Juan 20:1-31

20  Noong unang araw+ ng sanlinggo ay pumaroon si Maria Magdalena sa alaalang libingan nang maaga, samantalang madilim pa, at nakita niyang naalis na ang bato mula sa alaalang libingan.+  Sa gayon ay tumakbo siya at pumaroon kay Simon Pedro at sa isa pang alagad,+ na minamahal ni Jesus, at sinabi niya sa kanila: “Kinuha nila ang Panginoon mula sa alaalang libingan,+ at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay.”  Nang magkagayon si Pedro+ at yaong isa pang alagad ay umalis at pumaroon sa alaalang libingan.  Oo, ang dalawa ay magkasamang tumakbo; ngunit yaong isa pang alagad ay nauna kay Pedro sa pagtakbo nang mas mabilis at unang nakarating sa alaalang libingan.  At pagyuko niya, nakita niya ang mga bendang nakalapag,+ gayunman ay hindi siya pumasok.  Nang magkagayon ay dumating din si Simon Pedro na kasunod niya, at pumasok ito sa alaalang libingan. At nakita nito ang mga bendang nakalapag,+  gayundin ang telang nasa kaniyang ulo na hindi nakalapag na kasama ng mga benda kundi hiwalay na nakarolyo sa isang dako.  Sa gayon, nang pagkakataong iyon, yaong isa pang alagad na unang nakarating sa alaalang libingan ay pumasok din, at nakita niya at naniwala siya.  Sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang kasulatan na kailangan niyang bumangon mula sa mga patay.+ 10  At sa gayon ay bumalik ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. 11  Ngunit si Maria ay nanatiling nakatayo sa labas malapit sa alaalang libingan at tumatangis. Nang magkagayon, habang tumatangis siya, yumuko siya upang tumingin sa loob ng alaalang libingan 12  at nakita niya ang dalawang anghel+ na nakaputi na nakaupo, ang isa ay sa may ulunan at ang isa ay sa may paanan, sa pinaghigaan ng katawan ni Jesus. 13  At sinabi nila sa kaniya: “Babae, bakit ka tumatangis?” Sinabi niya sa kanila: “Kinuha nila ang aking Panginoon, at hindi ko alam kung saan nila siya inilagay.” 14  Pagkasabi ng mga bagay na ito, bumaling siya sa likuran at nakita si Jesus na nakatayo, ngunit hindi niya nakilalang iyon ay si Jesus.+ 15  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Babae, bakit ka tumatangis? Sino ang hinahanap mo?”+ Siya, sa pag-aakalang iyon ang hardinero, ay nagsabi sa kaniya: “Ginoo, kung kinuha mo siya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at kukunin ko siya.” 16  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Maria!”+ Sa pagbaling ay sinabi niya sa kaniya, sa Hebreo: “Rabboni!”+ (na nangangahulugang “Guro!”) 17  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Huwag kang kumapit sa akin. Sapagkat hindi pa ako umaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid+ at sabihin mo sa kanila, ‘Aakyat ako sa aking Ama+ at inyong Ama at sa aking Diyos+ at inyong Diyos.’ ”+ 18  Si Maria Magdalena ay pumaroon at dinala ang balita sa mga alagad: “Nakita ko ang Panginoon!” at na sinabi niya sa kaniya ang mga bagay na ito.+ 19  Sa gayon, nang gumagabi na nang araw na iyon, ang una ng sanlinggo,+ at, bagaman nakatrangka ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot+ sa mga Judio, dumating si Jesus+ at tumayo sa gitna nila at nagsabi sa kanila: “Sumainyo nawa ang kapayapaan.”+ 20  At pagkasabi niya nito ay ipinakita niya sa kanila kapuwa ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran.+ Nang magkagayon ay nagsaya+ ang mga alagad sa pagkakita sa Panginoon. 21  Sa gayon, muling sinabi ni Jesus sa kanila: “Sumainyo nawa ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama,+ isinusugo ko rin naman kayo.”+ 22  At pagkasabi niya nito ay humihip siya sa kanila at nagsabi sa kanila: “Tanggapin ninyo ang banal na espiritu.+ 23  Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ng sinumang mga tao,+ ang mga iyon ay napatawad na sa kanila; kung pananatilihin ninyo yaong sa sinumang mga tao, ang mga iyon ay nananatili pa.”+ 24  Ngunit si Tomas,+ isa sa labindalawa, na tinatawag na Ang Kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. 25  Dahil dito ay sinasabi sa kaniya ng ibang mga alagad: “Nakita namin ang Panginoon!” Ngunit sinabi niya sa kanila: “Malibang makita ko sa kaniyang mga kamay ang bakas ng mga pako at maipasok ko ang aking daliri sa bakas ng mga pako at maipasok ang aking kamay sa kaniyang tagiliran,+ hindi talaga ako maniniwala.”+ 26  Buweno, pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad, at si Tomas ay kasama nila. Dumating si Jesus, bagaman nakatrangka ang mga pinto, at tumayo siya sa gitna nila at nagsabi: “Sumainyo nawa ang kapayapaan.”+ 27  Sumunod ay sinabi niya kay Tomas: “Ilagay mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay, at ilapit mo ang iyong kamay+ at ipasok mo sa aking tagiliran, at tumigil ka na sa hindi pagsampalataya kundi manampalataya ka.” 28  Bilang sagot ay sinabi ni Tomas sa kaniya: “Panginoon ko at Diyos ko!”+ 29  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Dahil ba sa nakita mo ako ay naniwala ka? Maligaya yaong mga hindi nakakakita at gayunma’y naniniwala.”+ 30  Ang totoo, nagsagawa rin si Jesus ng maraming iba pang mga tanda sa harap ng kaniyang mga alagad, na hindi nakasulat sa balumbong ito.+ 31  Ngunit ang mga ito ay isinulat+ upang maniwala kayo na si Jesus ang Kristo na Anak ng Diyos, at upang dahil sa paniniwala+ ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan ng kaniyang pangalan.

Talababa