Juan 2:1-25

2  At nang ikatlong araw ay may piging ng kasalang naganap sa Cana+ ng Galilea, at naroon ang ina+ ni Jesus.  Si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa piging ng kasalan.  Nang kapusin ang alak ay sinabi ng ina+ ni Jesus sa kaniya: “Wala silang alak.”  Ngunit sinabi ni Jesus sa kaniya: “Ano ang kinalaman ko sa iyo, babae?+ Ang aking oras ay hindi pa dumarating.”+  Sinabi ng kaniyang ina sa mga naglilingkod: “Anuman ang sabihin niya sa inyo, gawin ninyo.”+  At nangyari, may anim na batong bangang pantubig na nakalapag doon gaya ng kahilingan ng mga alituntunin sa pagpapadalisay+ ng mga Judio, na bawat isa ay makapaglalaman ng dalawa o tatlong takal ng likido.  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Punuin ninyo ng tubig ang mga bangang pantubig.” At pinunô nila ang mga iyon hanggang sa labi.  At sinabi niya sa kanila: “Sumalok kayo ngayon ng kaunti at dalhin ninyo ito sa tagapangasiwa ng piging.” Kaya dinala nila iyon.  At nang tikman ng tagapangasiwa ng piging ang tubig na ginawang alak+ ngunit hindi alam ang pinagmulan nito, bagaman alam ng mga naglilingkod na sumalok ng tubig, tinawag ng tagapangasiwa ng piging ang kasintahang lalaki 10  at sinabi sa kaniya: “Bawat tao ay naglalabas muna ng mainam na alak,+ at kapag lango na ang mga tao, ang mababang uri naman. Itinabi mo ang mainam na alak hanggang sa ngayon.” 11  Ginawa ito ni Jesus sa Cana ng Galilea bilang pasimula ng kaniyang mga tanda, at inihayag niya ang kaniyang kaluwalhatian;+ at nanampalataya sa kaniya ang kaniyang mga alagad. 12  Pagkatapos nito siya at ang kaniyang ina at mga kapatid na lalaki+ at ang kaniyang mga alagad ay bumaba sa Capernaum,+ ngunit hindi sila nanatili roon nang maraming araw. 13  At ang paskuwa+ ng mga Judio ay malapit na, at umahon si Jesus sa Jerusalem.+ 14  At nasumpungan niya sa templo yaong mga nagtitinda ng mga baka at mga tupa at mga kalapati+ at ang mga mangangalakal ng salapi sa kanilang mga upuan. 15  Kaya, pagkatapos na gumawa ng isang panghagupit na lubid, pinalayas niya mula sa templo ang lahat ng may mga tupa at mga baka, at ibinuhos niya ang mga barya ng mga tagapagpalit ng salapi at itinaob ang kanilang mga mesa.+ 16  At sinabi niya sa mga nagtitinda ng mga kalapati: “Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito! Huwag na ninyong gawing bahay ng pangangalakal+ ang bahay+ ng aking Ama!” 17  Naalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat: “Uubusin ako ng sigasig para sa iyong bahay.”+ 18  Kaya, bilang sagot, sinabi ng mga Judio sa kaniya: “Anong tanda+ ang maipakikita mo sa amin, yamang ginagawa mo ang mga bagay na ito?” 19  Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Gibain ninyo ang templong ito,+ at sa tatlong araw ay itatayo ko ito.” 20  Sa gayon ay sinabi ng mga Judio: “Ang templong ito ay itinayo sa loob ng apatnapu’t anim na taon, at itatayo mo ba ito sa loob ng tatlong araw?” 21  Ngunit nagsasalita siya tungkol sa templo+ ng kaniyang katawan. 22  Gayunman, nang ibangon siya mula sa mga patay, naalaala+ ng kaniyang mga alagad na dati na niya itong sinasabi; at pinaniwalaan nila ang Kasulatan at ang pananalitang sinabi ni Jesus. 23  Gayunman, nang nasa Jerusalem siya noong paskuwa, sa kapistahan nito,+ maraming tao ang nanampalataya sa kaniyang pangalan,+ na minamasdan ang kaniyang mga tanda na ginagawa niya.+ 24  Ngunit hindi nga ipinagkatiwala+ ni Jesus ang kaniyang sarili sa kanila sapagkat nakikilala niya silang lahat 25  at sapagkat hindi niya kailangang magpatotoo ang sinuman tungkol sa tao, sapagkat alam niya kung ano ang nasa tao.+

Talababa