at tinapay. 10  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Dalhin ninyo ang ilan sa mga isdang kahuhuli lamang ninyo ngayon.” 11  Nang magkagayon, lumulan si Simon Pedro at hinila sa lupa ang lambat na punô ng malalaking isda, isang daan at limampu’t tatlo ang mga iyon. Ngunit bagaman gayon karami ay hindi napunit ang lambat. 12  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Halikayo, mag-agahan kayo.”+ Walang isa man sa mga alagad ang nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong sa kaniya: “Sino ka?” sapagkat alam nilang iyon ang Panginoon. 13  Lumapit si Jesus at kinuha ang tinapay at ibinigay ito sa kanila,+ at gayundin ang isda. 14  Ito na ngayon ang ikatlong pagkakataon+ na nagpakita si Jesus sa mga alagad pagkatapos na ibangon siya mula sa mga patay. 15  At nang makapag-agahan na nga sila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro: “Simon na anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa sa mga ito?”+ Sinabi niya sa kaniya: “Oo, Panginoon, alam mong may pagmamahal ako sa iyo.”+ Sinabi niya sa kaniya: “Pakainin mo ang aking mga kordero.”+ 16  Muli ay sinabi niya sa kaniya, sa ikalawang pagkakataon: “Simon na anak ni Juan, iniibig+ mo ba ako?” Sinabi niya sa kaniya: “Oo, Panginoon, alam mong may pagmamahal ako sa iyo.” Sinabi niya sa kaniya: “Pastulan mo ang aking maliliit na tupa.”+ 17  Sinabi niya sa kaniya sa ikatlong pagkakataon: “Simon na anak ni Juan, may pagmamahal ka ba sa akin?” Napighati si Pedro na sinabi niya sa kaniya sa ikatlong pagkakataon: “May pagmamahal ka ba sa akin?” Kaya sinabi niya sa kaniya: “Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay;+ batid mong may pagmamahal ako sa iyo.” Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Pakainin mo ang aking maliliit na tupa.+ 18  Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa iyo, Noong bata-bata ka pa, nagbibigkis ka sa iyong sarili at naglilibot kung saan mo ibig. Ngunit kapag tumanda ka na ay iuunat mo ang iyong mga kamay at ibang tao ang magbibigkis+ sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.”+ 19  Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung sa anong uri ng kamatayan+ luluwalhatiin niya ang Diyos.+ Kaya, nang masabi na niya ito, sinabi niya sa kaniya: “Patuloy kang sumunod sa akin.”+ 20  Pagbaling ay nakita ni Pedro na sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus,+ siya na noong hapunan ay sumandig din sa kaniyang dibdib at nagsabi: “Panginoon, sino ang magkakanulo sa iyo?” 21  Alinsunod dito, nang makita niya siya, sinabi ni Pedro kay Jesus: “Panginoon, ano ang gagawin ng taong ito?” 22  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Kung kalooban ko para sa kaniya na manatili hanggang sa dumating ako,+ ano ang ikinababahala mo? Patuloy kang sumunod sa akin.” 23  Dahil dito, ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga kapatid, na ang alagad na iyon ay hindi mamamatay. Gayunman, hindi sinabi ni Jesus sa kaniya na hindi siya mamamatay, kundi: “Kung kalooban ko para sa kaniya na manatili+ hanggang sa dumating ako, ano ang ikinababahala mo?” 24  Ito ang alagad+ na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito at sumulat ng mga bagay na ito, at alam natin na ang patotoo na kaniyang ibinibigay ay totoo.+ 25  Sa katunayan, marami pa ring ibang bagay ang ginawa ni Jesus, na, kung sakaling ang mga iyon ay naisulat nang lubhang detalyado, sa palagay ko, sa sanlibutan mismo ay hindi magkakasiya ang mga balumbong isinulat.+

Talababa